Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
aktualizacja

Regulamin Plebiscytu „NAGRODA GOSPODARCZA MONEY.PL”

Podziel się:

Regulamin Plebiscytu „NAGRODA GOSPODARCZA MONEY.PL”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Regulamin określa warunki Plebiscytu: „NAGRODA GOSPODARCZA MONEY.PL„ rozgrywanego w ramach serwisu Money.pl – dalej zwanego „Plebiscytem”. Celem Plebiscytu jest wybór wygranych w następujących kategoriach:
- Człowiek Roku Money.pl – 1 zwycięzca
- Firma Roku Money.pl – 2 wyróżnionych finalistów i 1 zwycięzca

1.2 Organizatorem Plebiscytu jest Wirtualna Polska Media S.A. z siedzibą w Warszawie, zwany w dalszej części niniejszego regulaminu "Organizatorem".

1.3 Fundatorem Nagród w Plebiscycie jest Wirtualna Polska Media S.A. z siedzibą w Warszawie zwany w dalszej części niniejszego regulaminu „Fundatorem”.

1.4 Uczestnik Plebiscytu wyraża zgodę na publiczne ujawnienie, w tym zamieszczenie w Internecie na stronach dotyczących Plebiscytu ( w tym także w kanałach social media) jego firmy lub imienia i nazwiska na potrzeby Plebiscytu, jego promocji i ogłaszania wyników.

1.5 Plebiscyt nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z serwisem społecznościowym Facebook ani jego właścicielem czy administratorem. Wszelkie pytania oraz skargi i reklamacje związane z Plebiscytem powinny być kierowane do Organizatora, w z żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook.

1.6 Adres e-mail Organizatora, pod którym można uzyskać informacje na temat organizacji Plebiscytu: piotr.paciorek@grupawp.pl
1.7 Udział uczestnika Plebiscycie jest równoznaczny z jego zgodą na:
a) udział w Plebiscycie,
b) akceptacją niniejszego regulaminu w całości,
c) przekazanie swoich danych osobowych Organizatorowi lub Fundatorowi na potrzeby realizacji Plebiscytu i gali
d) publiczne ujawnienie oraz wykorzystanie wizerunku uczestnika, ujawnienie jego firmy lub imienia i nazwiska w Internecie na stronach związanych z Plebiscytem (w tym także w kanałach social media) na potrzeby Plebiscytu, jego promocji i ogłaszania wyników głosowania.
1.8 Organizator powołuje Kapitułę nagrody składająca się 7 Członków, w skład w której wchodzą1 osoby wskazane przez Redakcję serwisu Money.pl oraz Sekretarza Kapituły nie będącego Członkiem Kapituły jako organu nadzorującego przebieg Plebiscytu.

1.9 Warunkiem odebrania nagrody jest :

a) podanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, telefon, adres e-mail)
b) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach przeprowadzenia Plebiscytu i odbioru nagrody:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wirtualna Polska Media S.A. z siedzibą w Warszawie, w celu realizacji Plebiscytu i odebrania nagrody. Dane te zbierane są na potrzeby organizacji Plebiscytu i nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane przekazuje dobrowolnie, zastrzegając sobie prawo dostępu do nich oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia".

1.10 Członkowie Kapituły zgłaszają w każdej kategorii - w formie mailowej na adres Sekretarza Kapituły minimum 3 maksimum 5 nominacji wraz z uzasadnieniem do dnia 15.03.2019.

1.11. W wypadku, gdyby wykorzystanie fotografii dostarczonych przez Uczestników stanowiło naruszenie praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich, praw do znaków towarowych, naruszało dobra osobiste lub jakiekolwiek inne dobra, uczestnik Plebiscytu zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich roszczeń skierowanych do Organizatora lub Fundatora nagród oraz do pokrycia wszelkich szkód jakie z tytułu zaspokojenia tych roszczeń poniesie Organizator Plebiscytu lub Fundator nagród w Plebiscycie lub głosowaniu.

2. NAGRODY

2.1 Zwycięzca Plebiscytu w każdej z dwóch kategorii, na którego w głosowaniu oddano największą liczę głosów otrzyma nagrodę w postaci statuetki Nagrody Money.pl. Wartość jednej nagrody wynosi 500 zł netto. W ramach Plebiscytu w kategorii Firma Roku zostaną przyznane także wyróżnienia dla dwóch finalistów.

2.2 Nagrody zostaną wręczone podczas Gali finałowej Nagrody Gospodarczej Money.pl, która odbędzie się w ramach Kongresu Impact'19 organizowanego przez Fundację Impact, w dniach 21-22.05.2019.

2.3 Organizator oświadcza, iż wszystkie nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
2.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranie którejkolwiek nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie nagrodzonego uczestnika.
2.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę danych – uniemożliwiającą kontakt z tym uczestnikiem lub odebranie przez niego zestawu nagród.
2.5 O szczegółach odbioru i realizacji nagród zwycięzcy Plebiscytu zostaną poinformowani przez Organizatora za pośrednictwem adresu mailowego lub drogą telefoniczną.
2.6 Nagrody nie odebrane przez zwycięzców Plebiscytu przechodzą na własność Organizatora.
2.7 Wszystkie nagrody pozostają własnością Fundatora do momentu przekazania ich odpowiednio zwycięzcy każdej edycji Plebiscytu.

3. ZASADY UCZESTNICTWA W PLEBISCYCIE

3.3 Etapy Plebiscytu będą wyglądały następująco:
3.3.1 Członkowie Kapituły zgłaszają w każdej kategorii - w formie mailowej na adres Sekretarza Kapituły minimum 3 maksimum 5 nominacji wraz z uzasadnieniem do dnia 15.03.2019;
3.3.2 Nominacje w każdej z kategorii powinny dotyczyć podmiotów i osób polskich lub działających na polskim rynku przy czym dla oceny pod kątem nominacji oraz przyznania nagrody rozważa się jedynie ostatnie 12 miesięcy działalności.
3.3.3 Sekretarz w porozumieniu z Członkami Kapituły wyznacza termin posiedzenia Kapituły, na którym zostaną przedyskutowane wszystkie zgłoszone propozycje. W trakcie posiedzenia spośród zgłoszonych kandydatur Kapituła wskazuje 5 nominacji w kategorii Człowiek Roku i 10 nominacji w kategorii Firma Roku.
3.3.4 Redakcja Money.pl przybliża na łamach Serwisu Money.pl sylwetki nominowanych osób i firm (kwiecień-maj 2019).
3.3.5 Najpóźniej do 30.04.2019 Sekretarz w porozumieniu z Członkami Kapituły wyznacza termin finałowego posiedzenia Kapituły, na którym zostaną wyłonieni zwycięzcy.
3.3.6 Finałowe posiedzenie Kapituły w dniu 15.05.2019 wyłania, w drodze głosowania zwykłą większością głosów, 1 zwycięzcę w kategorii Człowiek Roku i 1 zwycięzcę oraz 2 wyróżnionych w Kategorii Firma Roku.
3.4 Zwycięzcy zobowiązani są do podania Organizatorowi swoich danych koniecznych dla celów przekazania nagrody i przesłania zaproszenia na galę.
3.5 Nominacje w Plebiscycie jak również wizerunki Laureatów mogą zostać opublikowane w Internecie na stronach związanych z Plebiscytem (w tym w kanałach social media) na co uczestnik wyraża zgodę.
3.6 Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu i pracy komisji konkursowej czuwają władze statutowe Organizatora.

4. OGRANICZENIE UCZESTNICTWA W PLEBISCYCIE

4.1. W Plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy i stali współpracownicy a także spółki i podmioty powiązane z grupą Wirtualna Polska Holding S.A oraz Impact360 sp. z o.o..
4.2. Zakaz uczestnictwa w Plebiscycie dotyczy również członków najbliższej rodziny podmiotów wymienionych w pkt. 4.1.
4.3. Uczestnikami Plebiscytu mogą być osoby pełnoletnie.
4.4. Uczestnikiem Plebiscytu jest osoba, która spełniła wszystkie warunki określone w niniejszym regulaminie.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przebiegu lub rozstrzygnięcia Plebiscytu należy składać Organizatorowi pisemnie (na adres Wirtualna Polska Media S.A. ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa), w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty jego zakończenia. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i wszelkie dane umożliwiające identyfikację danej osoby jako uczestnika Plebiscytu, jak również dokładny wskazanie powodu reklamacji i jego uzasadnienie.
5.2. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.
5.3. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane, a zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o wyniku rozpatrzenia reklamacji na piśmie przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1 Pełna treść regulaminu udostępniona będzie do wglądu w siedzibie Organizatora w dniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 oraz na stronie /www.money.pl/gospodarka/regulamin-plebiscytu-nagroda-gospodarcza-moneypl w czasie Plebiscytu terminie 14 dni roboczych od jego zakończenia.
6.2 Organizator Plebiscytu nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, z których korzystać będą uczestnicy Plebiscytu.
6.3 Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu. Materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Plebiscytu mają wyłącznie charakter informacyjny.

Warszawa, dnia 04.03 2019r.

Źródło:
money.pl