Trwa ładowanie...
PGE

PGE

Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i trzecią największą firmą w kraju – w 2020 roku. W 2020 roku przychody GK PGE wyniosły blisko 45,8 mld zł, w stosunku do 2019 roku wzrosły o ponad 21,6 proc. Grupa PGE wypracowała zysk na poziomie 148 mln zł. W 2020 roku w Grupie Kapitałowej PGE pracowało ponad 40 tys. osób. PGE wytwarza około 41 proc. energii elektrycznej w Polsce. Spółka GK PGE dostarcza energie elektryczną do ok. 5,4 milionów gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i instytucji. Segment Ciepłownictwo PGE jest największym wytwórcą ciepła w kraju, udział w rynku wynosi 21 proc. Produkcja oparta jest głównie na węglu kamiennym i gazie. Obecny portfel wytwórczy Grupy PGE jest w ponad 80 proc. oparty na węglu kamiennym i brunatnym. Zgodnie ze strategią GK PGE, do 2030 roku udział źródeł niskoemisyjnych w produkcji ciepła grupy wyniesie przynajmniej 70 proc. a w 2050 roku PGE osiągnie neutralność klimatyczną. Od 2009 roku PGE jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W 2021 roku na czele Grupy Kapitałowej PGE stoi Wojciech Dąbrowski.

Marki firmy
Lumi • PGE
Branża
Energetyka i media
Zatrudnienie[TYS.]
40 141
Nakłady na B+R[TYS. ZŁ]
17 000
Przychody z eksportu[TYS. ZŁ]
2 907 000
Wynik finansowy 2020
148 000
Wynik finansowy 2019
-3 928 000
Przychody 2020
542 000
Przychody 2019
471 000

PGE - Historia Przychodów

O firmie - PGE

Pełna nazwa firmy
PGE Polska Grupa Energetyczna GK SA; Warszawa
Miejscowość
Warszawa
Rok założenia
1990
Skrócona nazwa firmy
PGE
Spółka rodzinna
Nie
KRS
0000059307
Adres WWW
www.gkpge.pl
Regon
006227638

PGE - Dane za 2020

Dane prezentowane w tysiącach złotych, zmiana procentowa rok do roku.

Przychody z całokształtu działalności
46 374 000
19.2%
Wynik finansowy netto
148 000
103.8%
Przychody ze sprzedaży
45 766 000
21.6%
Amortyzacja
4 558 000
59.7%
Przychody z e-commerce
0
Przychody z eksportu
2 907 000
1838%
Pozostałe przychody operacyjne
66 000
91.7%
Nakłady inwestycyjne
5 930 000
14.1%
Wynik operacyjny
1 408 000
133.7%
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
0
Zatrudnienie (średnioroczne w etatach)
40 141
4.3%
Kapitały własne
43 501 000
0.8%
Personel zaangażowany w działalność B+R
66
19.5%
Aktywa
81 594 000
5.1%
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
5 930 000
14.1%
Nakłady wewnętrzne faktycznie poniesione na B+R (bez amortyzacji środków trwałych)
17 000
13.3%

PGE - Wskaźniki

ROE
0,3%
ROA
0,2%
Rentowność sprzedaży (ROS)
0,3%
EBITDA[TYS. ZŁ]
0,3