Notowania

pit 2013
24.01.2014 15:10

Rozliczenie PIT 2013. Na jakim formularzu?

Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decydują o rodzaju zeznania, na którym powinniśmy się rozliczyć.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Redbaron/Dreamstime.com)

Może się również okazać, że w danym roku osiągnęliśmy przychody z kilku źródeł (różnego rodzaju), opodatkowane według odmiennych zasad. _ - Może to skutkować koniecznością złożenia więcej niż jednego zeznania - _podkreśla resort finansów. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

Ministerstwo Finansów tłumaczy w swoim poradniku PIT, że nawet wówczas, gdy uzyskany w roku podatkowym dochód, podlegający opodatkowaniu według skali podatkowej, odpowiada kwocie niepowodującej obowiązku zapłaty podatku (tj. 3091 zł), mamy obowiązek złożyć zeznanie podatkowe. Jeżeli od tego dochodu płatnik pobrał zaliczkę na podatek, zostanie ona nam zwrócona jako nadpłata podatku.

Najczęściej składanym przez podatników zeznaniem jest PIT-37. Należy je wypełnić, jeśli uzyskaliśmy przychody jedynie w Polsce, za pośrednictwem płatnika, opodatkowane skalą podatkową.

Chodzi w szczególności o przychody:

- ze stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy), stosunku służbowego oraz pracy nakładczej,

- z emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych), świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych, należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (np. zasiłek chorobowy),

- ze stypendiów,

- z działalności wykonywanej osobiście (np. z umów zlecenia),

- ze świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy (np. zasiłku dla bezrobotnych) lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

- z praw autorskich i innych praw majątkowych.

Może się oczywiście zdarzyć, że nie spełniamy wyżej wymienionych warunków, ponieważ w roku podatkowym prowadziliśmy działalność gospodarczą, działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane według skali podatkowej bądź uzyskaliśmy dochody z zagranicy, lub mamy obowiązek doliczyć do uzyskanych dochodów dochody małoletnich dzieci (wykazywane w załączniku PIT/M), a także gdy osiągnęliśmy dochody z najmu. Wówczas rozliczamy się na formularzu PIT-36, w którym jednocześnie wykazujemy wymienione wcześniej przychody (np. wynagrodzenie ze stosunku pracy).

Resort finansów zwraca uwagę na to, że jeżeli dla dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej wybraliśmy opodatkowanie jednolitą 19 proc. stawką podatku, składamy odrębne zeznanie na formularzu PIT-36L.

Jeżeli dla przychodów z działalności gospodarczej lub z tytułu umów najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze wybraliśmy opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, należy rozliczyć się odrębnie na formularzu PIT-28.

Natomiast w przypadku, kiedy osiągnęliśmy przychody z kapitałów pieniężnych, np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (np. akcje, obligacje), pochodnych instrumentów finansowych (np. kontrakty terminowe, opcje) lub z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną, niezbędne będzie odrębne rozliczenie na formularzu PIT-38.

Rozważając wybór PIT, który będziemy wypełniać, należy również wziąć pod uwagę sposób rozliczenia przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych (np. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawa wieczystego użytkowania gruntu). Jeżeli zbywaną nieruchomość lub prawo nabyliśmy w latach 2007-2008, rozliczenia podatku dokonujemy w zeznaniu PIT-36, PIT-36L albo PIT-38. Gdy nastąpiło to po 2008 r., trzeba wypełnić PIT- 39.

Można zatem wyobrazić sobie sytuację, w której w 2013 r. osiągnęliśmy przychody z najmu (dla których wybraliśmy formę opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych), otrzymywaliśmy wynagrodzenie z pracy, sprzedaliśmy na giełdzie akcje oraz prowadziliśmy działalność gospodarczą, dla której jako formę opodatkowania wybraliśmy jednolitą 19 proc. stawkę podatku. _ - Wówczas do 31 stycznia 2014 r. składamy do urzędu skarbowego PIT- 28, w którym rozliczamy przychody z najmu, a do 30 kwietnia 2014 r.: PIT- 37, w którym rozliczamy dochody z pracy, PIT- 38, w którym rozliczamy dochody (lub stratę) ze sprzedaży akcji, oraz PIT-36L, w którym rozliczamy dochody (lub stratę) z działalności gospodarczej opodatkowane jednolitą 19 proc. stawką podatku - _ radzi resort finansów.

Czytaj więcej w Money.pl

Tagi: pit 2013, rozliczenie pit, wiadmomości, porady, gospodarka, podatki
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz