Notowania

wiadomości
19.04.2013 16:40

Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o SKOK-ach

Sejm przyjął wszystkie 44 poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o SKOK-ach. Ma ona zwiększyć bezpieczeństwo wkładów zdeponowanych w kasach poprzez objęcie ich gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Podziel się
Dodaj komentarz

*Sejm przyjął wszystkie 44 poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o SKOK-ach. Ma ona zwiększyć bezpieczeństwo wkładów zdeponowanych w kasach poprzez objęcie ich gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. *

Nowela ustanawia obowiązkowy system gwarantowania depozytów zgromadzonych w SKOK-ach, w formie odrębnego funduszu własnego BFG, finansowanego z wnoszonych przez SKOK-i obowiązkowych opłat rocznych.

System Bankowego Funduszu Gwarancyjnego - w którym banki wpłacają składki do BFG - zapewnia zwrot całej ulokowanej w kasie sumy do równowartości 100 tys. euro, która ma być wypłacana, jeśli dany bank utraciłby płynność finansową. Takim regulacjom podlegają wszystkie banki komercyjne w Polsce, natomiast obecnie nie są nimi objęte SKOK-i. Kasy mają także ochronę depozytów do 100 tys. euro, ale nie zapewnia ich państwowa instytucja, tylko ubezpieczenie.

Nowela rozszerza kompetencje Komisji Nadzoru Finansowego wobec SKOK-ów oraz umożliwia bankom przejmowanie kas, które popadłyby w kłopoty finansowe. Nowe przepisy dają kasom, po uzyskaniu stosownego zezwolenia KNF, możliwość pośredniczenia w obrocie jednostkami uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju innych niż państwo UE lub państwo należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Poprawki zgłoszone przez Senat przewidują m.in. utrzymanie rezerwy płynnej w formie wskazanych w przepisach jednostek uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, rozszerzają możliwość inwestowania tej rezerwy, utrzymywanej w Krajowej Kasie SKOK, o te jednostki. Inna poprawka usuwa minimalny limit oprocentowania lokat składanych przez SKOK.

Poprawki Senatu umożliwiają BFG określenie zasad i form zabezpieczenia pomocy dla Kas i dochodzenia jej zwrotu, obejmują Krajową Kasę ustawą przeciwdziałającą praniu pieniędzy. BFG będzie też mógł kontrolować proces restrukturyzacji i naprawy SKOK.

Znowelizowana ustawa wprowadza przepisy zawierające ograniczenia dotyczące kadencyjności organów Kasy Krajowej (dotychczas regulacje takie obowiązują na poziomie statutu, a nie ustawy) oraz wzmacniające kompetencje nadzorcze KNF wobec kas. Nowela ustawy przewiduje obowiązek ponoszenia przez kasy jedynie kosztów nadzoru sprawowanego przez KNF (ale nie działalności Kasy Krajowej) oraz umożliwia wydawanie przez KNF rekomendacji dotyczących dobrych praktyk ostrożnego i stabilnego zarządzania Kasą Krajową.

W znowelizowanej ustawie przewidziano zmiany dotyczące sankcji karnych za przekazywanie nieprawdziwych lub nierzetelnych informacji KNF albo BFG oraz ujawnianie tajemnicy zawodowej. Inne zmiany związane są z przepisami dotyczącymi restrukturyzacji, postępowania naprawczego, postępowania upadłościowego oraz likwidacji SKOK. Ustawa przewiduje szereg instrumentów, które mają ułatwić dzielenie, łączenie, przejmowanie i likwidację poszczególnych kas. Kompetencje do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości kasy będzie miała wyłącznie KNF, natomiast BFG uzyska kompetencje związane z udzielaniem kredytów i gwarancji SKOK-om zagrożonym niewypłacalnością. BFG będzie też mógł nabywać wierzytelności SKOK-ów.

Ponadto nowela rozszerza obowiązki SKOK-ów i Kasy Krajowej dotyczące utrzymywania w Narodowym Banku Polskim rezerw obowiązkowych.

Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta. (PAP)

awy/ mki/

Tagi: wiadomości, pap
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz