Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

PIT-11, PIT/8B i PIT-40 jaki termin?

0
Podziel się:

Zbliża się koniec roku - a wraz z nim termin sporządzania przez pracodawców rocznego obliczenia podatku oraz imiennych informacji o dochodach uzyskanych w mijającym roku dla swoich pracowników. Wyjaśniamy jakie terminy należy brać pod uwagę w rozliczeniu za 2003 rok.

Zbliża się koniec roku - a wraz z nim termin sporządzania przez pracodawców rocznego obliczenia podatku oraz imiennych informacji o dochodach uzyskanych w mijającym roku dla swoich pracowników. W związku z tym, iż w kolejnych dwóch nowelizacjach ustawy o PIT raz skróceniu, a raz wydłużeniu uległy terminy sporządzania wspomnianych informacji – wyjaśniamy jakie terminy należy brać pod uwagę w rozliczeniu za 2003 rok.

PIT-11
Informacja PIT-11 sporządzana jest dla pracowników, którym nie dokonano rocznego obliczenia podatku. Zgodnie z art. 39 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2003 roku płatnicy obowiązani są przekazać:
· podatnikowi
· urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania podatnika (w określonych w ustawie przypadkach informację przekazuje się urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych) imienne informacje o:
· wysokości dochodu
· potrąconych przez płatnika w roku podatkowym składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe
· składki na ubezpieczenie zdrowotne pobranej w roku podatkowym przez płatnika
· składki na ubezpieczenie zdrowotne odliczonej
· należnego i pobranego podatku

w terminie do 31 STYCZNIA roku następującego po roku podatkowym.

Zgodnie z powyższym PIT-11 za 2003 rok należy sporządzić i przekazać do dnia 31 stycznia 2004 roku.

Jeżeli obowiązek poboru przez płatników zaliczek na podatek ustał w ciągu roku, płatnicy ci są zobowiązani sporządzić informację PIT-11 i przekazać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika lub urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, w terminie do dnia 15 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrana została ostatnia zaliczka.

PIT-8/B
Informacja PIT-8B sporządzana jest dla podatników, którzy osiągnęli przychody z niektórych rodzajów osobiście wykonywanej działalności (np. umów zlecenia i o dzieło).

I w tym przypadku, podobnie jak dla informacji PIT-11, płatnik jest obowiązany przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania podatnika imienną informację o wysokości dochodu oraz potrąconych składkach ZUS, pobranych i odliczonych składkach zdrowotnych, a także o pobranych zaliczkach na podatek w terminie do 31 STYCZNIA roku następującego po roku podatkowym (art. 42 ust. 3).

PIT-8/B za 2003 rok należy sporządzić i przekazać do dnia 31 stycznia 2004 roku.

W razie zaprzestania przez płatnika prowadzenia działalności przed ww. terminem jest on obowiązany przesłać tę informację w terminie do dnia zaprzestania działalności.

PIT-40
Jest to roczne obliczenie podatku, które sporządza płatnik w oparciu o oświadczenie podatnika w tej sprawie.

Zgodnie z art. 37 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2003 roku:

jeżeli podatnik, od którego zaliczki miesięczne pobierają płatnicy, złoży płatnikowi przed 15 STYCZNIA roku następującego po roku podatkowym oświadczenie sporządzone według ustalonego wzoru (za 2003 rok do 15 stycznia 2004 roku), które traktuje się na równi z zeznaniem, że:

· poza dochodami uzyskanymi od płatnika nie uzyskał innych dochodów (z kilkoma wyjątkami określonymi w ustawie)
· nie korzystał z odliczeń, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2, 4, 6 i 9, art. 26b i art. 27a ustawy o PIT
· nie korzystał z możliwości łącznego opodatkowania dochodów z dochodami małżonka bądź nie korzystał z możliwości opodatkowania, o którym mowa w art. 6 ust. 4 ustawy o PIT

płatnik jest obowiązany sporządzić w trzech egzemplarzach według ustalonego wzoru roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika za cały rok.

W tym przypadku płatnicy dokonują rocznego obliczenia podatku w terminie do końca LUTEGO po upływie roku podatkowego (za 2003 roku – do 29 lutego 2004 roku). Jeden egzemplarz rocznego obliczenia płatnik doręcza podatnikowi do 31 MARCA (za 2003 rok do 31 marca 2004 roku), a drugi przekazuje w terminie do 15 KWIETNIA (za 2003 rok do 15 kwietnia 2004 roku) urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika (lub w przypadkach określonych w ustawie - do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych).

A jak będzie w rozliczeniu za 2004 rok?

Zgodnie z ostatnią nowelizacją zawartą w Ustawie z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956) termin na sporządzenie i przekazanie podatnikowi i urzędowi skarbowemu informacji PIT-11 oraz PIT-8/B ulegnie przedłużeniu do końca LUTEGO roku następującego po roku podatkowym.

Natomiast terminy na złożenie przez podatnika oświadczenia w sprawie rocznego obliczenia podatku oraz na sporządzenie przez płatnika tego obliczenia ulegną skróceniu. W rozliczeniu za 2004 rok podatnik będzie miał czas na złożenie oświadczenia do 10 STYCZNIA, płatnik z kolei zobowiązany będzie do sporządzenia rocznego obliczenia podatku (PIT-40) oraz jego doręczenia podatnikowi i urzędowi skarbowemu w terminie do końca LUTEGO roku następującego po roku podatkowym.

pit
msp
zarzadzanie
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)