Notowania

komisja
11.02.2010 20:15

Komisja: Zaostrzenie przepisów dotyczących przemocy domowej

Komisja Polityki Społecznej poparła w czwartek zaostrzenie przepisów wobec sprawców przemocy w rodzinie, m.in. mozliwość orzekania przez sąd nakazu opuszczenia mieszkania przez sprawcę.

Podziel się
Dodaj komentarz

*Komisja Polityki Społecznej poparła w czwartek zaostrzenie przepisów wobec sprawców przemocy w rodzinie, m.in. mozliwość orzekania przez sąd nakazu opuszczenia mieszkania przez sprawcę. *

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie sąd będzie mógł orzec także zakaz kontaktowania się sprawcy z określonymi osobami i zbliżania się do nich.

Projekt nowelizacji wprowadza m.in. możliwość odebrania przez pracownika socjalnego dziecka z domu, w którym stosowana jest przemoc, zwłaszcza w sytuacjach, gdy zagrożone jest jego życie lub zdrowie. Dotyczy to m.in. sytuacji, gdy opiekun dziecka jest nietrzeźwy lub pod wpływem środka odurzającego.

Zgodnie z projektem dziecko, będące ofiarą przemocy, zostałoby umieszczone u osoby najbliższej, w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Pracownik socjalny mógłby odebrać dziecko przy udziałe lekarza, ratownika medycznego, pielęgniarki lub policjanta.

Projekt rozszerza także procedurę stosowania "Niebieskiej Karty" (dokumentującej interwencję w związku z przemoca domową). Miałaby ona być wystawiana przez przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, funkcjonariuszy policji, przedstawicieli oświaty i ochrony zdrowia. Wzory formularzy mają zostać określone w rozporządzeniu. Dotychczas "Niebieskie Karty" były stosowane głównie przez policję i pomoc społeczną.

Ofiary przemocy będą miały prawo do bezpłatnego badania lekarskiego. Obecnie bezpłatną obdukcję wykonuje się jedynie na wniosek prokuratora.

W projekcie jest zapis, że sąd może wydać m.in. nakaz opuszczenia lokalu, zakaz przebywania w określonych środowiskach i miejscach, kontaktowania się z pewnymi osobami czy zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego. W przypadku niezastosowania się do orzeczenia sądu grozi kara do 3 lat więzienia.

W projekcie zapisano szereg działań z zakresu profikatyki. Ma zostać wprowadzony obowiązek tworzenia przez samorząd województwa, gmin i powiatów programów na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na gminy nałożono obowiązek prowadzenia poradnictwa i interwencji w związku z przemocą w rodzinie, zapewnienie osobom dotkniętym przemocą miejsc w ośrodkach wsparcia, a także tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. W skład takich zespołów mieliby wchodzić: przedstawiciele jednostek pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, kuratora, oświaty, ochrony zdrowia oraz organizacji pozarządowych.

Samorządy województwa mają m.in. opracowywać ramowe programy ochrony ofiar oraz ramowe programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy oraz organizować szkolenia dla osób, zajmujących się przemocą. Na Prokuratora Generalnego nałożono obowiązek opracowywania i wydawania co najmniej raz na dwa lata wytycznych co do postępowania prokuratury w sprawach przemocy domowej.

Projekt przewiduje także powstanie zespołu monitorującego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jego kadencja ma trwać 3 lata. W jego skład mają wchodzić przedstawiciele administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych. Zespół ma inicjować i wspierać działania, mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, opracowywać standardy w tej dziedzinie.

W 2008 r. sądy skazały za znęcanie się nad osobą najbliższą 15 236 osób (rok wcześniej było to 16,8 tysiąca). 82 proc. wyroków wydano z warunkowym zawieszeniem ich wykonania.(PAP)

dom/ itm/ mag/

Tagi: komisja, wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz