Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

VAT od leasingu - w kraju czy za granicą?

0
Podziel się:

Leasing samochodów podlega VAT w kraju dostawcy, ale maszyn produkcyjnych - w kraju odbiorcy.

VAT od leasingu - w kraju czy za granicą?
(Money.pl/Anna Kraszkiewicz)

Na tle obowiązujących przepisów leasing środków trwałychmoże być traktowany jako dostawa towarów bądź usługa.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) przez dostawę towarów rozumie się: _ wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione. _

Jednocześnie art. 7 ust. 9 ustawy o VAT precyzuje, iż przez umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub inne umowy o podobnym charakterze rozumie się:

 • - umowy, w których odpisów amortyzacyjnych, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dokonuje korzystający;

Tak więc, umowa leasingu mająca za przedmiot środki trwałe będzie traktowana jako dostawa towarów jeżeli w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową bądź z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione na korzystającego. Kryteria powyższe spełnia umowaleasingu finansowego oraz leasingu gruntów *w następstwie których *prawo własności zostanie przeniesione na korzystającego.

Inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku umów leasingu, w których:

 • - odpisów amortyzacyjnych dokonuje finansujący lub
  • - brak jest postanowień, co do przeniesienia prawa własności na korzystającego.

W takim przypadku mamy do czynienia z umową leasingu operacyjnego, która nie stanowi dostawy towaru lecz traktowana jest jako usługa. Powyższe rozróżnienie ma istotne znaczenie nie tylko w przypadku transakcji krajowych, ale również transakcji transgranicznych.

Miejsce świadczenia usług

Zasada ogólna dotycząca miejsca świadczenia usług została określona w art. 27 ust. 1 ustawy o VAT. I tak miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności.

Ustawodawca przewidział jednak pewne wyjątki m.in. w przypadku usług polegających na wynajmie, dzierżawie lub innych o podobnym charakterze (takich jak umowa leasingu), których przedmiotem są rzeczy ruchome, za wyjątkiem środków transportu. Tak więc jeżeli usługi takie świadczone są na rzecz:

 • - osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej , mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego (tj. poza obszarem Unii Europejskiej);
  • - podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę.

a miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania (art. 27 ust. 3 ustawy o VAT).

Należy zauważyć, że w przypadku gdy przedmiotem leasingu operacyjnego będą środki transportu będą one opodatkowane na zasadach ogólnych, a więc w miejscu gdzie usługodawca ma siedzibę lub prowadzi stale działalność gospodarczą w zakresie świadczonej usługi. Warto nadmienić, iż do środków transportu zalicza się również przyczepy, naczepy, a także wagony kolejowe (art. 27 ust. 7 ustawy o VAT).

Powyższe rozważania można przedstawić za pomocą następującego przykładu:

  1. Spółka leasingowaposiadająca siedzibę na terytorium Niemiec oddała polskiej spółce w leasing operacyjny linię technologiczną do produkcji okuć meblowych. W takim przypadku usługa opodatkowana będzie w Polsce, a więc obowiązki podatkowe z tytułu podatku VAT będą obciążały polską spółkę (korzystającego) w ramach importu usług. Należy zauważyć, że spółka polska naliczając podatek z tego tytułu uzyska również prawo do jego odliczenia.
   1. Spółka leasingowa posiadająca siedzibę na terytorium Niemiec oddała polskiej spółce w leasing operacyjny zespół wagonów (środek transportu). W tym przypadku usługa będzie opodatkowana w Niemczech według reguły ogólnej (art. 27 ust. 1 ustawy o VAT), tj. w miejscu siedziby usługodawcy, pod warunkiem, że niemiecka spółka leasingowa nie posiada w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności (np. oddzi_ a _łu).

Miejsce świadczenia przy dostawie towarów

W przypadku leasingu finansowego, który traktowany jest jako dostawa towarów miejsce świadczenia określa art. 22 ustawy o VAT zgodnie, z którym miejscem dostawy towarów jest miejsce, w którym towary są instalowane lub montowane w przypadku:

- towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią - miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy;
- towarów, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, przez dokonującego ich dostawy lub przez podmiot działający na jego rzecz

Jednocześnie nie uznaje się za instalację lub montaż prostych czynności umożliwiających funkcjonowanie montowanego lub instalowanego towaru zgodnie z jego przeznaczeniem.

Autorzy są radcami prawnymi w kancelarii InCorpore Banach Iniewski Stradomski

wiadomości
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)