Notowania

wiadomości
30.07.2013 11:32

Rząd m.in. o nowelizacji prawa o ustroju sądów powszechnych

Rząd na rozpoczętym we wtorek po godz. 11 posiedzeniu zajmie się m.in. projektem dot. skrócenia procedury powoływania kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie i propozycją upowszechniającą komunikację elektroniczną między urzędami administracji państwowej a obywatelami.

Podziel się
Dodaj komentarz

Rząd na rozpoczętym we wtorek po godz. 11 posiedzeniu zajmie się m.in. projektem dot. skrócenia procedury powoływania kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie i propozycją upowszechniającą komunikację elektroniczną między urzędami administracji państwowej a obywatelami.

Projekt nowelizacji prawa o ustroju sądów powszechnych i ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa zakłada skrócenie procedury powoływania kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie. Chodzi m.in. o wykorzystanie komunikacji elektronicznej - na użytek ubiegania się o stanowisko sędziowskie.

Z uzasadnienia do projektu wynika, że w latach 2010 i 2011 postępowania ws. obsadzania wakujących stanowisk sędziowskich trwały około roku od momentu obwieszczenia. Jednym z warunków podniesienia sprawności i efektywności wymiaru sprawiedliwości - jak wskazują autorzy projektu - jest optymalne wykorzystanie kadry orzeczniczej.

Rada Ministrów zajmie się także projektem ustawy, która ma upowszechnić komunikację elektroniczną między urzędami administracji państwowej a obywatelami.

Projekt nowelizacji ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne zakłada m.in. wprowadzenie e-doręczeń dokumentów, a także elektroniczny wgląd do akt sprawy. Zmiany dotyczące informatyzacji mają dotyczyć administracji publicznej, Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnym, a także zmian w Ordynacji podatkowej.

Rząd zajmie się też projektem nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Zakłada on zmianę dotychczasowego systemu odpowiedzialności karnej za naruszenia przepisów dotyczących produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych. Zamiast dotychczasowej odpowiedzialności karnej, powiatowy lekarz weterynarii będzie mógł nałożyć kary administracyjne na podmioty naruszające przepisy.

Wysokość kar, w zależności od rodzaju naruszeń, społecznej szkodliwości czynu i stopnia zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowia publicznego, zostanie określona w rozporządzeniu ministra rolnictwa. Zgodnie z propozycją resortu rolnictwa, wysokość kar będzie wynosiła od trzykrotności do trzydziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający.

Resort rolnictwa proponuje też zmianę trybu wprowadzania w życie programów dotyczących chorób zakaźnych zwierząt; chodzi o to, żeby programy te wprowadzał (w drodze rozporządzenia) minister rolnictwa, a nie rząd.

Rada Ministrów przyjąć ma ponadto stanowisko wobec poselskiego (autorstwa posłów PO) projektu nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej. Nowelizacja nakłada na ministra administracji i cyfryzacji obowiązek zapewnienia dostępu do informacji publicznych i możliwości ich przeszukiwania w centralnym repozytorium (czyli miejscu uporządkowanego przechowywania dokumentów, z których wszystkie przeznaczone są do udostępniania informacji publicznej).

Ministrowie rozpatrzą również projekt rozporządzenia w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy.

W 2013 roku do ministra administracji i cyfryzacji wpłynęło 40 wniosków od organów jednostek samorządu terytorialnego, dotyczących ustalenia granic gmin i miast, zmiany siedziby władz gminy oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta.

Rada Ministrów rozpatruje takie wnioski i wydaje rozporządzenie do dnia 31 lipca. Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 stycznia roku następnego. (PAP)

mrr/ krm/ mok/ jbr/

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz