Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
oprac. Marlena Kostyńska
|
aktualizacja

Umowa kupna-sprzedaży motocykla – wzór

0
Podziel się:

Masz zamiar kupić lub sprzedać motocykl, jednak nie wiesz jak? W poniższym artykule podpowiemy ci jak to zrobić oraz co powinna zawierać umowa kupna-sprzedaży motocykla.

Zawarcie umowy kupna-sprzedaży motocykla możliwe jest w formie pisemnej lub ustnej
Zawarcie umowy kupna-sprzedaży motocykla możliwe jest w formie pisemnej lub ustnej (Torsten Rauhut)

Jedną z najpopularniejszych form udokumentowania sprzedaży bądź kupna motocykla jest umowa kupna-sprzedaży motocykla. Cała umowa regulowana jest przepisami Kodeksu cywilnego, posiada ona jednak zupełnie inne elementy, które odróżniają ją od umów cywilnoprawnych.

Umowa kupna-sprzedaży motocykla – czym jest?

Celem sporządzenia umowy kupna-sprzedaży jest, gdy sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy, oraz jej wydanie a kupujący zobowiązuje się do odebrania rzeczy i zapłacenia sprzedawcy określonej kwoty. W przypadku umowy kupna-sprzedaży motocykla przedmiotem umowy będzie, jak sama nazwa wskazuje, motocykl.

W jakiej formie sporządza się umowę kupna-sprzedaży motocykla?

Umowa kupna-sprzedaży motocykla, jest rodzajem umowy konsensualnej, co niesie za sobą skutki prawne, gdy obie strony złożą zgodne oświadczenie woli. Przepisy prawne nie określają ściśle, w jakiej formie ma być zawarta ta umowa, więc wybór ten należy do obu stron, które sporządzają między sobą umowę kupna-sprzedaży motocykla. Umowa ta może być zawarta pomiędzy stronami ustnie, natomiast forma pisemna niewątpliwie jest lepsza, gdy potrzeba nam wykazać dokument w wydziale komunikacji miejskiej, czy też urzędzie skarbowym.* Umowa sporządzona pisemnie* może być też dobrym atutem, gdy dojdzie do konfliktu pomiędzy stronami umowy.

Co powinna zawierać umowa kupna-sprzedaży motocykla?

Umowa kupna-sprzedaży motocykla powinna w sobie zawierać elementy jak:

  • istotnym elementem jest data, gdyż wpływa na termin rejestracji motocykla, ma to bezpośredni związek z jego ubezpieczeniem;
  • miejsce zawarcia umowy;
  • dane sprzedającego i kupującego stwierdzające identyfikację osób;
  • bardzo precyzyjny opis przedmiotu transakcji: (marka, model motocykla, rok produkcji, numer silnika, numer podwozia, numer rejestracyjny, aktualny przebieg, kolor);
  • wartość sprzedaży motocykla, w formie ceny i słownie;
  • oświadczenie kupującego o zapoznaniu się ze stanem technicznym pojazdu;
  • wszelkie informacje, o tym, kiedy motocykl zostanie przekazany w ręce kupującego;
  • zawarcie informacji, która ze stron pokrywa koszty związane z zawarciem umowy;
  • podpisy obu stron.

Obie strony, zarówno sprzedający, jak i kupujący mogą zawrzeć w umowie wszelkie informacje, oraz dodatkowe uwagi według własnych przekonań czy też ustaleń, tak by były korzystne dla obu stron, oraz mieściły się w ramach kodeksu cywilnego.

Wzór umowy kupna-sprzedaży motocykla:

Umowa kupna-sprzedaży motocykla

Umowa zawarta w dniu ....................................... r. (dzień, miesiąc, rok) w .............................. (miejscowość)

pomiędzy:

Sprzedającym:

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Adres ............................................................................................................

Dokument tożsamości nr ....................................................................................

wydany przez: .............................................................................................

PESEL/NIP ...................................................................................................

a Kupującym:

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Adres .............................................................................................................

Dokument tożsamości nr ....................................................................................

wydany przez: ................................................................................................

PESEL/NIP ...................................................................................................

§ 1

Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż motocykla:

marka/model ...................................................... rok produkcji ..........................

nr silnika ....................................... nr podwozia ................................................

nr rejestracyjny ...............................................................................................

przebieg ................................. kolor ................................. .

§ 2

Sprzedający oświadcza, że motocykl będący przedmiotem niniejszej umowy stanowi jego własność, wobec Sprzedającego nie toczy się żadne postępowanie dotyczące ww. motocykla, motocykl jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich oraz nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia.

§ 3

Strony ustaliły wartość przedmiotu niniejszej umowy na kwotę: .......................................

słownie: .........................................................................................................

§ 4

1. Sprzedawca przenosi na Kupującego własność motocykla określonego w § 1, zaś Kupujący tytułem ceny zobowiązuje się zapłacić na rzecz Sprzedawcy kwotę ustaloną w § 3 niniejszej umowy.

2. Strony stwierdzają, że motocykl określony w § 1 został Kupującemu wydany, a cena została uiszczona w wysokości ..................... na rzecz Sprzedającego.

§ 5

Kupujący oświadcza, że w dniu podpisania umowy wraz z motocyklem określonym w § 1 zostały przekazane mu: ....................................................................................

..................................................................................................................

§ 6

Kupujący oświadcza, że dokładnie zapoznał się ze stanem technicznym nabywanego motocykla i nie ma co do niego żadnych zastrzeżeń.

§ 7

Strony ustaliły, że wszystkie koszty wynikające z zawarcia niniejszej umowy ponosi Kupujący.

§ 8

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)