Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Priorytety rządu na 2011 - m.in. ustawy zdrowotne i przed Euro 2012

0
Podziel się

Zmiany w przepisach przed Euro 2012 oraz jedna z najważniejszych ustaw
zmieniających system ochrony zdrowia - o ubezpieczeniach zdrowotnych - znalazły się wśród 36
priorytetowych projektów ustaw na ten rok, przedstawionych w czwartek przez kancelarię premiera.

bEhaiQrp

*Zmiany w przepisach przed Euro 2012 oraz jedna z najważniejszych ustaw zmieniających system ochrony zdrowia - o ubezpieczeniach zdrowotnych - znalazły się wśród 36 priorytetowych projektów ustaw na ten rok, przedstawionych w czwartek przez kancelarię premiera. *

Spośród projektów przygotowywanych w resorcie sprawiedliwości status priorytetowy uzyskały rozwiązania dotyczące przystosowania przepisów do zaplanowanych na przyszły rok Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. Chodzi m.in. o umożliwienie rozpraw odmiejscowionych - zatrzymani pseudokibice byliby sądzeni jeszcze na stadionach, a rozprawy odbywałyby się za pomocą tzw. wideokonferencji.

Ponadto planowane przepisy dotyczą także elektronicznego monitoringu chuliganów stadionowych. Monitoring miałby być prowadzony za pomocą działającego już systemu dozoru za pomocą tzw. elektronicznych obroży wobec skazanych na niskie wyroki. Innym rozwiązaniem będzie zwiększenie kar - do ośmiu lat więzienia - dla sprawców fałszywych alarmów bombowych.

bEhaiQrr

"Wszystkie te rozwiązania nie będą procedowane oddzielnie, tylko zostaną przekazane wkrótce do MSWiA, bo zmiany dotyczące Euro 2012 mają być wprowadzone w ramach jednego pakietu" - powiedziała PAP w czwartek rzeczniczka resortu sprawiedliwości Joanna Dębek. Zbiorczy projekt przepisów dotyczących mistrzostw będzie nosił tytuł ustawy o zapewnieniu bezpieczeństwa w związku z organizacją Turnieju Finałowego UEFA Euro 2012.

Wśród 36 projektów określonych przez rząd jako priorytetowe znalazła się także nowela Kodeksu postępowania cywilnego dotycząca m.in. likwidacji odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych. Projekt ma też uczytelnić i uprościć procedury w sprawach cywilnych, a także umożliwić eksmisję osób, którym nakazano opuszczenie mieszkania z powodu stosowania przemocy w rodzinie, bez konieczności przyznawania im mieszkania socjalnego.

Kolejne dwa projekty to nowelizacja Prawa o ustroju sądów powszechnych precyzująca przepisy dotyczące ławników sądowych, w tym zasady ich zgłaszania i odwoływania, oraz nowela Kodeksu karnego wykonawczego mająca przyśpieszyć i uprościć postępowania wykonawcze.

Wśród projektów ustaw, które wymieniane są w planie rocznym rządu, a za ich przygotowanie odpowiedzialne jest MSWiA wymieniony został m.in. projekt dotyczący udzielania cudzoziemcom ochrony na terytorium RP. Planowana regulacja ma poprawić poziom pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy poprzez m.in. zwiększenie dostępności świadczeń i doprecyzowanie terminów udzielania pomocy.

bEhaiQrx

Unijne przepisy ma wprowadzić do naszego systemu prawnego także zaplanowana na ten rok ustawa o cudzoziemcach. Regulacja ta ma m.in. wprowadzić nowe rozwiązania dotyczące wjazdu, pobytu i wyjazdu cudzoziemców z Polski, a także wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Ma również ujednolicić z prawem unijnym, normy i procedury dotyczące wydalania cudzoziemców z Polski.

MSWiA, razem z Rządowym Centrum Legislacyjnym, ma również przedstawić projekt ustawy nowelizacji przepisów o dostępie do informacji publicznej. Regulacja ta ma wprowadzić do polskiego prawa zapisy unijnej dyrektywy dotyczącej ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego. W praktyce oznacza to m.in. przyznanie wnioskodawcy, czyli osobie ubiegającej się o takie informacje, prawa do skarżenia nie tylko odmowy przekazania informacji do ponownego wykorzystania, ale także zaoferowanych warunków jej wykorzystania, jeśli zdaniem tej osoby naruszają one przepisy opracowywanej ustawy. Ma też zostać usprawniony cały proces dostępu do takich informacji.

Wśród ustaw priorytetowych wymieniany jest również projekt ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Ma on uregulować zagadnienia ochrony ludności, określając: zasady organizacji i funkcjonowania tej ochrony, zadania z nią związane, podstawowe definicje, organy odpowiedzialne za te zadania, zasady informowania, ostrzegania i alarmowania przed zagrożeniami, prawa i obowiązki obywateli dot. ochrony ludności a także m.in. zasady przygotowania programów dot. zapewnienia schronienia i zabezpieczenia mienia w sytuacjach zagrożenia. Opracowywane przepisy mają też dotyczyć ochrony ludności w czasie wojny oraz określić zasady finansowania tej dziedziny.

Priorytetem w planach rządu na 2011 r. jest także ustawa - Prawo antykorupcyjne, której celem, jak zaznaczono na stronach KPRM, jest stworzenie "jednolitego prawa dla wszystkich funkcjonariuszy publicznych, mającego na celu zapobieganie nadużywania władzy i nepotyzmowi".

bEhaiQry

Innym projektem określonym jako priorytetowy jest projekt ustawy o języku migowym i innych środkach wspierania komunikowania się przygotowywany przez resort pracy i polityki społecznej. Ma ona uregulować zasady obsługi osób niesłyszących w kontaktach z organami administracji publicznej, a także sposoby kontaktów osób głuchych i niedosłyszących w przypadkach nagłych ze służbami ratowniczo-interwencyjnymi - m.in. za pomocą sms-ów. Przyszła ustawa dotyczyć ma także zasad kształcenia osób niesłyszących, niedosłyszących i członków ich rodzin oraz kwestii tłumaczenia na język migowy programów telewizyjnych.

Wśród zdrowotnych priorytetów rządu znalazł się projekt ustawy wprowadzającej dodatkowe dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne. Przewidywane są dwa rodzaje dodatkowych ubezpieczeń: suplementarne i komplementarne. Pierwsze mają zapewnić m.in. krótszy czas oczekiwania na świadczenia, które są obecnie gwarantowane; drugie - powinny umożliwić dostęp do świadczeń, które nie są finansowane przez państwo.

W ustawie wprowadzającej dodatkowe ubezpieczenia ma się znaleźć m.in. ich definicja oraz zapisy umożliwiające objęcie prywatnym ubezpieczeniem także świadczeń z zakresu medycyny pracy oraz finansowanie ubezpieczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Dla osób wykupujących dodatkowe ubezpieczenia gwarantujące dostęp do świadczeń deficytowych ma być przewidziana ulga podatkowa. W ustawie zostaną określone wymagania, jakie powinni spełniać prywatni ubezpieczyciele.

Ministerstwo Zdrowia zaznacza, że dodatkowe ubezpieczenia nie spowodują dopłat do świadczeń medycznych, które są obecnie gwarantowane ze środków publicznych.

bEhaiQrz

Zdaniem MZ ubezpieczenia mają zwiększyć dostęp do leczenia i uregulować system ubezpieczeń prywatnych, który już w Polsce funkcjonuje, a rynek ten - według szacunków - ma wartość od 22 do 30 mld zł rocznie. Oznacza to, że do 30 proc. środków przeznaczanych na ochronę zdrowia pochodzi z dodatkowych dopłat pacjentów.

Inny z priorytetowych projektów zdrowotnych - nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - zakłada wprowadzenie możliwości sprzedaży napojów o zawartości do 4,5 proc. alkoholu na stadionach i innych obiektach sportowych podczas trwania imprez sportowych.

Z kolei projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii przewiduje ograniczenie możliwości zakupu produktów leczniczych zawierających pseudoefedrynę, czyli niektórych leków na katar, do jednego opakowania. Chodzi o leki na katar dostępne bez recepty, takie jak Cirrus, Acatar AT, Sudafed. Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że zaproponowana zmiana nie będzie przeszkodą dla pacjentów kupujących je w celu leczenia infekcji górnych dróg oddechowych. Ma natomiast przeciwdziałać zakupom w ilościach hurtowych do pozamedycznego wykorzystania pseudoefedryny jako substancji psychoaktywnej.

Wśród rządowych priorytetów jest również projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych podnoszący próg dochodów uprawniających do pomocy socjalnej. Oprócz zmiany zasad waloryzacji wysokości świadczeń rodzinnych i kryteriów dochodowych, przewiduje on też zmiany w zasadach ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

bEhaiQrA

Priorytetowy będzie także projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, która wdraża do polskiego prawa przepisy unijnej dyrektywy audiowizualnej. Projekt m.in. dostosowuje polskie ustawodawstwo do nowoczesnych usług medialnych - wprowadza pojęcie audiowizualnych usług na żądanie, utrzymuje co do zasady zakaz lokowania produktów (product placement), wymieniając jednocześnie wyjątki, w których jest to dozwolone, wprowadza ułatwienia w odbiorze usług audiowizualnych dla niepełnosprawnych, zwiększa też obowiązki nadawców radiowych w zakresie procentowych gwarancje emisji utworów w języku polskim.

Z wprowadzeniem dyrektywy jesteśmy spóźnieni już ponad rok - termin implementacji minął 19 grudnia 2009 r., co grozi Polsce karami ze strony Komisji Europejskiej. Stąd rządowy projekt w tej sprawie ma status pilnego.(PAP)

mja/ pru/ pro/ js/ malk/ bk/

bEhaiQrS
wiadomości
pap
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)