Notowania

inflacja
26.02.2010 11:49

NBP: w 2010 r. inflacja 1,8 proc., a wzrost PKB o 3,1 proc.

W tym roku ceny mogą wzrosnąć o 1,8 proc., a PKB o 3,1 proc. - wynika z tzw. centralnej ścieżki projekcji inflacji i PKB, zawartej w opublikowanym w piątek przez Narodowy Bank Polski lutowym raporcie o inflacji.

Podziel się
Dodaj komentarz

*W tym roku ceny mogą wzrosnąć o 1,8 proc., a PKB o 3,1 proc. - wynika z tzw. centralnej ścieżki projekcji inflacji i PKB, zawartej w opublikowanym w piątek przez Narodowy Bank Polski lutowym raporcie o inflacji. *

Zgodnie z przedstawionymi przez NBP danymi, inflacja w tym roku wyniesie 1,8 proc., w 2011 r. 2,4 proc., a w 2012 r. 3,5 proc. PKB wzrośnie odpowiednio o: 3,1 proc., 2,9 proc. i 3,1 proc.

Zdaniem ekonomistów z NBP, w okresie od II kwartału 2010 r. do II kwartału 2011 r. inflacja będzie się kształtować poniżej celu inflacyjnego NBP (2,5 proc. z możliwością odchylenia o 1 proc.).

"W długim horyzoncie projekcji, w ślad za ożywieniem na rynku pracy i osłabieniem kursu złotego, inflacja wzrośnie, przekraczając górną granicę odchyleń od celu w II kw. 2012 r." - napisano w raporcie.

Autorzy dokumentu uważają, że w latach 2010-2012 istotnie zmieni się struktura wzrostu gospodarczego w Polsce. Wzrośnie popyt krajowy, natomiast wkład eksportu netto do wzrostu będzie bliski zera lub nieznacznie ujemny.

"Popyt krajowy będzie stymulowany m.in. przez dalszy napływ środków z funduszy strukturalnych UE i, powiązaną z nimi, wysoką dynamikę inwestycji publicznych" - uzasadniają.

Według raportu, od 2011 r. zaczną powoli rosnąć inwestycje przedsiębiorstw oraz mieszkaniowe inwestycje gospodarstw domowych, natomiast dynamika popytu konsumpcyjnego do 2012 r. pozostanie "względnie stabilna".

"Głównym ryzykiem w kierunku wyższej inflacji jest szybszy wzrost cen żywności i energii, wynikający z działań regulacyjnych, w tym działań Unii Europejskiej, oraz wyższych cen surowców energetycznych na rynkach światowych. Możliwość ukształtowania się inflacji poniżej ścieżki centralnej wiąże się natomiast z realizacją scenariusza silniejszego kursu walutowego, co wynikałoby z lepszego postrzegania przez inwestorów polskiej waluty"

"Mocniejszy kurs stwarza także ryzyko niższej dynamiki PKB w horyzoncie projekcji. Zmiany polityki fiskalnej ograniczające deficyt SFP (sektora finansów publicznych) również mogą zmniejszyć tempo wzrostu gospodarczego. Wyższe prawdopodobieństwo ukształtowania się PKB powyżej ścieżki centralnej związane jest natomiast głównie z silniejszą reakcją sektora prywatnego na oczekiwaną poprawę koniunktury w kraju i za granicą, odzwierciedloną w szybszej niż pokazuje to projekcja odbudowie stanu zapasów i nakładów na środki trwałe."

Ekonomiści banku centralnego prognozują, że płace brutto wzrosną natomiast w tym roku o 4,1 proc., w roku przyszłym o 3,9 proc. i rok później o 5,3 proc. Do połowy 2011 r. na rynku pracy nadal będą obserwowane opóźnione efekty spowolnienia gospodarczego.

Według raportu przedsiębiorstwa, dążąc do redukcji kosztów, będą ograniczać wzrost wynagrodzeń oraz zmniejszać zatrudnienie. Jednak skala spadku zatrudnienia będzie mniejsza w porównaniu do poprzednich okresów spowolnienia wzrostu w Polsce.

"W latach 2011-2012 w wyniku poprawy sytuacji gospodarczej wzrost stopy bezrobocia zostanie zahamowany i stopa bezrobocia BAEL (liczona wg metodologii unijnej) ustabilizuje się w przedziale 11-12 proc." - napisano.

Zgodnie z zawartą w raporcie centralną ścieżką projekcji inflacji i PKB, stopa bezrobocia w latach 2010-2012 ma wynieść odpowiednio: 10,4 proc., 11,3 proc. oraz 11,3 proc. Liczba osób pracujących spadnie w tym roku o 1,6 proc., za rok o 0,2 proc., a w 2012 r. wzrośnie o 0,2 proc.

Dokument wskazuje, że liczba osób aktywnych zawodowo zwiększy się w ciągu najbliższych trzech lat o ok. 2 proc., co będzie czynnikiem ograniczającym presję płacową. Według autorów raportu, spodziewane zwiększenie liczby osób aktywnych zawodowo będzie spowodowane wzrostem liczby osób w wieku produkcyjnym, w tym zwłaszcza w grupie wiekowej 25-44 lat, charakteryzującej się wysokim współczynnikiem aktywności zawodowej.(PAP)

mmu/ pad/ jbr/

Tagi: inflacja, wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz