Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz.20

0
Podziel się

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek 18 września godz. 20

bDmUHQGd

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek 18 września godz. 20

ASSECO POLAND

Asseco Poland podpisało list intencyjny w sprawie nabycia akcji ZETO Białystok za około 37 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

bDmUHQGf

List intencyjny Asseco Poland podpisało z 70 akcjonariuszami, osobami fizycznymi, mających 99,88 proc. udziału w głosach na walnym zgromadzeniu ZETO Białystok.

Spółka podała, że umowy sprzedaży akcji zostaną zawarte po m.in. uzyskaniu zgody UOKiK, czy zawarciu przez strony umowy rachunku ESCROW.

"Akcje ZETO Białystok nabędzie Asseco lub jednoosobowa spółka Asseco pod firmą Asseco Systems SA z siedzibą w Rzeszowie, do której Asseco wniesie aportem również wszystkie wcześniej zakupione akcje spółki Centrum Komputerowe ZETO SA z siedzibą w Łodzi. Tym samym rozpocznie działalność nowa spółka holdingowa Asseco grupująca wiodące w poszczególnych regionach kraju spółki integracyjne" - napisano w komunikacie.

Podstawowym przedmiotem działalności ZETO Białystok są usługi związane z przetwarzaniem danych, outsourcing oraz kompleksowe usługi informatyczne w zakresie infrastruktury sprzętowo-sieciowej, systemów bezpieczeństwa, instalacji teletechnicznych i okablowania strukturalnego.

bDmUHQGl

Spółka ta osiągnęła w 2011 roku 71 mln zł przychodów ze sprzedaży i wypracowała 4 mln zł zysku netto. ZETO Białystok zatrudnia 210 osób.

ENERGA

Grupa Energa, która do 2020 roku planuje inwestycje na poziomie 3 mld zł rocznie, zamierza je sfinansować ze środków własnych i zewnętrznych, głównie obligacji. Spółka nie przewiduje podwyższania kapitału - poinformował w rozmowie z PAP Mirosław Bieliński, prezes Energi.

"Planujemy inwestycje na ponad 25 mld zł do 2020 roku włącznie. Oceniamy, że na ich realizację nie potrzebujemy podwyższenia kapitału. Taką deklarację złożyliśmy u właściciela, czyli ministerstwa Skarbu Państwa. Sfinansujemy je ze środków własnych i środków zewnętrznych, czyli przede wszystkim obligacji" - powiedział PAP Bieliński.

bDmUHQGm

"W najbliższym czasie przygotujemy emisję obligacji w złotych o wartości do 1 mld zł. Euroobligacje możemy emitować najwcześniej w przyszłym roku" - dodał prezes.

Zgodnie z ostatnimi zapowiedziami ministra skarbu Mikołaja Budzanowskiego w przyszłym roku Energa ma trafić na giełdę. Resort nie wypowiada się jeszcze na temat planowanej struktury oferty publicznej.

W poniedziałek Energa przedstawiła założenia strategii do 2020 roku, zaktualizowanej ze względu na zmiany na krajowym rynku energii, pogorszenie warunków finansowania inwestycji oraz wstrzymanie połączenia grup PGE i Energa. Grupa zamierza inwestować około 3 mld zł rocznie w sieci dystrybucyjne, budowę elektrowni gazowych oraz rozwój odnawialnych źródeł energii.

Priorytetem strategii będzie rozwój i modernizacja sieci dystrybucyjnych. Na ten cel Energa przeznaczy około 12,5 mld zł. Ok. 16 proc. przewidywanych nakładów inwestycyjnych przeznaczone zostanie na budowę elektrowni i elektrociepłowni opalanych gazem. Spółka prowadzi obecnie dwa projekty tego typu w ramach segmentu elektrowni systemowych: Grudziądz - 500 MWe oraz Gdańsk - 500 MWe, a także kilka mniejszych w ramach segmentu CHP.

bDmUHQGn

"Planujemy oddanie pierwszego bloku gazowego w 2017 roku, a drugiego w 2018 roku, w innej lokalizacji. Spośród kilku lokalizacji brane są pod uwagę dwie - Grudziądz i Gdańsk" - powiedział prezes Bieliński.

"Prace w Grudziądzu przebiegają zgodnie z planem, a nawet go wyprzedzają. Przygotowywane są postępowania przetargowe, finalizujemy podpisanie umowy przyłączeniowej, pozyskaliśmy już grunty pod elektrownie" - dodał.

Według założeń nakłady inwestycyjne w obszarze OZE wyniosą ponad 7 mld zł, a łączna wartość mocy elektrycznej zainstalowanej w OZE wyniesie w ramach grupy ok. 900 MW z końcem 2020 roku.

Prezes poinformował, że w segmencie OZE Energa stawia przede wszystkim na energię wiatrową i wodną.

bDmUHQGo

"Analizujemy też projekty biomasowe, czy fotowoltaiczne, ale ich realizacja zależy od ostatecznego kształtu ustawy o OZE. Podstawą na pewno będzie jednak wiatr i woda" - powiedział.

Dodał, że sztandarowym projektem w segmencie OZE będzie budowa drugiego progu na Wiśle powyżej Włocławka.

"Jeśli chodzi o energetykę wiatrową, to mamy kilka własnych projektów deweloperskich. Planujemy też podpisać umowy zakupu projektów deweloperskich, za wcześnie jednak na szczegóły. Uczestniczymy w postępowaniach akwizycyjnych projektów, które znajdują się na różnym etapie zaawansowania" - powiedział Bieliński.

Do 2020 roku Energa chce zwiększyć wielkość mocy zainstalowanej do około 2550 MW, z czego około 1000 MW zainstalowanych będzie w elektrowniach zasilanych gazem, 900 MW w OZE, ok. 450 MW w blokach węglowych i 200 MW w źródłach kogeneracyjnych.

"Dla nas najistotniejsze w nowej strategii są dwa wskaźniki: moc i emisja CO2. Zakładamy, że zainstalowana moc w grupie wzrośnie z 1 GW do 2,6 GW. W wyniku takiego wzrostu mocy wzrośnie oczywiście także emisja dwutlenku węgla, jednak w przeliczeniu na MWh wskaźnik ten spadnie do poziomu 0,36 t/MWh, czyli prawie o połowę" - powiedział Bieliński.

Pytany o założenia finansowe do opublikowanej strategii inwestycyjnej do 2020 roku, prezes Bieliński odpowiedział:

"Według prognoz EBITDA do 2020 roku wzrośnie 2,5-krotnie".

Spółka poinformowała PAP, że przychody ze sprzedaży netto grupy wyniosły po ośmiu miesiącach 2012 roku 7.488,8 mln zł, co oznacza wzrost o 10,5 proc. rdr. O 16,1 proc. rdr wzrósł wskaźnik EBITDA, do 1.320,5 mln zł. Zysk netto wzrósł rdr o 3,9 proc. i wyniósł 609,6 mln zł.

W 2011 roku zysk netto grupy Energa wzrósł o 5,8 proc. rdr do 661 mln zł, a EBITDA wzrosła o 4,3 proc. do 1,469 mld zł. EBIT spadł o 0,7 proc. rdr do 812 mln zł, a przychody w 2011 roku wyniosły 10,173 mld zł wobec 9,114 mld zł w 2010 roku (wzrost o 11,6 proc. rdr).

Prezes Energi poinformował, że spółka chciałaby wypłacać w kolejnych latach dywidendę na poziomie 40-50 proc. zysku.

"Nasza polityka dywidendowa do 2020 roku zakłada wypłatę z zysku na poziomie 40-50 proc." - powiedział prezes.

Z zysku za 2011 roku Energa SA wypłaciła na dywidendę ponad 85 proc., czyli 645,94 mln zł, co dawało 0,13 zł na akcję. Zarząd spółki rekomendował dywidendę w wysokości 0,03 zł na akcję, czyli 149,06 mln zł.

Grupa Energa zajmuje się wytwarzaniem, obrotem i dystrybucją energii elektrycznej i cieplnej. Dostarcza energię elektryczną dla 2,5 mln gospodarstw domowych oraz do ponad 300 tys. firm, co daje jej około 17-procentowy udział w rynku sprzedaży energii elektrycznej. Jest operatorem systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej na obszarze jednej czwartej powierzchni kraju. Eksploatuje około 190 tys. km linii elektrycznych, którymi przesyła ponad 24 TWh energii rocznie.

Produkuje ponad 4,5 mln MWh energii elektrycznej w 53 obiektach wytwórczych, w tym w elektrowni węglowej w Ostrołęce, elektrociepłowniach, elektrowni wodnej we Włocławku i innych małych elektrowniach wodnych. Moce zainstalowane grupy Energa wynoszą około 1000 MW.

EUROIMPLANT

NWZ Euroimplantu uchwaliło zmianę statutu spółki, zwiększającą kapitał docelowy do 1,4 mln zł z 736 tys. zł. Akcjonariusze nie przyjęli natomiast uchwały o emisji akcji serii F i przygotowaniu procesu scalenia akcji spółki - wynika z uchwał NWZ Euroimplantu z 17 września.

Upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego zostało udzielone do 21 sierpnia 2015 r. W myśl uchwały, zarząd może też emitować warranty subskrypcyjne.

Nie podjęto natomiast uchwały o prywatnej emisji nie więcej niż 100 mln akcji serii F bez prawa poboru, zgodnie z którą kapitał zakładowy spółki miał zostać zwiększony do kwoty nie większej niż 2.525.473,22 zł.

Zgłaszając projekty uchwał, zarząd tłumaczył propozycję emisji koniecznością pozyskania inwestora strategicznego, którego wkład finansowy pozwoliłby na terminowe pełne zakończenie projektu "Laboratoria Euroimplant - wdrożenie innowacyjnych produktów inżynierii tkankowej".

To już druga nieudana próba uchwalenia emisji akcji serii F.

Odrzucono też uchwałę o przygotowaniu procesu scalenia akcji spółki.

PKO BP

Zarząd PKO BP zgodził się na emisję przez PKO Finance AB obligacji niepodporządkowanych denominowanych w USD o wartości do 1 mld USD. Okres zapadalności obligacji ustalono na 10 lat - poinformował bank we wtorkowym komunikacie.

Obligacje będą notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu.

Jednostkowa wartość nominalna obligacji wynosi 100 tys. USD.

"Jednocześnie Zarząd Banku informuje, że wyraził zgodę na zawarcie przez Bank, jako pożyczkobiorcę, z Emitentem, jako pożyczkodawcą, umowy pożyczki typu senior, na mocy której Emitent odpożyczy na rzecz Banku środki pozyskane przez Emitenta z Emisji USD" - napisano w komunikacie.

POLIMEX

NWZ Polimeksu 15 października zdecyduje o emisji akcji dla obligatariuszy na kwotę około 250 mln zł i emisji kierowanej do potencjalnego inwestora strategicznego, z której chce pozyskać około 235 mln zł. Akcjonariusze zdecydować mają także w sprawie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa - poinformowała spółka we wtorkowym komunikacie.

"W przypadku, gdy inwestor strategiczny w krótkim czasie byłby gotów dokapitalizować Spółkę kwotą niższą niż 235 mln zł, Spółka przeprowadzi emisję z prawem poboru na kwotę około 100 mln zł i emisję kierowaną do inwestora na kwotę około 150 mln zł z możliwością objęcia warrantów subskrypcyjnych, dających prawo inwestorowi osiągnięcia 32,99 proc. głosów w Spółce" - powiedział cytowany w komunikacie p.o. prezesa zarządu spółki Robert Oppenheim.

Polimex planuje emisję nie więcej niż 431.034.000 akcji serii M z zamiarem konwersji na kapitał zakładowy długu spółki z tytułu wyemitowanych obligacji oraz do 468.988.156 akcji serii N1 kierowaną do jednego lub kilku inwestorów strategicznych.

Dodatkowo spółka planuje do 208.461.630 akcji serii N2 z prawem poboru w związku z zamiarem umożliwienia dotychczasowym akcjonariuszom spółki jej dokapitalizowania. Uchwała ta wejść ma w życie jeśli nie zostaną objęte wszystkie akcje serii N1. Zarząd spółki szacuje, iż w wyniku tej ewentualnej emisji Polimex zostanie dokapitalizowany kwotą około 105 mln zł.

Proponowany dzień prawa poboru akcji serii N2 ustalono na 22 listopada 2012 r. Za jedną posiadaną akcję spółki na koniec dnia prawa poboru przysługiwać będzie jedno prawo poboru akcji serii N2.

TERMO-REX

Termo-Rex planuje debiut na rynku NewConnect 24 września - poinformowała spółka we wtorkowym komunikacie.

Spółka podała, że złożyła do GPW wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania 1.000.000 akcji serii A i 62.000.000 akcji serii B1 na rynku NewConnect.

Termo-Rex specjalizuje się w obróbce cieplnej elementów stalowych, wykonywaniu usług podgrzewania przed spawaniem oraz obróbką cieplną złącz spawanych. (PAP)

seb/ jtt/ mto/ pel/ bno/

bDmUHQGG
wiadomości
pap
Źródło:
KOMENTARZE
(0)