Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

NBP: polski system finansowy jest stabilny

5
Podziel się:

Wzrostowi gospodarczemu sprzyja rosnący popyt konsumpcyjny wspierany przez wyższe dochody gospodarstw domowych - stwierdził szef banku centralnego.

NBP: polski system finansowy jest stabilny
(Witold Rozbicki/REPORTER)
bEENixcl

W Polsce system finansowy jest stabilny, a w szczególności dotyczy to systemu bankowego, który w ubiegłym roku zanotował wynik finansowy o 8 proc. wyższy niż w roku 2015 - powiedział podczas debaty w Sejmie prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński.

- System finansowy w Polsce, a w szczególności system bankowy, funkcjonuje stabilnie. Świadczą o tym wyniki finansowe banków za 2016 rok, które są o ponad 8 proc. wyższe niż rok wcześniej. Banki zgodnie z zaleceniami nadzoru finansowego kontynuują wzmacnianie bazy kapitałowej podwyższając fundusze własne oraz kapitały. Akcja kredytowa banków rośnie w tempie zbliżonym do tempa wzrostu nominalnego PKB i nie generuje żadnych nierównowag makroekonomicznych - powiedział Glapiński.

Dodał, że w Polsce utrzymuje się korzystna sytuacja mimo przejściowego osłabienia dynamiki PKB w ubiegłym roku. - Wzrostowi gospodarczemu sprzyja rosnący popyt konsumpcyjny wspierany przez wyższe dochody gospodarstw domowych w warunkach wzrostu zatrudnienia i płac, a także wypłat świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500 plus - stwierdził szef banku centralnego.

bEENixcn

Prezes zadeklarował ponadto gotowość do podejmowania działań, które pozwolą na utrzymywanie stabilnego poziomu cen, a także działań wspierających utrzymanie stabilności systemu finansowego oraz zrównoważonego wzrostu gospodarczego. - Warunkiem skuteczności prowadzonych działań jest ścisła współpraca z ośrodkami władzy gospodarczej w myśl konstytucyjnej zasady współdziałania organów państwa którą, mam nadzieję, będziemy dalej rozwijać z korzyścią dla naszego kraju - powiedział szef NBP.

Zdaniem Glapińskiego w Polsce konieczne jest połączenie nadzoru makroostrożnościowego, którym jest Narodowy Bank Polski, z mikroostrożnościowym (Komisja Nadzoru Finansowego) dla skutecznego funkcjonowania sieci bezpieczeństwa finansowego.

- Szczególnego znaczenia nabiera usytuowanie nadzoru mikroostrożnościowego, gdyż skuteczne funkcjonowanie sieci bezpieczeństwa finansowego możliwe jest tylko przy ścisłej koordynacji działań i harmonijnym współdziałaniu nadzoru mikro i makroostrożnościowego - powiedział prezes NBP.

- Skupienie w NBP nadzoru mikro i makroostrożnościowego bez wątpienia usprawniłoby nadzór nad rynkiem w krajowym systemie finansowym i zwiększyło skuteczność zapobiegania sytuacjom kryzysowym, łatwiejsze i skuteczniejsze byłoby diagnozowanie ryzyka systemowego - dodał.

bEENixct

W ocenie prezesa NBP doświadczenia międzynarodowe wskazują, że w sytuacji zaistnienia kryzysu - model, w którym nadzór mikrooostrożnościowy znajduje się poza bankiem centralnym nie sprawdza się.

Prezes banku centralnego podkreślił, że w większości państw Unii Europejskiej zdecydowano o powierzeniu roli nadzoru mikroostrożnościowego bankom centralnym.

W swoim wystąpieniu Glapiński mówił też posłom, że restrukturyzacja walutowych kredytów mieszkaniowych, w tym tych denominowanych we frankach szwajcarskich, powinna odbywać się na zasadzie dobrowolnych porozumień pomiędzy bankami i kredytobiorcami.

- Wyzwaniem rozważanym w debacie publicznej od dłuższego czasu jest przyspieszenie restrukturyzacji portfeli kredytów mieszkaniowych denominowanych w walutach obcych. W ocenie NBP priorytetem przy podejmowaniu jakichkolwiek działań instytucjonalnych odnośnie do kredytów walutowych powinno być zachowanie stabilności systemu finansowego. NBP opowiada się za restrukturyzacją na zasadzie dobrowolnych porozumień pomiędzy bankami i kredytobiorcami - powiedział szef banku centralnego.

bEENixcu

- NBP na bieżąco ocenia czynniki ryzyka związane z portfelem mieszkaniowych kredytów walutowych. Z przeprowadzonych analiz wynika, że w ujęciu ekonomicznym portfel tych kredytów nie generuje istotnego zagrożenia dla stabilności systemu finansowego. Sytuacja zdecydowanej większości gospodarstw domowych, które zaciągnęły walutowe kredyty mieszkaniowe, jest dobra a ich odporność na dalsze szoki kursowe wysoka - dodał.

Jego zdaniem, związane jest to ze wzrostem płac nominalnych, niskim poziomem stóp procentowych w walutach obcych, oraz zastosowanymi wyższymi wymaganiami dochodowymi. W rezultacie walutowe kredyty mieszkaniowe utrzymują wysoką jakość i są dobrze spłacane.

Glapiński stwierdził, że ustawowe przewalutowanie kredytów mieszkaniowych, zwłaszcza skoncentrowane w czasie, mogłoby prowadzić do bardzo istotnych strat w niektórych bankach. Ponadto groziłoby formułowaniem przez właścicieli banków roszczeń w międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych oraz skutkowałoby presją na osłabienie złotego.

- Kumulacja tych wszystkich zjawisk mogłaby w skrajnych przypadkach zagrażać stabilności finansowej i makroekonomicznej - podkreślił.

bEENixcv

Stwierdził, że Narodowy Bank Polski oprócz inwestowania w obligacje denominowane w USD i euro inwestuje również w brytyjskie, norweskie, australijskie i nowozelandzkie papiery wartościowe - powiedział podczas debaty Adam Glapiński.

- Priorytetem zarządzania rezerwami dewizowymi NBP jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa inwestowanych środków i właściwej ich płynności. Dopiero po spełnieniu tych dwóch kryteriów NBP podejmuje działania służące podwyższeniu dochodowości tych rezerw. Np. rozszerza spektrum inwestycyjne o instrumenty finansowe oferujące potencjalnie wyższą rentowność niż najbardziej płynne obligacje w USD i w euro - powiedział Glapiński.

- Obecnie NBP inwestuje również w brytyjskie, norweskie, australijskie i nowozelandzkie papiery wartościowe. W 2016 roku stopa zwrotu z rezerw, wyliczona w złotych, osiągnęła 5,2 proc. Jej relatywnie wysoki poziom był przede wszystkim efektem umocnienia większości walut rezerwowych względem złotego - dodał.

Powiedział, że składnikiem oficjalnych aktywów rezerwowych NBP jest także złoto monetarne, a jego zasób w ostatnich latach nie uległ zmianie i wynosi około 103 ton.

bEENixcw

Prezes przypomniał, że w 2016 roku NBP osiągnął najwyższy w ciągu ostatniej dekady wynik finansowy w wysokości 9,2 mld zł, a wypracowany przez NBP zysk był głównie skutkiem efektywnego zarządzania rezerwami dewizowymi.

Na koniec 2016 roku oficjalne aktywa rezerwowe NBP osiągnęły równowartość 108,1 mld euro.

Zobacz także: Zobacz także: Rok programu Rodzina 500+. Jakie zmiany nas czekają?
bEENixcO
wiadomości
gospodarka
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(5)
mieszkaniec b...
4 lata temu
Lichwiarze bankowi mogą spać spokojnie. Za PISiej zmiany krzywda im się nie stanie. Są tak samo w kieszeni u banksterów jak PełO. A jak tam Panie Glapiński wygląda sytuacja z budżetami domowymi Polaków? Też taka stabilna?
Minuo
4 lata temu
Stabilna *.*uhnia.
franek niejad...
4 lata temu
jestem pod wrażaniem, jak wydudali frankowiczów, ale w przyszłym roku i w następnym frankowicze wydudają Dudę i ekipę z kołka różancowego!
bEENixcP
robin z lasu
4 lata temu
[QUOTE] system finansowy jest stabilny, [/QUOTE] ale Prezes niekoniecznie!
bankowiec
4 lata temu
Zawsze mnie fascynowała magia zarabiania kasy przez bank emisyjny... Bo ze starego podręcznika bankowości dowiedziałem się, że w przypadku monopolu emisyjnego, bank emisyjny zarabia na kreacji pustego pieniądza... Ale cóż,...? Dobra zmiana może dotyczyć też bankowości