Notowania

dyrektywy
29.04.2015 15:02

Seria kar spadnie na Polskę? Bruksela grozi

Chodzi o nie wprowadzenie w życie dyrektyw ws. odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej budynków.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Flikkesteph / Flickr (CC BY 2.0))

Komisja Europejska upomniała w środę Polskę, by zapewniła prawidłowe wprowadzenie w życie dyrektywy ws. odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza w odniesieniu do biopaliw, a także by w pełni wdrożyła dyrektywę ws. efektywności energetycznej budynków. Komisja Europejska zwróciła się też do Polski o pełne wdrożenie przepisów unijnych dotyczących połączenia krajowych rejestrów przedsiębiorców transportu drogowego.

Komisja poinformowała w środę, że wysłała do Polski tzw. uzasadnione opinie w tych dwóch sprawach, co oznacza drugi etap postępowania o naruszenie unijnego prawa. Za niewdrażanie przepisów UE grożą pozwy do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu.

Podobne ostrzeżenie wysłano też do Polski w sprawie dyrektywy o ochronie wód podziemnych.

Dyrektywa dotycząca odnawialnych źródeł energii zawiera podstawowe przepisy, które mają pomóc w realizacji unijnego celu, jakim jest osiągnięcie 20 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii końcowej do 2020 r. Zawiera też zasady dotyczące ustalenia indywidualnych celów w tej dziedzinie dla każdego państwa UE, a także dotyczące osiągnięcia celu 10 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych w transporcie do 2020 r.

W przypadku gdy do osiągnięcia tego celu wykorzystuje się biopaliwa, muszą one spełniać określone wymogi w zakresie zrównoważonego rozwoju. Państwa członkowskie muszą również traktować biopaliwa i surowce jednakowo, bez względu na ich pochodzenie. Wbrew temu co zostało przewidziane w dyrektywie, polskie ustawodawstwo w sposób nieuzasadniony różnicuje traktowanie zrównoważonych biopaliw i surowców w zależności od ich pochodzenia geograficznego - uznała Komisja Europejska.

Ponadto jak czytamy w uzasadnieniu: Państwa członkowskie muszą również traktować biopaliwa i surowce jednakowo, bez względu na ich pochodzenie. Wbrew temu, co zostało przewidziane w dyrektywie, polskie ustawodawstwo w sposób nieuzasadniony różnicuje traktowanie zrównoważonych biopaliw i surowców w zależności od ich pochodzenia geograficznego.

Drugie ostrzeżenie KE dla Polski odnosi się do dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Zgodnie z tą dyrektywą państwa UE muszą wprowadzić i stosować minimalne wymogi dotyczące charakterystyki energetycznej nowych i już istniejących budynków, a także zapewnić certyfikację charakterystyki energetycznej budynków i ustanowić wymóg regularnej inspekcji systemów grzewczych i klimatyzacyjnych. Mają też doprowadzić do tego, aby wszystkie nowe budynki budowane od 2021 r. miały niemal zerowe zużycie energii.

Jak przypomina KE, termin wdrożenia dyrektywy upłynął 9 lipca 2012 r. Już w lipcu 2014 r. Komisja podjęła decyzję o skierowaniu w tej sprawie pozwu przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE. W odpowiedzi Polska w krótkim czasie przyjęła środki mające na celu wdrożenie dyrektywy do swojego prawa. Jednakże, jak wynika z dalszej analizy Komisji, niektóre przepisy dyrektywy nadal nie zostały wdrożone - informuje KE. Dlatego przesłano Polsce dodatkową uzasadnioną opinię.

Polskie władze mają dwa miesiące na odpowiedź. Komisja zagroziła, że jeśli Polska nie wywiąże się ze swych zobowiązań, to może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości i zwrócić się o karę finansową. W tej samej sprawie ostrzeżenia KE wysłała w środę także do Włoch i Holandii.

W środę KE wezwała również Polskę do wprowadzenia w życie przepisów UE w sprawie ochrony wód gruntowych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu. W komunikacie Komisja informuje, że dostrzegła niedociągnięcia we wprowadzaniu przez Polskę przepisów, dostosowujących prawo do dyrektywy w sprawie ochrony wód podziemnych. Już w listopadzie 2011 r. KE wezwała polskie władze do usunięcia uchybienia. Następnie Polska zgłosiła trzy akty prawne, które rozwiązały szereg problemów, ale pewne luki pozostają do uzupełnienia, w tym w zakresie oceny stanu wód gruntowych. Komisja kieruje zatem uzasadnioną opinię. Jeżeli Polska nie podejmie działań w ciągu dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE - ostrzegła Komisja.

Kolejne nie wdrożone przepisy i kara?

Komisja Europejska zwróciła się w środę do Polski o pełne wdrożenie przepisów unijnych dotyczących połączenia krajowych rejestrów przedsiębiorców transportu drogowego. Polska ma dwa miesiące na udzielenie Komisji odpowiedzi w tej sprawie.

Zgodnie z unijnymi przepisami każde państwo UE powinno prowadzić Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego, którzy od wyznaczonego przez to państwo właściwego organu uzyskali zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Prawodawstwo na poziomie UE jest niezbędne do zapewnienia jednolitego stosowania przez państwa członkowskie kryteriów zezwalania na dostęp do zawodu przewoźnika drogowego, co przyczyni się do zakończenia tworzenia wewnętrznego rynku transportu drogowego opartego na uczciwych zasadach konkurencji - podkreśla KE w komunikacie. Dodaje, że krajowe rejestry i ich wzajemne połączenie powinny działać od 31 grudnia 2012 roku.

Oprócz Polski upomnienia w tej sprawie otrzymają od KE także Czechy, Luksemburg i Portugalia. Państwa te mają dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na pismo Komisji. "Jeżeli ich odpowiedź okaże się niezadowalająca, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE" - poinformowano w komunikacie.

Projekt nowelizacji polskiej ustawy o transporcie drogowym, przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, zakłada stworzenie elektronicznego rejestru przedsiębiorców transportu drogowego połączonego z podobnymi rejestrami innych krajów UE. Rejestr powstanie na bazie rejestrów funkcjonujących już w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego (GITD), ewidencji prowadzonych w starostwach oraz miastach na prawach powiatu.

Dane, które będą gromadzone w rejestrze, będą dotyczyć przewoźników drogowych (nazwa firmy i jej forma prawna, adres siedziby, rodzaj posiadanego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, liczba pojazdów, numer seryjny licencji wspólnotowej) oraz nałożonych na nich kar, a także osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy.

GITD będzie pełnił funkcję krajowego punktu kontaktowego poprzez bieżące udzielanie informacji w formie elektronicznej oraz telefonicznej. Jednocześnie osoby zatrudnione do obsługi rejestru będą odpowiedzialne za cotygodniowe obowiązkowe przekazywanie anonimowych danych z rejestru do Komisji Europejskiej.

Rejestr prowadzony będzie w systemie teleinformatycznym przez GITD. Zautomatyzowana będzie wymiana informacji wyłącznie w zakresie danych dotyczących przedsiębiorcy. Pozostałe dane będą udzielane na wniosek zainteresowanego państwa.

Czytaj więcej w Money.pl
Ważna inwestycja dla Polski i Litwy Most energetyczny ma na celu połączenie europejskiego rynku energii oraz dziewięciu krajów basenu Morza Bałtyckiego, w tym Litwy, Łotwy i Estonii
Unia złagodzi restrykcje CO2 dla przemysłu? Polska chce, by w ramach wdrażanej reformy unijnego systemu pozwoleń na emisję CO2, powstał fundusz, z którego czerpałyby najbardziej energochłonne gałęzie przemysłu.
Tagi: dyrektywy, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, unia, prawo, gospodarka polska, wiadmości, najważniejsze, fundusze unijne, czołówki, gospodarka światowa
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz