Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
PIT 2016. Ulga na badania i rozwój (ulga B+R) dla przedsiębiorców. Jak ją rozliczyć?

PIT 2016. Ulga na badania i rozwój (ulga B+R) dla przedsiębiorców. Jak ją rozliczyć?

Fot. jdn2001cn0, Pixabay (CC0)

Prowadzisz działalność gospodarczą, która wiąże się z badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi? Możesz odliczyć od podatku wydatki poniesione na ten cel. Od 2016 roku funkcjonuje tzw. ulga B+R.

Opłata za ekspertyzy, wynagrodzenia dla zatrudnionych pracowników czy pieniądze na zakup materiałów i surowców - to tylko niektóre z kosztów kwalifikowanych, jakie można odpisać w ramach ulgi. Po raz pierwszy można to zrobić w deklaracji za poprzedni rok podatkowy.

Nowy formularz PIT-BR. Jak odpisać koszty?

Z odliczenia B+R mogą skorzystać osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jeśli przedsiębiorca opłaca podatek według skali podatkowej, ulgę rozliczy w zeznaniu PIT-36. W przypadku podatników liniowych, poprawny będzie PIT-36L. Oprócz wypełnienia podstawowych formularzy, do deklaracji należy również dołączyć nowy załącznik oznaczony symbolem PIT/BR.

Druk służy do wykazania kosztów poniesionych przez przedsiębiorcę na działalność badawczo-rozwojową. Trzeba tam wpisać wszystkie koszty kwalifikowane, które uprawniają do skorzystania z ulgi. Dodatkowo, na tym samym formularzu podatnik obliczy kwotę odliczenia, jaka przysługuje z tytułu wydatków poniesionych w danym roku podatkowym. Następnie musi je przenieść do odpowiedniej rubryki w zeznaniu PIT-36 lub PIT-36L.

Ulga na działalność badawczo-rozwojową. Co to jest?

Przedsiębiorca może pomniejszyć podstawę opodatkowania o koszty poniesione na działalność badawczo-rozwojową. Dotyczy to wydatków o określonej wysokości, które już wcześniej zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby skorzystać z ulgi B+R? Działania muszą być twórcze i podejmowane w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania ich do tworzenia nowych zastosowań.

Opcja odliczenia została wprowadzona z początkiem 2016 roku i zastąpiła funkcjonującą wcześniej ulgę na nabycie nowych technologii. Zasady zostały uregulowanie w ustawie o CIT oraz ustawie o PIT. Z odpisu nie skorzystają wyłącznie osoby, które w roku podatkowym prowadziły działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia. W innym wypadku, jeśli firmy realizują badania naukowe lub prace rozwojowe, nic nie stoi na przeszkodzie, aby zmniejszyć podatek z tego tytułu.

Jaki jest limit ulgi B+R za 2016 rok?

W rozliczeniu rocznym za 2016 roku przedsiębiorstwa z sektora MŚP mogą odliczyć do 30 proc. kosztów z tytułu wynagrodzeń i do 20 proc. wydatków na inne cele. Duże firmy mogą natomiast skorzystać z ulgi w wysokości 30 proc. na płace dla pracowników oraz 10 proc. pozostałych kosztów.

Na początku 2017 roku weszły w życie nowe przepisy, które przesuwają progi limitu ulgi. Mniejsze przedsiębiorstwa od tego roku będą mogły odpisać oba rodzaje kosztów w wysokości 50 proc. Zmiana dotyczy też większych podmiotów, które będą mogły odliczyć 50 proc. kosztów z tytułu wypłat oraz 30 proc. na inne wydatki. Rozliczą je jednak dopiero w zeznaniu PIT na początku 2018 roku.

Koszty kwalifikowane. Jakie wydatki można rozliczyć?

Oprócz wydatków związanych z ochroną własności intelektualnej, która dołączyła do katalogu po zmianie przepisów, przedsiębiorca może odliczyć również kilka innych. Zrobi to pod warunkiem, że nie zostały już zwrócone w innej formie, np. w ramach dotacji czy funduszy.

Za koszty kwalifikowane uznaje się:

  • wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników zatrudnionych przy pracach badawczo-rozwojowych;
  • nabycie materiałów i surowców niezbędnych do działalności B+R;
  • ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową na potrzeby prowadzonej działalności;
  • odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej;
  • odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali;

Nie można natomiast rozliczać wydatków ogólnych. Do tej kategorii zaliczają się opłaty za m.in. wynajem, użytkowanie lub utrzymywanie lokali, usługi księgowych i doradczych (chyba, że doradztwo dotyczy badań i rozwoju) oraz usługi pocztowe i internetowe. Przedsiębiorca nie zmniejszy podatku także przez wydatki na urządzenia i sprzęt w ramach środków trwałych, a także ubezpieczenia majątkowe oraz odpowiedzialności za szkody wywołane funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.

Zmiany od 2017 roku

Od 1 stycznia 2017 roku weszła w życie tzw. mała ustawa o innowacyjności, dzięki której ulga stała się bardziej atrakcyjna. Przedsiębiorcy zyskali nie tylko wyższe limity ulgi, ale także więcej czasu na rozliczenie wydatków. Okres na skorzystanie z odpisu wydłużył się z trzech do sześciu lat. Co to oznacza w praktyce? Jeśli podatnik w danym roku poniósł stratę albo osiągnął za mały dochód, może rozliczyć ulgę podatkową w następnych latach. To jednak nie jedyne ułatwienia warte uwagi właścicieli firm.

Nowością jest również dodanie do katalogu kosztów kwalifikowanych wydatków na ochronę własności intelektualnej. Dotyczy to pieniędzy wydanych na uzyskanie i utrzymanie patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Z opcji skorzystają na razie wyłącznie podmioty z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Zapoznaj się z formularzem PIT/BR, na którym należy wykazać ulgę.

ROZLICZ PIT 2016 EKSPRESOWO Z WP money

Czytaj także
Polecane galerie