Notowania

wiadomości
21.11.2013 19:36

NIK pozytywnie o tegorocznym konkursie MSZ na pomoc dla Polaków za granicą

NIK pozytywnie - choć nie bez zastrzeżeń - oceniła organizację i przebieg tegorocznego konkursu na dotacje dla organizacji wspierających Polaków za granicą. Izba wskazywała jednak na brak pełnej przejrzystości procedur konkursowych i jednolitości oceny zgłoszonych ofert.

Podziel się
Dodaj komentarz

NIK pozytywnie - choć nie bez zastrzeżeń - oceniła organizację i przebieg tegorocznego konkursu na dotacje dla organizacji wspierających Polaków za granicą. Izba wskazywała jednak na brak pełnej przejrzystości procedur konkursowych i jednolitości oceny zgłoszonych ofert.

O kontrolę NIK zwróciła się w kwietniu Komisja Łączności z Polakami za Granicą. Chodziło o zbadanie przebiegu tegorocznego konkursu i jego procedury.

Wyniki kontroli przedstawił na czwartkowym posiedzeniu komisji p.o. dyrektora departamentu administracji publicznej NIK Dariusz Zielecki. Jak mówił, kontrola objęła opracowanie planów współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2013 r. - powoływanie i tryb pracy komisji konkursowej oraz przestrzeganie przepisów i procedur obowiązujących przy wyborze projektów do dofinansowania i przyznania dotacji. Szczególnie ważnym aspektem kontroli - dodał - było sprawdzenie, czy w podejmowanych działaniach zachowano obiektywizm i konkurencyjność oraz czy działania te prowadziły do realizacji celów planu współpracy.

Badany był pierwszy etap konkursu. "Oceniliśmy go pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości" - powiedział Zielecki. Według niego MSZ wywiązał się z obowiązku zastosowania otwartego trybu konkursu; pozytywnie oceniono przygotowanie organizacyjne resortu, czyli opracowanie planu współpracy z Polonią i Polakami za granicą, a także regulacje wewnętrzne w zakresie przeprowadzenia konkursu, m.in. regulamin.

Zielecki zastrzegł jednak, że konkurs wymaga dopracowania, gdyż nie zapewnia pełnej przejrzystości procedur, projektów i jednolitości postępowania wobec oferentów. "Zwróciliśmy uwagę na brak wskazania w regulaminie na wykorzystanie elektronicznych form komunikowania się oferentów z ministerstwem, nieokreślenie możliwości i przesłanek przedłużenia terminu do uzupełnienia braków formalnych oraz przedstawienia wyjaśnień i brak wskazania metodologii obliczenia jednego z mierników oceny projektów" - powiedział Zielecki. Dodał, że braki - jak wykazała kontrola - miały wpływ na dowolność w podejmowaniu rozstrzygnięć przez komisje konkursowe.

Kontrola objęła dokumentację dot. 10 z 95 ofert odrzuconych w wyniku przeprowadzenia oceny formalnej oraz 96 z 323 projektów poddanych ocenie merytorycznej. Badaniu poddano też 59 z 93 zawartych umów dotacji. "Ustaliliśmy, że projekty wybrane do finansowania wpisują się w obszary tematyczne określone w planie współpracy, a więc ten cel został osiągnięty. Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości nie wystąpiły na masową skalę, niemniej jednak (odnotowaliśmy): niewezwanie oferenta do usunięcia stwierdzonych braków formalnych, dopuszczonego do oceny merytorycznej, co było niezgodne z regulaminem konkursu" - wskazał Zielecki.

Inne uchybienia to m.in. stosowanie niezgodnie z zasadą uczciwej konkurencji praktyki dodatkowej oceny i punktowania w odniesieniu tylko do wybranych projektów spośród tych, które spełniały wymagania formalne i merytoryczne, przyznawanie punktów projektom złożonym w konkursie w sposób niezgodny z przyjętymi zasadami, co - wskazał Zielecki - skutkowało odrzuceniem dwóch projektów, które spełniały wymagania merytoryczne.

NIK zwróciła ponadto uwagę, że umowy dotacji podpisywane były dopiero po upływie 2,5 miesiąca po zakończeniu konkursu.

Zielecki poinformował, że we wnioskach skierowanych do szefa MSZ Radosława Sikorskiego NIK wskazała m.in. na konieczność przyjęcia w regulacjach dot. przeprowadzenia konkursu oraz stosowania w postępowaniach konkursowych rozwiązań zapewniających realizację zasady jawności i uczciwej konkurencji; ustanowienie i wdrożenie skutecznych mechanizmów, pozwalających na wyeliminowanie błędów przy obliczaniu ocen składanych ofert.

Przedstawiciel NIK podkreślił jednak, że MSZ wdrożył regulacje dotyczące zapewnienia bezstronności członków komisji podczas oceny i wyboru projektów.

Wicedyrektor departamentu ds. Polonii MSZ Joanna Kozińska-Frybes zapewniła, że resort stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom organizacji pozarządowych, które starają się o dotacje w ramach konkursu. Stąd - jak mówiła - zorganizowane zostały dwa otwarte szkolenia dla potencjalnych beneficjentów. Zapowiedziała też, że MSZ postara się w przyszłym roku wprowadzić w konkursie wnioski elektroniczne.

W konkursie "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2013 roku" zgłoszono 418 wniosków, komisja do dofinansowania zakwalifikowała 97 projektów. Ogólna pula środków przeznaczonych w 2013 r. na dofinansowanie tych projektów to ponad 52 mln zł. Ponadto MSZ wesprze Polonię poprzez placówki dyplomatyczne kwotą 26 mln zł. (PAP)

mkr/ eaw/ jbr/

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz