Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
Monika Branicka
|
aktualizacja

Rozliczasz PIT? Zobacz, z jakich ulg podatkowych możesz skorzystać

12
Podziel się:

Podczas rocznego wypełniania PIT-u podatnicy mają prawo skorzystać z przysługujących im ulg podatkowych. W zależności od rodzaju ulgi odliczymy ją od dochodu lub od przychodu. Dzięki nim można zaoszczędzimy sporą sumę środków. Sprawdź, z których ulg podatkowych możesz skorzystać przy zeznaniu za 2016 rok. Pamiętaj, aby wykazać je nie tylko w deklaracji, ale też w załączniku PIT/O.

ulgi podatkowe
ulgi podatkowe (Adobe Stock)

Ulga na internet

Wydatki na internet uszczuplają dochód (lub przychód), co w efekcie prowadzi do zmniejszenia podatku. Prawo do skorzystania z ulgi na internet przysługuje przedsiębiorcom opodatkowanym skalą podatkową lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Maksymalnie można odliczyć 760 zł, ale suma może być podwojona w przypadku rozliczenia małżeńskiego. Co ważne, zgodnie z przepisami z ulgi można skorzystać tylko przez dwa kolejne lata. Obowiązkowe jest bowiem zachowanie ciągłości.

W skład kwoty ulgi podatkowej na internet wchodzi jedynie abonament za użytkowanie sieci. Nie wliczają się natomiast koszty instalacji, modernizacji czy serwisu technicznego. Podatnik może też odliczyć usługę mobilną lub bezprzewodową. Od 2011 roku nie ma znaczenia miejsce dostępu do sieci.

Podstawę do odliczenia stanowią rachunki lub faktury VAT, na których widnieją dane kupującego oraz informacje o: dostawcy, rodzaju wykupionej usługi i wysokości poniesionych kosztów. Warto również załączyć potwierdzenie zapłaty, czyli np. polecenie przelewu przez internet. Więcej o uldze internetowej przeczytasz w artykule.

Ulga prorodzinna

W 2021 roku rodzice korzystający z ulgi na dziecko na trzecie dziecko otrzymają 2000,04 zł, a na czwarte i każde kolejne - 2700 zł. Odliczenie na pierwszą oraz drugą pociechę w dalszym ciągu wynosi natomiast 1112,04 zł. Kwoty rozlicza się proporcjonalnie za każdy miesiąc sprawowania opieki (np. jeśli dziecko urodzi się w maju, w PIT należy wykazać tylko wartości z ośmiu miesięcy).

Rodziny z jednym dzieckiem skorzystają z odliczenia pod warunkiem, że ich roczne dochody nie przekroczą 112 000 zł (w przypadku samotnych rodziców - 56 000 zł). Osób z dwójką i więcej dzieci taki limit nie obowiązuje. Małżonkowie muszą natomiast pamiętać, że roczna kwota ulgi odnosi się do obu osób.

Odliczenie od podatku przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym mieszkającym z dzieckiem oraz rodzicom zastępczym. Dotyczy dzieci małoletnich lub bez względu na wiek w przypadku otrzymywania zasiłku czy renty, pełnoletnich uczących się lub studiujących do 25 roku życia, a także pełnoletnich bez dochodów w wysokości powyżej 3089 zł i nieprowadzących działalności gospodarczej.

W zeszłym roku pojawiła się także ulga podatkowa na żłobki i przedszkola. To propozycja dla rodziców, którzy korzystają z publicznej lub prywatnej opieki nad dziećmi. Wydatki z tego tytułu pokryją dzięki nieopodatkowanym świadczeniom od pracodawcy. Przedsiębiorcy, którzy organizują żłobki i przedszkola w firmie, mogą natomiast wliczyć to w koszty uzyskania przychodów. Jakie są zasady korzystania z ulgi? Przeczytaj tutaj.

Ulga rehabilitacyjna

Z ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać zarówno osoby niepełnosprawne, jak i ich opiekunowie, którzy utrzymują osobę niepełnosprawną (z dochodem podopiecznych nie wyższym niż dwunastrokrotność renty socjalnej obowiązującej w grudniu danego roku podatkowego).

Odliczeniu od podatku podlegają wyłącznie koszty poniesione na cele rehabilitacyjne lub w związku z ułatwieniem wykonywanych czynności życiowych. Jest jeden warunek - poniesione opłaty nie mogły być wcześniej w całości sfinansowane z innych źródeł, np. przez NFZ.

Wydatki dzielą się na limitowane, których kwotę oblicza się z uwzględnieniem górnego i dolnego ograniczenia i nielimitowane - z możliwością odpisania całej sumy. Ulgę można więc wykorzystać m.in. na przystosowanie pojazdów mechanicznych, opiekę pielęgniarską czy opłacenie przewodników osób niewidomych. Z ulgi nie skorzystają natomiast osoby opodatkowane podatkiem liniowym, chyba że uzyskują inne dochody, z których tytułu składają dodatkowo zeznanie PIT-37.

Ulga na leki

Odliczenie jest jedną z opcji przysługujących w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Podstawą do ubiegania się o refundację leków jest zaświadczenie lekarza specjalisty o konieczności ich przyjmowania. Z dokumentu musi jasno wynikać, kto i jak długo (stale czy czasowo) wymaga konkretnej kuracji. Odpisowi od dochodu podlega nadwyżka wydatków podatnika ponad 100 zł miesięcznie.

Ulga przysługuje osobom niepełnosprawnym (o jednej z trzech grup inwalidzkich) lub podatnikom utrzymującym takie osoby, których dochód nie przekracza 9120 zł. Potwierdzenie wydatków w aptece stanowi jedynie dokument (np. faktura), na którym znajdują się informacje: kto, komu, kiedy i za jaką kwotę sprzedał dane leki. Chcesz wiedzieć więcej? Zajrzyj tutaj.

Ulga dla honorowych krwiodawców

Osoby zarejestrowane jako honorowi dawcy krwi mogą odliczyć wartość przekazanej darowizny na cele krwiodawstwa. Wysokość ulgi podatkowej zależy od litrażu oddanej nieodpłatnie krwi lub jej składników. Jak obliczyć wartość darowizny? Liczbę litrów krwi należy pomnożyć przez kwotę 130 zł, natomiast liczbę osoba przez kwotę 170 zł. Jest to ustalony ekwiwalent pieniężny.

Mężczyzna w ciągu roku może oddać maksymalnie 2,7 litra ( 6 razy po 450 ml), a kobieta - 1,8 litra (4 razy po 450 ml) pełnej krwi. W przypadku osocza limit wynosi więcej, bo aż 25 litrów. Więcej informacji o uldze dla honorowych krwiodawców znajdziesz tutaj.

Odliczenie z tytułu honorowego krwiodawstwa łączy się z darowiznami na cele szlachetne oraz cele kultu religijnego. W sumie nie może przekroczyć 6 proc. dochodu (w przypadku ryczałtowców - 6 proc. przychodu) wykazywanego w zeznaniu.

Ulga za darowiznę na cele pożytku publicznego

Z ulgi na przekazywanie darowizn skorzystają przedsiębiorcy, opodatkowani skalą podatkową, podatkiem liniowym lub ryczałtem. Na zmniejszenie dochodu do opodatkowania pozwalają również te dotacje, które wspierają organizacje realizujące cele pożytku publicznego. Dotyczy to instytucji, które wspomagają np. rozwój gospodarczy czy technologiczny, innowacje, naukę, szkolnictwo, sport, kulturę i sztukę, a także osoby w trudnej sytuacji życiowej, ochronę i promocję zdrowia.

Odliczeniu podlegają także pieniądze na pomoc dla konkretnie wskazanej osoby, ale tylko przekazane za pośrednictwem specjalistycznej organizacji. Darowizna oddana do rąk własnych nie jest prawną podstawą do ulgi podatkowej. Sprawdź, na jakich zasadach można skorzystać z ulgi.

Przekazana kwota lub wartość darowizny rzeczowej może zostać odjęta nawet w całości, musi jednak spełniać jeden warunek. Wysokość odliczenia nie może przekroczyć 6 proc. uzyskanego dochodu.

W 2021 roku obowiązuje również darowizna na cele walki z COVID-19 przysługująca osobom opodatkowanym według skali, podatkiem liniowym lub ryczałtem ewidencjonowanym. Jeżeli darowizn dokonano od 1 stycznia do 31 marca, podatnicy odliczają kwotę, która odpowiada 150% wartości darowizny. Od 1 kwietnia do końca miesiąca, czyli w okresie, kiedy odwołano stan epidemii, odliczać można kwotę, która odpowiada 100% wartości darowizny.

Ulga za darowiznę na cele kultu religijnego

Obdarować w ramach finansowania celów kultu religijnego można zarówno kościoły, związki religijne, kościelne osoby prawne, jak i inne podmioty realizujące tożsame cele (np. Radio Maryja czy Katolickie Towarzystwo Kulturalne). Darowizna wiąże się z wszystkimi wydatkami na wyposażenie, budowę, remont kościoła czy zakup przedmiotów liturgicznych. Odliczenie darowizn przysługuje w wysokości dokonanej darowizny, ale nie wyżej niż w kwocie stanowiącej 6% dochodu podatnika.

Inny rodzaj ulgi przysługuje darczyńcy, który wspiera instytucje kościelne w działaniach charytatywno-opiekuńczych. Finansowanie tych celów nie jest limitowane i może być odliczone w całości, nawet jeśli jego kwota jest równa 100 proc. osiągniętego dochodu. Szczegóły na ten temat są dostępne tutaj.

Ulga abolicyjna

Dotychczas była ona korzystnym sposobem na uniknięcie podwójnego opodatkowania w przypadku dochodów uzyskiwanych nie tylko na terenie kraju, ale również w innych państwach. Ulga abolicyjna przeznaczona jest dla osób przebywających na terenie Polski w danym roku podatkowym przez okres dłuższy niż 183 dni lub dla których Polska to ośrodek interesów gospodarczych i życiowych.

Wraz ze zmianami wprowadzonymi od 1 stycznia 2021 roku ulga abolicyjna będzie dostępna dla wszystkich podatników, pod warunkiem odliczenia od podatku dochodowego kwoty nie większej niż 1360 zł. Zmiana ta okazuje się niezwykle niekorzystna i przyczyni się do płacenia wyższych podatków w Polsce.

Ulga abolicyjna pozostaje natomiast nielimitowana dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, zlecenie lub na podstawie umowy o zarządzanie, lub kontrakt menedżerski, jeśli dochody te są osiągane z tytułu pracy lub usług wykonywanych poza terytorium lądowym państw.

Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna przysługuje właścicielom lub współwłaścicielom domu jednorodzinnego, którzy ponieśli wydatki na termomodernizację budynku. Jak rozumieć termomodernizację? Polegać będzie ona na m.in.:

  • ulepszeniu budynku, czego celem jest zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię dostarczaną w celu ogrzania wody lub podgrzania wody użytkowej,
  • wprowadzenie ulepszeń, których celem jest zmniejszenie utraty energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła,
  • wykonanie przyłącza technicznego do centralnego źródła ciepła, co a skutkować zmniejszeniem kosztów pozyskania ciepła do budynku,
  • zmianę dotychczasowego źródła energii (zarówno całkowitą, jak i częściową) na źródło odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Na podstawie ulgi można także odliczyć wydatki, które zostały wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Ulgę można odliczyć od dochodu opodatkowanego skalą podatkową, podatkiem liniowym lub ryczałtem. Ponadto kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach, w których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Aby odliczyć ulgę, konieczne jest udokumentowanie wydatków fakturą VAT.

Odliczenie wpłat na IKZE

Od podstawy opodatkowania można też odpisać wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)
.Oszczędności wpłacane w ciągu roku nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, które jest prognozowane na dany rok kalendarzowy. Osoby małoletnie muszą liczyć się z jeszcze jedną granicą. Suma wpłat nie może przekroczyć wysokości dochodu uzyskanego z tytułu umowy o pracę.

Jaka kwota obowiązuje dla aktualnych zeznań podatkowych? W zeznaniu za 2021 roku limit wynosi 6 310,80 zł, więc maksymalnie takie odliczenie można uzyskać przy okazji rozliczenia PIT. Ponadto w tym samym roku został utworzony IKZE dla samozatrudnionych, w którego ramach limit wpłat wynosi 9 466,20 zł.

Wartość uszczuplenia nie może dodatkowo przekroczyć wysokości uzyskanego dochodu. Co do zasady, posiadacze konta sami decydują o częstotliwości i wysokości wpłacanych oszczędności. Mogą to robić co miesiąc lub raz w roku. Pieniądze odkładają na emeryturę w ramach tzw. trzeciego filara.

Podstawę do rozliczenia ulgi stanowią dowody wpłat. Dokumenty muszą prezentować podstawowe dane identyfikacyjne płatnika i odbiorcy, a także informację o poniesionych wydatkach (również tytuł i kwotę poniesionych opłat). Prawo do ulgi w danym roku jest ustalane przede wszystkim na podstawie potwierdzonej daty wniesionych oszczędności, która również powinna być widoczna na potwierdzeniu. Więcej na temat odliczenia wpłat na IKZE przeczytasz tutaj.

Ulga dla klasy średniej

Jest to nowa ulga, która została wprowadzona wraz ze zmianami związanymi z Polskim Ładem. Zacznie ona obowiązywać dopiero w 2022 roku. Celem ulgi dla klasy średniej jest natomiast zniwelowanie wzrostu opodatkowania pracowników oraz przedsiębiorców rozliczających się według skali podatkowej, którzy nie mają możliwości odliczenia od podatku części składki zdrowotnej. Odliczana jest ona od podstawy obliczenia podatku i przysługuje:

  • osobom uzyskującym przychody z tytułu stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczej,
  • przedsiębiorcom opodatkowanym według skali podatkowej, których roczne przychody wynoszą co najmniej 68 412 zł i nie więcej niż 133 692 zł.

Roczną kwotę ulgi dla pracowników lub przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych, oblicza się według następującego wzoru:

  • (A × 6,68% - 4566 zł) 1) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 68 412 zł i nieprzekraczającego kwoty 102 588 zł
  • (A × (-7,35%) + 9829 zł) 1) ÷ 0,17, dla A wyższego od 102 588 zł i nieprzekraczającego kwoty 133 692 zł Przy czym A oznacza uzyskane w ciągu miesiąca przychody podlegające według skali podatkowej.

Jak rozliczyć ulgi podatkowe?

Wszystkie opisane ulgi podatkowe poza ulgą prodzinną i abolicyjną (odpisywaną bezpośrednio od podatku) - stanowią odliczenie od dochodu, podlegającego opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej lub od przychodu (w przypadku ryczałtowców). Zmniejszają podstawę opodatkowania, a w efekcie - prowadzą do zmniejszenia daniny przekazywanej do urzędu skarbowego.

Wydatki w ramach ulg należy rozliczyć na odpowiednim zeznaniu podatkowym: PIT-36, PIT-37 albo PIT-28. Kwoty odliczeń podatnik wykazuje także w niezbędnym załączniku PIT/O, który dołączy do deklaracji:

  • ulgi od dochodu w części B,
  • ulgę prorodzinną od podatku w części C.
wiadomości
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(12)
marta
5 lata temu
po co te informacje skoro jest rok 2019
Juziek
6 lat temu
Dobrze mieć zaufanego doradcę podatkowego, on z pewnością super pomoże wypełnić pit tak aby z niczego nie stracić a zyskać. Ja mam doradcę podatkowego w Gliwicach - Kancelaria Kasprzyk i Niziołek. Są bardzo profesjonalni.
Karol
6 lat temu
Witam, co do ulgi przedszkolnej można prosić podstawę prawną? Nigdzie w zasadzie nie ma ma na ten temat informacji.
IWONA
7 lat temu
A co z internetem w telefonie jezel zakupuje pakiet internetu za 9 zł z konta które doladowuje to też mogę odliczyć?? jak to później udokumentować?
podatki_niedl...
7 lat temu
Ulgi ulgami, ale nikt nie mówi ile dopłacimy do interesu. Swoją drogą ciężko jest tak zrobić, żeby wyjść na plus z tym wszystkim. Dla świętego spokoju zlecam swoje podatki co roku księgowym. Rozlicza mnie biuro rachunkowe Kasprzyk i Niziołek. Wolę jak ktoś pamięta o moich możliwościach. Sama nie wiedziałabym jak się rozliczyć żeby nie oddać za dużo państwu.