Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Odliczenie podatku przy prenumeracie czasopisma

0
Podziel się:

Wielu podatników ma problemy z prawidłowym rozliczeniem podatku VAT z faktur związanych z prenumeratą czasopism.

Odliczenie podatku przy prenumeracie czasopisma
(Georgy Pchemyan/Dreamstime.com)
Wielu podatników ma problemy z prawidłowym rozliczeniem podatku VAT z faktur związanych z prenumeratą czasopism.

Przykład

_ Spółka zakupiła prenumeratę roczną w okresie od czerwca 2010 r. do czerwca 2011 r. Powyższe zostało udokumentowane przez sprzedawcę fakturą z dnia 9.06.2010 r. Przedmiotowa faktura wpłynęła do Spółki w czerwcu 2010 r. i ta dokonała odliczenia podatku naliczonego za ww. okres rozliczeniowy. Przedmiotowa faktura nie dokumentuje wpłaty zaliczki/przedpłaty - termin płatności do 23.06.2010 r. _

Czy Spółka postąpiła w sposób prawidłowy? Niestety nie.

Zgodnie z art. 86 ust. 12 ustawy o VAT, w przypadku otrzymania faktury, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a lub lit. c (niedokumentującej wpłaty zaliczki), przed nabyciem prawa do rozporządzania towarem jak właściciel albo przed wykonaniem usługi, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje z chwilą nabycia prawa do rozporządzania towarem lub z chwilą wykonania usługi. Jednocześnie jak wskazuje przepis art. 86 ust. 12a ustawy o VAT, przepisu ust. 12 nie stosuje się do przypadków, gdy:

*1. *faktura dokumentuje czynności, od których obowiązek podatkowy powstał zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 1, 2, 4, 7, 9 – 11;

*2. *nabycie prawa do dysponowania towarem jak właściciel lub wykonanie usługi nastąpiło przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej, w której podatnik dokonał obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury.

W tym miejscu zauważyć należy, że przedmiotowy przepis art. 86 ust. 12a pkt 1 ustawy o VAT odwołuje się do pewnej kategorii transakcji, dla których zastosowanie mają szczególne przepisy dot. rozpoznania obowiązku podatkowego. Niemniej nie dotyczy to transakcji określonych w art. 19 ust. 13 pkt 3 tej ustawy, tj. powstania obowiązku podatkowego w zakresie dostawy gazet, magazynów, czasopism (PKWiU 22.12 i 22.13) oraz książek (PKWiU ex 22.11) – z wyłączeniem książek adresowych o zasięgu krajowym, regionalnym i lokalnym, książek telefonicznych, teleksów i telefaksów (PKWiU 22.11.20-60.10), nut, map i ulotek.

W konsekwencji należy przyjąć, iż spółka powinna dokonać odliczenia kwoty podatku naliczonego dopiero z chwilą otrzymania ostatniego magazynu przewidzianego w zakresie prenumeraty rocznej (czerwiec 2011 r.). Powyższe potwierdził m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 12.01.2010 r., sygn. IPPP1-443-1050/09-2/JB:

_ - Reasumując, w okolicznościach przedstawionych przez Wnioskodawcę (m.in. prenumerata gazet i czasopism) stwierdzić należy, iż Spółce przysługuje prawo do dokonania obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktur VAT wystawionych przez dostawców, dokumentujących nabycie wskazanych we wniosku towarów i usług, z chwilą dokonania przez dostawcę dostawy przedmiotowych towarów objętych fakturą i wykonania przez usługodawcę całości usług, tj. w dacie upływu okresu na jaki zostały wystawione przedmiotowe faktury, na co wskazują przepisy art. 86 ust. 12 i 12a ustawy. _ _ Nadmienić w tym miejscu należy, że podstawę do realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego stanowi wyłącznie faktura VAT dokumentująca rzeczywiście wykonaną dostawę towarów i wyświadczenie usług. _

[ ( http://static1.money.pl/i/h/99/t115555.jpg ) ] (http://msp.money.pl/ksiegowosc-internetowa/artykul/jakie;sa;zasady;odliczania;podatku;vat,43,0,813099.html) Jakie są zasady odliczania podatku VAT
Z kolei Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w postanowieniu w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 15.05.2007 r., sygn. 1471/VUR1/443-17/07/2/RB stwierdził: - _ W świetle powołanych wyżej przepisów na podstawie przedstawionego stanu faktycznego, należy stwierdzić, iż przedmiotowa faktura nie stanowi podstawy do obniżenia podatku należnego ze względu na fakt, uiszczenia należności po wystawieniu faktury. Przepisy dotyczące zasad wystawiania faktur ściśle wiążą obowiązek wystawienia faktury z tytułu przedpłaty, zaliczki, zadatku lub raty z faktem ich otrzymania. W opisanym stanie faktycznym faktura została wystawiona zarówno przed otrzymaniem zaliczki jak i dostawą towaru. Tym samym spełniona została przesłanka wynikająca z cytowanego wyżej art. 86 ust. 12, ponieważ z przedstawionego stanu faktycznego nie wynika, aby faktura ta podlegała wyłączeniu (nie dokumentuje czynności od których obowiązek podatkowy powstał zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 1, 2, 4, 7, 9-11) z zakresu
regulacji tego przepisu. Bez znaczenia pozostaje w tej sytuacji fakt zapłacenia przez Spółkę należności wynikających z tej faktury przed dostawą towaru. W związku z powyższym należy stwierdzić, iż prawo do odliczenia podatku wykazanego w przedmiotowej fakturze powstanie z dniem dokonania ostatecznej dostawy towaru (czasopism), tj. w grudniu 2007 r. _

Niemniej można spotkać się również z innym sposobem kwalifikacji transakcji (zdaniem Autora niesłusznym). Jak stwierdził bowiem Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 18.02.2010 r., sygn. IPPP1/443-1253/09-2/IG:

_ - Przedmiotowa faktura wystawiona przez kontrahenta przed wykonaniem usługi jak również przed wpłatą zaliczki nie dokumentuje żadnej transakcji. W momencie zapłaty należności przez Wnioskodawcę za nabycie towarów/usług, wystawiona faktura staje się fakturą zaliczkową. Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z tej faktury w rozliczeniu za okres, w którym uregulowano zobowiązania finansowe wynikające z wystawionych faktur lub w dwóch kolejnych następujących po sobie okresach rozliczeniowych zgodnie z w/cyt. przepisami ustawy. _

_

Podobnie ten sam organ skarbowy w interpretacji indywidualnej z dnia 18.09.2009 r., sygn. IPPP1/443-690/09-2/AW:

_ - Przedmiotowa faktura wystawiona przez kontrahenta przed wykonaniem usługi jak również przed wpłatą zaliczki jest faktura VAT tzw. „pustą”, ponieważ nie dokumentuje żadnej transakcji. W momencie zapłaty należności przez Wnioskodawcę, tj. w miesiącu lutym, faktura wystawiona z tytułu zakupu rocznej prenumeraty publikacji specjalistycznej w formie online, staje się fakturą zaliczkową. Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z tej faktury w momencie dokonania wpłaty zaliczki – tj. w miesiącu lutym. _

Organ pominął jednakże jedną ważną kwestię. O tym czy mamy do czynienia z fakturą wzywającą do zapłaty zaliczki czy też z fakturą wystawioną zbyt wcześnie ale rozliczającą od razu całą transakcję decyduje wola stron i zapisy umów/zamówień dokonane przed przystąpieniem do współpracy.

W sytuacji, gdy celem stron było uregulowanie zaliczki jaką Spółka ma wpłacić kontrahentowi (a jak wynika z przykładu tak nie jest), wskazana w stanie faktycznym faktura i tak nie mogłaby być uznana za fakturę dokumentującą jej wpłatę. Prawo do odliczenia podatku naliczonego w przypadku otrzymania faktury zaliczkowej jest możliwe wyłącznie gdy faktura potwierdza dokonanie zapłaty pewnej części kwoty (zaliczki, zadatku bądź raty), czyli de facto spowodowała powstanie obowiązku podatkowego dla drugiej strony transakcji (tut. wystawcy dokumentu). Zatem należy wnioskować, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikowi za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał fakturę zaliczkową potwierdzającą dokonanie zapłaty, lub za jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/228/t84708.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/polska;ma;jedna;z;najnizszych;stawek;cit,249,0,837113.html) Polska ma jedną z najniższych stawek CIT
W konsekwencji, organ podatkowy może zakwestionować możliwość odliczenia podatku naliczonego z wyżej wymienionej faktury. Przy czym musimy w miejscu tym wskazać, że w zakresie faktur wzywających do zapłaty zaliczki ukształtowało się orzecznictwo sądowe, z którego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony z takiej faktury zaliczkowej będzie mieć charakter prawa zawieszonego związanego de facto z dokonaniem zapłaty tej części należności. Przykładowo, WSA w Rzeszowie w wyroku z dnia 11.03.2008 r. (sygn. I SA/Rz 932/07) podał, że: _ prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z otrzymaniem faktury wzywającej do zapłaty zaliczki/zadatku/raty będzie przysługiwało podatnikowi w tej części i w rozliczeniu za ten okres, w którym dokonał on zapłaty _. Dotyczy to jednak sytuacji, gdy strony z góry umówiły się na zapłatę zaliczki.

W przypadku natomiast, gdy z ustaleń (pisemnych, ustnych) zawartych między stronami wynika, że opisana w stanie faktycznym faktura nie stanowi błędnie wystawionej faktury zaliczkowej a wadliwie (zbyt wcześnie) wystawioną fakturę rozliczeniową (rozliczającą całą transakcję/dostawę), prawo do odliczenia Spółce będzie przysługiwało dopiero z chwilą nabycia prawa do rozporządzania ostatnim czasopismem jak właściciel (czyli w czerwcu 2011 r.), z chwilą zakończenia prenumeraty.

Na przyszłość można zasugerować, aby podatnicy w podobnych sytuacjach bezwzględnie żądali wystawienia faktur VAT dokumentujących wpłatę/uiszczenie zaliczki. W tym bowiem przypadku art. 86 ust. 12 i 12a nie będzie miał w ogóle zastosowania.

Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/97/t115553.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/przy;podatku;liniowym;mozna;korzystac;z;ulg,20,0,818964.html) Przy podatku liniowym można korzystać z ulg Wszystko zależy od formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej, a także innych dochodów uzyskiwanych przez przedsiębiorcę.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/32/t7712.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/garnituru;nie;zaliczysz;do;kosztow,99,0,816227.html) Garnituru nie zaliczysz do kosztów Strój firmowy stanowiący wydatek o charakterze reprezentacyjnym nie stanowi kosztu podatkowego.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/7/t40455.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/upusty;rekompensuja;wyzszy;vat;na;auta;z;kratka,198,0,761286.html) Upusty rekompensują wyższy VAT na auta z kratką W przypadku modeli do 80 tys. zł utrata odliczenia podatku VAT nie jest bardzo dotkliwa.
wiadomości
porady
podatki
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)