Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Kontrole skarbowe pod kontrolą firm

0
Podziel się:

Sejm uchwalił projekt zmiany ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Kontrole skarbowe pod kontrolą firm
(PAP/Bartłomiej Zborowski)

Sejm uchwalił projekt zmiany ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Przewiduje on m.in., że przedsiębiorca będzie miał prawo do sprzeciwu wobec sposobu kontrolowania jego firmy.
_ _Przedsiębiorcy w Polsce nie mają łatwo. Bank Światowy stawia nasz system podatkowy na 141 miejscu, a warunki prowadzenia działalności gospodarczej na 75 miejscu. Nasi prawodawcy wypowiedzieli wojnę tym statystykom, miedzy innymi dzięki jednemu z fundamentalnych projektów _ Pakietu na rzecz przedsiębiorczości _.

_ Jedno okienko _ od 1 kwietnia 2009, docelowo zamieniona na _ zero okienka _, wprowadzenie informatycznego systemu Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej oraz ograniczenia kontroli działalności - to najważniejsze zmiany objęte drugim, ostatecznym etapem nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej opracowanej pod kierownictwem wiceministra gospodarkiAdama Szejnfelda (na zdjęciu).

| W pierwszym etapie nowelizacji ustawy o swobodzie działalności zrealizowano pięć celów szczegółowych: |
| --- |
| * umożliwiono przedsiębiorcom zawieszanie wykonywania działalności gospodarczej; * rozszerzono, poza prawo podatkowe, możliwość wydawania wiążących interpretacji na wszystkie obowiązki związane z płatnościami należności prawnopodatkowych, w tym w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne; * wprowadzono zasadę, iż organy administracji publicznej nie mogą odmówić przyjęcia wniosku niekompletnego, a także żądać dokumentów nieprzewidzianych prawem; * wdrożono postanowienia Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz Umowy ze Szwajcarią w zakresie czasowego świadczenia usług; * uelastyczniono zasady oznakowania towarów. * Źródło: Uzasadnienie nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. |

*Przedsiębiorca wybiera dzień rozpoczęcia, wstrzymania i wznowienia działalności gospodarczej *Przedsiębiorca może rozpocząć działalność w dniu złożenia wniosku w gminie o wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jednocześnie, możliwe będzie wskazanie we wniosku późniejszej daty rozpoczęcia działalności. Wprowadzenie tej zmiany wymagało wprowadzenia zasady _ jednego okienka - _wszystkie formalności do których zobowiązany jest przedsiębiorca - wypełniane są w jednym miejscu. Obecnie przedsiębiorca, który chce zarejestrować firmę, musi składać kilka wniosków, m.in. w urzędach: gminy, skarbowym, statystycznym, a także w ZUS.

Zawieszanie działalności będzie miało skutek na dzień złożenia wniosku, podobnie wznowienie (działalność można zawiesić na okres od 1 do 24 miesięcy). Sprawa składek na ubezpieczenie społeczne jak i świadczeń z nimi związanych nadal związana będzie z cyklem miesięcznym.

Przedsiębiorca zawieszający działalność w połowie miesiąca, składki opłaca za cały miesiąc jak i cały miesiąc przysługują mu świadczenia z tego tytułu (np. wypadkowe). Jeżeli natomiast wznowi działalność w połowie miesiąca, to obowiązek składkowy powstaje pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym został złożony wniosek o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.

Więcej informacji o kontrahentach

Utworzona zostanie Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodarczej (CEIDG) poprowadzona w systemie teleinformatycznym. Utworzenie jej ma na celu ostatecznie wyeliminowanie _ jednego okienka _ - zastąpienie go formularzem elektronicznym. Przedsiębiorca zatem będzie mógł już od połowy 2011 roku zarejestrować działalność przez Internet (tzw. _ zero okienka _). Dodatkowo projekt przewiduje, że dzięki CEIDG przedsiębiorca szybciej i łatwiej uzyska informacje o kontrahentach.

| CEIDG udostępnia następujące informacje o przedsiębiorcach i innych podmiotach: |
| --- |
| * dane podlegające wpisowi do CEIDG za wyjątkiem numeru PESEL i adresu zamieszkania, jeżeli jest on inny niż adres wykonywania działalności gospodarczej; * informacje o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z koncesji; * informacje o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z zezwolenia lub licencji; * informacja o wpisie do rejestru działalności regulowanej, zakazie wykonywania działalności określonej we wpisie oraz o wykreśleniu z rejestru. |

Ograniczenie kontroli

W zakresie kontroli ustawa prowadza szereg zmian. Przede wszystkim zmienia się podejście do kontrolowanych - będzie im podlegać działalność gospodarcza, a nie sam przedsiębiorca. Zlikwidowana będzie możliwość prowadzenia kilku kontroli jednocześnie.

Urząd będzie narażony na sankcje jeżeli kontrola przeprowadzona została niezgodnie z prawem. Ale to nie wszystko - Skarb Państwa oraz urzędnik poniosą odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku uznania szkody w wyniku takiej kontroli. Dowody zebrane w nie będą mogły zostać użyte przeciwko przedsiębiorcy, jeżeli kontrola została przeprowadzona w naruszeniu prawa.

O przeprowadzanej kontroli przedsiębiorca musi zostać poinformowany wcześniej. Termin kontroli nie może być szybszy niż 7 dni od daty zawiadomienia, ani późniejszy niż 30 dni od zawiadomienia.

| Wyłączenia z obowiązku wcześniejszego powiadamiania przedsiębiorcy o kontroli: |
| --- |
| * gdy kontrola jest niezbędna dla przeciwdziałania przestępstwu; * w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia; * przeprowadzana na podstawie przepisów prawa wspólnotowego lub ratyfikowanej umowy międzynarodowej; * kontrola przeprowadzana na podstawie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. |

Zabezpieczeniem przed nadużyciem zastosowania zapisu o wyjątku ma być obowiązek pisemnego uzasadnienia. Kontrole uważać się będzie za nieważną, jeżeli ten obowiązek nie został zapewniony.

Przedsiębiorca będzie miał prawo do sprzeciwu wobec sposobu kontrolowania jego firmy - czasu, trybu, miejsca ( w terminie trzech dni od rozpoczęcia kontroli lub naruszenia przepisu). Musi swój sprzeciw uzasadnić. Sprzeciw wnoszony jest do organu podejmującego i wykonującego kontrolę. Z chwilą doręczenia sprzeciwu nastąpi wstrzymanie czynności kontrolnych.

Projekt przewiduje znaczne skrócenie maksymalnej liczby dni kontroli w roku.

Maksymalna liczba dni kontroli przeprowadzanych w przedsiębiorstwach
Jest Będzie
Mikroprzedsiebiorstwo 4 tygodnie 12 dni roboczych
Małe przedsiębiorstwo 4 tygodnie 18 dni roboczych
Średnie przedsiębiorstwo 4 tygodnie 24 dni robocze
Duże przedsiębiorstwo 8 tygodni 48 dni roboczych

Ustawa obecnie trafiła di Senatu.

-_ Większość przepisów zawartych w projekcie nowelizacji ustawy wejdzie w życie 30 dni od ogłoszenia. Natomiast regulacje dotyczące rejestracji firmy przez internet zaczną obowiązywać 1 lipca 2011 r. _ - podaje _ Gazeta Prawna. _ZOBACZ TAKŻE:

wiadomości
wiadmomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)