Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Jak odwołać się w postępowaniu przetargowym?

0
Podziel się:

W przypadku, gdy inwestor odrzuci nasz protest, możemy zawsze złożyć odwołanie do Urzędu Zamówień Publicznych.

Jak odwołać się w postępowaniu przetargowym?
(Yuri Arcurs/Dreamstime.com)

W przypadku, gdy inwestor odrzuci nasz protest, możemy zawsze złożyć odwołanie do Urzędu Zamówień Publicznych.

Inwestor często lekceważy protest, złożony do niego przez wykonawcę. Trzeba jednak pamiętać, że arbitrzy, rozpatrujący odwołanie w Urzędzie Zamówień Publicznych zwykle mają bardziej przychylne nastawienie.

Wykonawca, którego protest odrzucono, może wnieść odwołanie do Urzędu.

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 4 września 2008 roku wprowadziła możliwość składania odwołania od rozstrzygnięcia protestu.

Takie odwołanie można złożyć, gdy protest dotyczył:

 • 1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę;
  • 2) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
  • 3) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
  • 4) odrzucenia oferty.

Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem go do Prezesa Urzędu (decyduje data stempla pocztowego).

Odwołanie powinno zawierać w szczególności:

 • - imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres, numer telefonu i faksu odwołującego się; - imię i nazwisko lub nazwę (firmę) oraz adres, numer telefonu i faksu zamawiającego; - określenie przedmiotu zamówienia; - wskazanie numeru Biuletynu Zamówień Publicznych albo Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich, w którym zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu;
  • - wskazanie strony internetowej, na której została udostępniona SIWZ, jeżeli zamawiający udostępnia ją na stronie; - datę wniesienia protestu; - zwięzłe przedstawienie zarzutów; - wniosek (żądanie) co do rozstrzygnięcia odwołania; - uzasadnienie faktyczne i prawne odwołania; - podpis wnoszącego odwołanie lub jego przedstawiciela albo pełnomocnika; - załączniki - kopię protestu, kopię rozstrzygnięcia protestu, jeżeli protest został rozpatrzony, dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości, dowód przekazania kopii odwołania zamawiającemu, a także ewentualne pełnomocnictwo.

Od odwołania pobiera się wpis w wysokości ustalonej na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 128, poz. 886).

Dowód uiszczenia wpisu należy załączyć do odwołania. W przypadku nie uiszczenia wpisu najpóźniej w terminie wniesienia odwołania, Prezes Urzędu w drodze postanowienia zwraca odwołanie.

Wykonawca wnoszący odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych ma obowiązek równoczesnego przekazania kopii tego odwołania zamawiającemu. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje obligatoryjnym odrzuceniem odwołania. Kopię odwołania zamawiający musi nie później niż w ciągu 2 dni od jej otrzymania przekazać jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym. Jeżeli wykonawca zdecyduje się na przystąpienie do odwołania, może to uczynić aż do otwarcia posiedzenia Krajowej Izby Odwoławczej. W przystąpieniu musi wskazać swój interes prawny w przystąpieniu oraz stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia wykonawca doręcza Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych, a kopię przekazuje zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

Odwołanie rozpatruje Krajowa Izba Odwoławcza w składzie trzyosobowym. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających członkowi Izby wykonywanie jego obowiązków, członek Izby zawiadamia o nich Prezesa Izby, a w przypadku zajścia okoliczności uzasadniających jego wyłączenie - Prezesa UZP. W takich przypadkach Prezes Izby wyznacza do składu orzekającego innego członka Izby. Strony oraz członek składu orzekającego mogą żądać wyłączenia członka składu, jeżeli zachodzą okoliczności faktyczne lub prawne budzące uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności. O wyłączeniu albo odmowie wyłączenia członka składu orzekającego decyduje Prezes Urzędu w drodze postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie.

Izba rozpoznając odwołanie orzeka tylko w granicach zarzutów podniesionych w proteście, a następnie w odwołaniu. Rozpoznając odwołanie Izba najpierw rozstrzyga kwestie formalne. Kontrola formalna odwołania odbywa się na posiedzeniu niejawnym.

Izba odrzuca odwołanie w drodze postanowienia, jeżeli stwierdzi, że:

 • - w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy; - odwołanie nie zostało poprzedzone protestem, z zastrzeżeniem art. 181 ust. 4 ustawy (tj. z wyjątkiem przystępującego do postępowania protestacyjnego); - protest lub odwołanie zostały wniesione przez podmiot nieuprawniony; - protest lub odwołanie zostały wniesione z uchybieniem terminów określonych w ustawie; - odwołujący się powołuje się wyłącznie na te same okoliczności, które były przedmiotem rozstrzygnięcia przez Izbę w sprawie innego odwołania wniesionego przez tego samego odwołującego się w tym samym postępowaniu; - odwołanie, wniesione przez wykonawcę wnoszącego protest lub wezwanego zgodnie z art. 181 ust. 3 ustawy dotyczy czynności, które zamawiający wykonał zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu; - odwołujący się nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania, zgodnie z art. 184 ust. 2 ustawy (tj. jednocześnie z wniesieniem odwołania do Prezesa Urzędu);
  • - w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, jeżeli stwierdzi, że odwołanie dotyczy innych czynności niż wymienione w art. 184 ust. 1a ustawy.

Jeśli odwołanie nie zostanie odrzucone, przewodniczący składu orzekającego otwiera jawną rozprawę w celu merytorycznego rozpatrzenia zarzutów podniesionych w odwołaniu. Wydając wyrok po merytorycznym rozpatrzeniu odwołania, Izba oddala lub uwzględnia odwołanie. Zgodnie z art. 191 ust. 1a ustawy Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania. Uwzględniając odwołanie Izba może nakazać dokonanie lub powtórzenie czynności przez zamawiającego lub nakazać unieważnienie czynności zamawiającego

Izba w sytuacji, gdy ustalenie lub ocena stanu faktycznego sprawy wymaga wiadomości specjalnych ma możliwość powoływania biegłych. Biegłym może być wyłącznie osoba wpisana na listę biegłych sądowych ustanowionych przy sądach okręgowych.

Odwołujący się na każdym etapie postępowania może cofnąć wniesione odwołanie. W przypadku cofnięcia odwołania przed rozprawą, odwołującemu przysługuje zwrot 90% wniesionego wpisu. W przypadku wycofania odwołania, od którego został wniesiony wpis, Izba wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania odwoławczego.

Wydając wyrok, Izba orzeka również o kosztach postępowania odwoławczego. Koszty postępowania uczestnicy postępowania odwoławczego ponoszą stosownie do jego wyników. Co do zasady oznacza to, iż w przypadku oddalenia odwołania, kosztami postępowania jest obciążany wnoszący odwołanie, a w przypadku uwzględnienia odwołania - zamawiający.

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ma możliwość zarządzenia łącznego rozpoznania dwóch lub więcej odwołań przez jeden skład orzekający Izby. Warunkiem wydania takiego zarządzenia jest okoliczność złożenia tych odwołań w tym samym postępowaniu o udzielenie zamówienia i dotyczą one tych samych czynności zamawiającego.

W przypadku odwołania od rozstrzygnięcia protestu wniesionego przed 24 października 2008 roku odwołanie wnosi się bezpośrednio do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub od upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię zamawiającemu.

Izba uwzględniając odwołanie od rozstrzygnięcia protestu wniesionego przed 24 października 2008 roku może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Izba rozpatrując odwołanie od rozstrzygnięcia protestu wniesionego przed 24 października 2008 roku bierze pod uwagę z urzędu okoliczności skutkujące unieważnieniem postępowania o udzielnie zamówienia i wydaje wyrok.

wiadomości
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)