Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Czy można skorygować fakturę do zera?

0
Podziel się:

Zobacz, czym może skutkować takie działanie.

Czy można skorygować fakturę do zera?
(vizafoto - Fotolia.com)

Korekta do zera poprawnie wystawionej faktury oraz wystawienie w jej miejsce nowych faktur jest działaniem wadliwym z punktu widzenia ustawy o VAT. Działanie to może skutkować odpowiedzialnością na gruncie przepisów Kodeksu karnego skarbowego.

W większości firm osoby wystawiające faktury nie biorą udziału w negocjowaniu warunków poszczególnych umów sprzedaży. W rezultacie zdarza się, że standardowe udokumentowanie transakcji odbiega od ustaleń poczynionych w tym zakresie przez strony umowy, a kontrahent życzy sobie wystawienia nowej, _ prawidłowej _ faktury (uważając, że ta którą dostał jest błędna). Jeśli faktura została wprowadzona do obrotu nie ma możliwości jej anulowania. Podatnicy zastanawiają się zatem, czy możliwe jest w takim przypadku zastosowanie tzw. korekty do zera oraz wystawienie w miejsce skorygowanej faktury nowej zgodniej z oczekiwaniami kontrahenta. Dla przykładu przeanalizujmy następującą sytuację.

Przykład:

_ Spółka X w styczniu 2014 r. dokonała dostawy towarów. W tym też miesiącu Spółka X rozpoznała obowiązek podatkowy z tytułu dokonanej transakcji. W celu udokumentowania transakcji również w styczniu 2014 r. Spółka X wystawiła fakturę. W treści faktury Spółka X wskazała dwie pozycje dotyczące odrębnie towaru oraz jego transportu. Nabywca towarów prosi jednak o wystawienie dwóch faktur - odrębnie w odniesieniu do towaru oraz usługi transportowej. Czy Spółka może spełnić prośbę kontrahenta poprzez skorygowanie do zera faktury wystawionej w styczniu 2014 r. oraz wystawienie nowych faktur odrębnie dla dostawy towarów oraz usługi transportowej. _

Na wstępie zauważyć należy, że ustawodawca wprost wskazuje przypadki, w których należy wystawić fakturę korygującą.

Według art. 29a ust.10 ustawy o VAT, podstawę opodatkowania obniża się o:

1. kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;
2. wartość zwróconych towarów i opakowań;
3. zwróconą nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej nie doszło;
4. wartość zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1.

Ponadto, art. 106j ust. 1 ustawy o VAT stanowi, iż podatnik wystawia fakturę korygującą w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

1. udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1 (tj. skont)
,
2. udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,
3. dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
4. dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 (zaliczki),
5. podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Żaden z przypadków wskazanych w przytoczonych wyżej przepisach nie znajduje zastosowania na gruncie przedstawionego wyżej stanu faktycznego. Zauważyć należy, że faktura wystawiona przez Spółkę dokumentuje rzeczywistą transakcję, która zaistniała w kształcie wynikającym z treści tej faktury. Zgodnie bowiem ze stanem faktycznym, Spółka dokonała zarówno dostawy towarów, jak i ich transportu. Ewentualna korekta przedmiotowej faktury wiązałaby się zatem wyłącznie z prośbą nabywcy towarów o udokumentowanie transakcji poprzez wystawienie dwóch odrębnych faktur - oddzielnie dla dostawy towarów oraz oddzielnie dla usługi transportowej.

W analizowanym przypadku nie zostały spełnione przesłanki, których zaistnienie uprawniałoby Spółkę do wystawienia faktury korygującej. Zaznaczenia wymaga, że w rozpatrywanym przykładzie nie można mówić w szczególności o pomyłce w rozumieniu art. 106j ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT. Jak już wcześniej wskazano, faktura wystawiona przez Spółkę dokumentuje rzeczywistą transakcję, która zaistniała w kształcie wynikającym z treści tej faktury. W związku z tym, z punktu widzenia przepisów ustawy o VAT, faktura ta nie zawiera pomyłek. Za pomyłkę w rozumieniu wspomnianych przepisów nie może być bowiem uznana okoliczność wystawienia przez spółkę faktury w sposób odmienny od prośby wystosowanej w tym zakresie przez nabywcę towarów.

Mając na względzie poczynione wyżej uwagi uznać należy, iż tzw. _ korekta do zera _ poprawnej faktury oraz wystawienie w jej miejsce dwóch nowych faktur (dotyczących dostawy towarów oraz usługi transportowej) będzie działaniem wadliwym z punktu widzenia ustawy o VAT.

Wadliwe wystawienie faktury może skutkować odpowiedzialnością na gruncie przepisów karnoskarbowych. Zgodnie bowiem z art. 62 § 1 Kodeksu karnego skarbowego, kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku za wykonanie świadczenia, wystawia je w sposób wadliwy (czyli np. niezgodnie z przepisami ustawy o VAT lub rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy) albo odmawia ich wydania, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych.

Z kolei, w myśl z § 2 tego artykułu, kto fakturę lub rachunek, określone w § 1, wystawia w sposób nierzetelny (np. faktura jest dokumentem pustym - nie dokumentuje żadnej transakcji) albo takim dokumentem posługuje się, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych. Natomiast zgodnie z § 5, w wypadku mniejszej wagi, sprawca ww. czynów zabronionych podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Czytaj więcej w Money.pl
Kiedy korekta, a kiedy anulowanie faktury? Często zmieniające się przepisy dotyczące fakturowania nie ułatwiają przedsiębiorcom pracy.
Telekomunikacja Polska łamie prawo? Telekomunikacja Polska wysyłała faktury elektroniczne zamiast tradycyjnych abonentom, którzy nie wyrazili na to zgody - ustalił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta.
Jak wystawić fakturę od 2014 roku? To jedne z największych zmian podatkowych, jakie miały miejsce w ostatnich latach.
wiadomości
wiadmomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)