Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
emerytury
06.08.2003 09:49

Nowości w emeryturach

Rząd przyjął ustawę o indywidualnych kontach emerytalnych. Zakłada ona zwolnienie indywidualnych oszczędności emerytalnych z podatku od dochodów kapitałowych

Podziel się
Dodaj komentarz

.

Ustawa ma wejść w życie od 1 kwietnia 2004 r.

"Ten system zapewnia gromadzenie dodatkowych środków na starość" - powiedział we wtorek po posiedzeniu rządu wiceminister gospodarki i pracy Krzysztof Pater.

Ze zwolnienia podatkowego będą mogły skorzystać osoby, które ukończyły 60 lat i gromadziły oszczędności na IKE przez co najmniej 5 dowolnych lat lub w przypadku, gdy ponad połowa zgromadzonych oszczędności zostanie wpłacona na IKE nie później niż na 5 lat przed dokonaniem wypłaty.

Dla osób urodzonych do 1945 roku ten okres zostanie skrócony do lat trzech, a w latach 1946-48 - do lat czterech.

"Może się wydawać, że zachęta podatkowa nie jest zbyt duża. Mówimy jednak o długim terminie oszczędzania, o skumulowanych zyskach. Musimy też wziąć pod uwagę ustalenia ministrów finansów Unii Europejskiej, którzy chcą, aby docelowa stawka podatku od zysków kapitałowych wynosiła 35 proc. W ten sposób okazuje się, że ta zachęta jest całkiem duża" - powiedział Pater.

Środki będą mogły być gromadzone w otwartych lub specjalistycznych otwartych funduszach inwestycyjnych, zakładach ubezpieczeń i domach maklerskich lub bankach prowadzących działalność maklerską.

"Ustawa o IKE zapewnia swobodę przepływu środków między instytucjami finansowymi. Wybór i zawarcie umowy o IKE nie oznacza dożywotniego związania się z instytucją finansową. Będzie można ją zmienić" - powiedział Pater.

Roczna wpłata na IKE nie będzie mogła przekroczyć 150 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce na dany rok.

Ustawa przewiduje, że jedna osoba będzie mogła posiadać tylko jedno konto emerytalne, a po wykorzystaniu ulgi i wycofaniu środków z IKE nie będzie możliwości ponownego założenia konta.

Zgodnie z przepisami o IKE każdy, kto będzie miał więcej niż jedno konto może zapłacić karny podatek według stawki 75 proc. Ministerstwo szacuje, że w pierwszym roku indywidualne konto emerytalne założy 1,7-3,5 mln osób.

Według wiceministra Patera już w pierwszym roku działania ustawy o IKE dochody budżetowe mogą być mniejsze o kilkanaście milionów złotych.

"To jest potencjalny ubytek dochodów z podatku od zysków kapitałowych. Z roku na rok - jeśli przyjmiemy, że system IKE będzie rósł - ten ubytek będzie większy: od kilkunastu, poprzez kilkadziesiąt, po kilkaset milionów złotych" - powiedział Pater.

Rząd przyjął też projekt ustawy o pracowniczych programach emerytalnych, którego głównym celem jest zwiększenie liczby uczestników PPE i środków zgromadzonych w ramach tych programów.

Ustawa ma uelastycznić system PPE, m.in. poprzez zwiększenie możliwości kształtowania składek wpłacanych do programu przez pracodawcę.

W celu zmniejszenia ryzyka prowadzenia programu ustawa umożliwia pracodawcy m.in. zawieszenie odprowadzania składek. Będzie on mógł także jednostronnie rozwiązać umowę o utworzeniu programu.

Ponadto będzie możliwość przeniesienia środków gromadzonych w ramach PPE na IKE w przypadku rezygnacji z dalszego uczestnictwa w programie pracowniczym.

Senat rozpatrzył nowelizację ustawy o funduszach emerytalnych

Senat rozpatrzył we wtorek nowelizację ustawy dotyczącej organizacji funduszy emerytalnych. Komisja polityki społecznej i zdrowia zgłosiła kilkanaście poprawek, ale mają one charakter redakcyjny.

Według znowelizowanej ustawy, wysokość opłaty od składki pobieranej przez fundusz będzie ustalona w statucie, lecz nie wyższa niż 7 proc. w latach 2004-2010 i nie więcej niż 6,125 proc. w 2011 roku; 5,25 proc. w 2012 roku, 4,375 proc. wpłacanych składek w 2013 roku.

Opłata za zarządzanie aktywami została podzielona na dwie części: stałą i premiową. Nowela wprowadza tzw. rachunek premiowy, na który fundusz będzie musiał przekazywać 10 proc. całej opłaty za zarządzanie. Możliwość skorzystania przez OFE z części premiowej będzie uzależniona od efektów zarządzania. W całości będzie dostawał ją fundusz najskuteczniej pomnażający powierzone mu aktywa, a najgorzej zarządzający nie będzie mógł skorzystać z tych środków.

Natomiast część stała opłaty za zarządzanie została oparta na kolejnych progach wysokości aktywów, od których uzależniona jest maksymalna opłata za zarządzanie tymi aktywami. Ustawa przewiduje pięć progów wysokości aktywów netto, od których uzależniona jest wysokość opłaty za zarządzanie.

Senat zajął się również ustawą o przejęciu przez Skarb Państwa zobowiązań ZUS z tytułu nieprzekazanych składek do OFE z okresu od kwietnia 1999 do końca 2002 roku, szacowanych na około 9,5 mld zł łącznie z odsetkami.

Według ustawy, rząd ma wyemitować w tym celu obligacje o terminie zapadalności 5-8 lat, o zmiennym oprocentowaniu, które będzie zmieniane co roku i oparte na średniej rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych z ostatnich czterech przetargów przed datą przekazania obligacji do funduszy.

Obligacje o cenie nominalnej 1000 zł będą oferowane OFE po 995 zł, a przekazywanie obligacji ma następować aż do końca 2006 roku. Będzie możliwy obrót tymi obligacjami na rynku wtórnym.

Komisja polityki społecznej i zdrowia zaleciła przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Senacka komisja rekomendowała też przyjęcie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która zakłada objęcie zaopatrzeniowym systemem emerytalnym wszystkich żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy służb mundurowych.

Zaopatrzeniowym systemem emerytalnym objęci zostaliby również ci, którzy obecnie należą do powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych, ponieważ wstąpili do służby po 1 stycznia 1999 roku, czyli po reformie systemu ubezpieczeń. W związku z tym proponuje się również wprowadzenie nowych zasad obliczania emerytury dla osób, które po raz pierwszy wstąpiły do służby po 1 stycznia 1999 roku.

Podczas posiedzenia nikt nie zgłosił żadnych poprawek do ustawy.

Tagi: emerytury, ofe, wiadomości, gospodarka, porady, najważniejsze
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz