Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Prezenty od banku. Jak je rozliczyć?

0
Podziel się:

Według fiskusa otrzymane od banku prezenty stanowią dla klienta przychód z innych źródeł.

Prezenty od banku. Jak je rozliczyć?
(arrakasta - Fotolia.com)

Organy podatkowe stoją na stanowisku, iż otrzymane od banku prezenty np. w postaci zwrotu części wydawanej kwoty na konto klienta, stanowią dla niego przychód z innych źródeł.

Zgodnie z wydanymi interpretacjami indywidualnymi, między innymi z 20 grudnia 2012 r. (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, sygn. IPPB2/415-810/12-4/JG,) bądź interpretacją indywidualną z dnia 12 lutego 2013 r. (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, sygn. *ILPB2/415-1025/12-2/TR), *organy stoją na stanowisku, iż zwrot taki podlega opodatkowaniu. Uznają go za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT.

Organy podatkowe, powołują się na treść powyższego przepisu, który stanowi, że za dochody z innych źródeł uważa się w szczególności nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 wspomnianej ustawy oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

W związku z powyższym stanowiskiem, na podmiotach wypłacających ciążą również obowiązki informacyjne, bowiem zgodnie z art. 42 a ustawy o PIT osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu,
którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Na podmiotach wypłacających, czyli bankach ciążą więc obowiązki płatnika podatku a także związane z tym obowiązki informacyjne.

Banki stały na stanowisku, iż wypłata taka powinna być traktowana jako sprzedaż premiowa, która ma przecież za zadanie uatrakcyjnić ich ofertę. W myśl postanowień art. 21 ust. 1 i pkt 68 ustawy o PIT, wolna od podatku jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł. Zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Ustawodawca nie określił, co powinniśmy rozumieć przez sprzedaż premiową i właśnie z powodu braku tej definicji pojawiają się wątpliwości interpretacyjne. W oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego regulujące sprzedaż oraz o słownikową definicję premii przyjmuje się, iż istotą sprzedaży premiowej jest wydanie nagrody każdemu, kto dokona określonego zakupu. W przypadku cashbacku, zdaniem organów, mamy jednak do czynienia z nieodpłatnym świadczeniem. Klient nie zawiera bowiem umowy sprzedaży i korzysta z usług banku, który płaci mu za to określoną przeważnie procentowo kwotę.

Stanowisko organów podatkowych w rzeczowej kwestii było dość jednolite, nie zgodziły się z nim jednak sądy administracyjne. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w trzech wyrokach ( sygn. I SA/Wr 864/13, I SA Wr 865/13 oraz I SA Wr 866/13 ) uznał, iż przyznawane przez bank premie stanowią nagrody uzyskane ze sprzedaży premiowej a tym samym podlegają zwolnieniu z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.

Powyższymi wyrokami sąd uchylił niekorzystne dla podatników i płatników interpretacje organów podatkowych. Sąd podkreślił, że na skutek wykonania usługi na warunkach określonych w promocji, powstał po stronie banku obowiązek wypłaty klientowi premii. Istota mechanizmu wypłaty premii, jak i cel jej wypłaty (skłonienie do korzystania z usług strony, zwiększenie zadowolenia i lojalności klienta) pozostaje więc taka sama w przypadku dokonywania sprzedaży rzeczy jak i świadczenia usług połączonych z systemem premiowym. To zaś przemawia, w opinii Sądu, za szerszym niż cywilistyczne rozumieniem pojęcia _ sprzedaży premiowej _ jako obejmującej nie tylko transakcje towarowe, ale także usługowe.

Podkreślić należy, że zgodnie z projektem zmian ustawy o PIT z dnia 17 października 2013 r. ustawodawca zamierza wprowadzić regulacje dotyczące cashbacku wprost do ustawy. Wprowadzona zmiana ma polegać na dodaniu do art. 30 ust. 1 poprzez dodanie ust. 4b, dodany przepis stanowi, iż świadczenia otrzymywane przez klientów banku w związku z prowadzeniem rachunku bankowego podatnika, czyli np. tzw. cashback będą opodatkowane 19 % zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Do powyższej zmiany uwagi wniósł Związek Banków Polskich proponując aby świadczenia dokonywane przez banki w ramach organizowanych akcji promocyjnych z tytułu tzw. cashbacku objąć zryczałtowanym podatkiem dochodowym, tak aby maksymalnie uprościć pobór podatku. Zamiast wystawić PIT- 8C Związek Banków Polskich proponuje aby banki pobierały zryczałtowany podatek przez co podatnik nie musiałby samodzielnie rozliczać tego przychodu, co zdecydowanie ograniczy koszty po stronie banków, podatników i organów podatkowych. Powyższe uwagi zostały przez ustawodawcę uwzględnione przez ustawodawcę.

Czytaj więcej w Money.pl
Bilet jako faktura - czy również w 2014 roku? W styczniu 2014 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o VAT. Jak wpłynie to na wystawianie faktur?
Zwrot VAT na nowych zasadach? Skrócenie terminu zwrotu VAT oraz ograniczenie możliwości przedłużania przez organy podatkowe terminu tego zwrotu - przewiduje złożony w Sejmie projekt.
Poczęstunek biznesowy. Korzystne rozwiązanie dla firm Ministerstwo Finansów wydało ogólną interpretację dotycząca wydatków na gastronomię i poczęstunek podczas spotkań biznesowych.
wiadomości
wiadmomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)