Notowania

wiadomości
07.09.2012 16:10

Projekt budżetu: ok. 5,5 mld zł na politykę środowiskową

W projekcie budżetu na 2013 rok rząd przeznaczył na politykę środowiskową 5 mld 480 mln zł. Pieniądze przeznaczone będą m.in. na ochronę przyrody, gospodarkę wodną, odpadową czy zarządzanie zasobami geologicznymi.

Podziel się
Dodaj komentarz

W projekcie budżetu na 2013 rok rząd przeznaczył na politykę środowiskową 5 mld 480 mln zł. Pieniądze przeznaczone będą m.in. na ochronę przyrody, gospodarkę wodną, odpadową czy zarządzanie zasobami geologicznymi.

Najwięcej, bo ok. 1,6 mld zł ma zostać przeznaczone na zintegrowane działania na rzecz ochrony środowiska. Państwo na wydać ok. 25 mln, a środki europejskie przewidziane są na ponad 1,5 mld zł. Celem zintegrowanych działań jest m.in. ograniczenie zrzutu nieoczyszczonych ścieków oraz zwiększenie liczby mieszkań obsługiwanych przez kanalizację sanitarną.

W 2013 roku planowane jest wybudowanie 15 nowych oczyszczali ścieków, a 69 ma zostać rozbudowanych i gruntownie zmodernizowanych. W planie na kolejne lata: w 2014 ma powstać 9 nowych oczyszczalni, 37 - zmodernizowanych; w 2015 - 100 nowych, a 382 zmodernizowanych. W przyszłym roku 150 tys. osób ma uzyskać dostęp do sieci kanalizacyjnej. W kolejnych dwóch latach ten odsetek ma się zwiększyć do 280 tys. osób na każdy rok.

W ramach działań na rzecz ochrony środowiska, rząd zabezpieczył także środki na politykę ekologiczną państwa. Pieniądze będą przeznaczane m.in. na promocję zachowań proekologicznych czy wspieranie przedsiębiorstw w dostosowywaniu się do wymogów środowiskowych.

Na realizację zadań polegających na zapewnieniu racjonalnej gospodarki odpadami, rząd chce przeznaczyć ok. 810 mln zł. Prawie wszystkie środki będą pochodziły ze środków europejskich (ponad 806 mln zł). Środki mają być przeznaczane m.in. na wspieranie przedsięwzięć związanych z tworzeniem systemu zagospodarowywania odpadów komunalnych oraz na projekty, które będą umożliwiały redukcję negatywnego wpływu odpadów na środowisko.

Przykładowo w 2013 roku 13 proc. wytworzonych odpadów ma być kierowanych na składowiska. Mają one być także przeznaczone do odzysku.

Ponad 620 mln zł ma trafić na zwiększanie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców. Rząd wyłoży na ten cel ok. 343 mln zł, Unia - 277 mln zł. Pieniądze przeznaczone zostaną przede wszystkim na budowę i modernizację infrastruktury przeciwpowodziowej oraz zapobiegającej skutkom suszy.

W projekcie ustawy budżetowej czytamy, że do końca przyszłego roku ma powstać mapa zagrożenia i ryzyka powodziowego w naszym kraju. W kolejnych trzech latach ochroną przeciwpowodziową ma zostać objętych prawie 200 tys. osób. W projekcie budżetu nie ma informacji na temat prognozy realizacji inwestycji w zakresie zagospodarowania zasobami wodnymi. Chodzi o inwestycje zaplanowane w poszczególnych województwach mające na celu ochronę mieszkańców, obszarów zurbanizowanych, rolnych i leśnych przed skutkami pogody w danym roku.

Ok. 243 mln zł zaplanowano w budżecie na ochronę i kształtowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych (bioróżnorodność). Środki będą przeznaczane na opracowywanie planów ochrony dla rezerwatów przyrody, wykonywanie działań naprawczych w zakresie leśnictwa i łowiectwa czy prowadzenie działań ochronnych w obszarach Natura 2000. Prawie 3 mln 992 tys. ha ma być objętych aktywną ochroną przyrody bądź planami ochrony. To prawie 2 mln ha więcej niż w 2012 roku.

Prawie 220 mln zł ma być przeznaczone na działania kontrolne, monitorujące oraz przeciwdziałające zagrożeniom środowiska, które realizowane są np. przez program Państwowego Monitoringu Środowiska. PMŚ informuje np. organy administracji państwowej o dotrzymywaniu standardów jakości środowiska określonych przepisami prawa, o obszarach występowania przekroczeń tych standardów. Informacje te są m.in. wykorzystywane przy wydawaniu ocen oddziaływania na środowisko czy pozwoleń na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii.

Najmniej w projekcie budżetu przeznaczono na poprawę jakości powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu (ok. 7,5 mln zł) oraz na gospodarkę zasobami i strukturami geologicznymi (ponad 6 mln zł).

W pierwszym przypadku chodzi o m.in. działania na rzecz ograniczenia emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu drobnego do powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Według Polityki Ekologicznej Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, w 2013 roku ma nastąpić 3 proc. redukcja emisji dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOX) i toksycznych środków przemysłowych (TSP). O 6 proc. w porównaniu do roku poprzedniego ma się zmniejszyć uwalnianie do atmosfery gazów cieplarnianych.

W przypadku gospodarki zasobami i strukturami geologicznymi w projekcie budżetu zapisano, że w kolejnych trzech latach (2013-2015) zostanie wydanych po 115 koncesji górniczych na rok.

Zadania w ramach "polityki środowiskowej" prowadzone są także przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 23 parki narodowe.

W projekcie budżetu na 2013 r. założono, że wydatki ogółem wyniosą 334,78 mld zł, przy dochodach na poziomie 299,18 mld zł. Deficyt ma więc wynieść nie więcej niż 35,6 mld zł.(PAP)

mick/ mki/

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz