Notowania

fundusze
15.03.2012 14:01

Chcesz założyć fundusz? Nie potrzebujesz już zgody KNF

Utworzenie zamkniętego funduszu inwestycyjnego nie wymaga już uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Taką zmianę przynosi nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych, która weszła w życie w pierwszych dniach grudnia 2011 roku.

Podziel się
Dodaj komentarz

Jedynym obowiązkiem inicjatorów takiego podmiotu jest zgłoszenie powstania Niepublicznego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (NFIZ) do KNF. KNF nie ma też obowiązku zatwierdzania statutów NFIZ, czy aprobowania zmian wprowadzanych do statutów.

Zgodnie z duchem zmian wyjątek stanowi taka zmiana statutu, w konsekwencji której certyfikaty inwestycyjne funduszu miałyby stać się przedmiotem oferty publicznej, czy zostać dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu. Oznacza to zwiększenie zaufania ustawodawcy do uczestników rynku kapitałowego w Polsce.

Konsekwencją jest na przykład to, iż zgromadzenie inwestorów NFIZ może powziąć uchwały pomimo braku formalnego zwołania. Wystarczy, że na zgromadzeniu reprezentowani są właściciele wszystkich certyfikatów inwestycyjnych danego funduszu i nikt z obecnych nie zgłasza sprzeciwu co do odbycia zgromadzenia inwestorów lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Równocześnie zmiana ta ma na celu ochronę tych inwestorów, którzy mają wolę inwestowania swojego kapitału w Polsce, ale nie mają wystarczającej wiedzy w zakresie regulacji dotyczących inwestowania na polskim rynku kapitałowym.

Nowelizacja likwiduje tym samym rozróżnienie publicznych i niepublicznych certyfikatów inwestycyjnych. W to miejsce wprowadza _ publiczne fundusze inwestycyjne zamknięte _, które dysponują certyfikatami inwestycyjnymi objętymi przez fundusz w drodze oferty publicznej. Chodzi tu o papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu. Ich przeciwieństwem są wspomniane wcześniej _ niepubliczne fundusze inwestycyjne zamknięte _, które dysponują własnymi certyfikatami.

Rezygnacja z nadzoru KNF na etapie tworzenia niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych ustawodawca rekompensuje ustanowieniem innego rodzaju zabezpieczenia. Nowelizacja określa bowiem minimalny poziom inwestycji w certyfikaty emitowane przez NFIZ. Zgodnie z jej przepisami osoby fizyczne mogą nabyć certyfikaty inwestycyjne NFIZ, jeżeli dokonają jednorazowego zapisu na tego rodzaju papiery wartościowe o wartości nie mniejszej niż równowartość 40 tys. euro w złotych.

Zmiany ustawy o funduszach inwestycyjnych mają zwiększyć elastyczność i atrakcyjność oferty NFIZ. Z pewnością przyczynią się też do uproszczenia procedury powstawania Niepublicznych Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych, a także przybliżą zasady funkcjonowania tego rodzaju podmiotów w Polsce do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej.

Nowelizacja wprowadza również nowe zasady nadzoru nad funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi emitującymi niepubliczne certyfikaty inwestycyjne. Nadzór nad takimi funduszami będzie miał charakter _ ostrożnościowy _, co oznacza, że nie będą one wyjęte spod kontroli regulatora. W związku z tym nowe przepisy zmieniają katalog obowiązkowych raportów dotyczących przede wszystkim sytuacji finansowej funduszy.

Fundusze inwestycyjne zamknięte utworzone przed wejściem w życie znowelizowanej ustawy będą musiały dostosować treść statutów do jej przepisów w terminie 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowej ustawy zastosowanie będą miały przepisy ustawy w brzemieniu nadanym przez nowelizację.

W praktyce oznacza to, że wszczęte i nie zakończone przed wejście w życie zmian postępowanie w sprawie uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na utworzenie funduszu inwestycyjnego zamkniętego emitującego wyłącznie certyfikaty inwestycyjne - które zgodnie ze statutem funduszu nie będą oferowane w drodze oferty publicznej, ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani też wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu - zostanie umorzone.

Zmiany należy ocenić bardzo pozytywnie. Są one szansą na rozwój funduszy zamkniętych, które często inwestują na dość ciekawych rynkach, przez co skorzystać może wiele branż, jak choćby branża wierzytelności masowych. Można się spodziewać również zwiększenia obrotów w branży nieruchomości inwestycyjnych, czy też inwestycji alternatywnych. Należy również zauważyć, że pomimo zmniejszenia roli KNF, ryzyka oraz ochrona inwestora na tym rynku nie powinny się istotnie zmienić z uwagi na przyjęte i opisane wyżej rozwiązania.

Tagi: fundusze, inwestycje, Eksperci dla Money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz