Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Wspierasz stowarzyszenia? Odlicz podatek

0
Podziel się:

Przedsiębiorcy wspierający finansowo stowarzyszenia lub organizacje nieposiadające statusu organizacji pożytku publicznego mogą skorzystać z takiego przywileju.

Wspierasz stowarzyszenia? Odlicz podatek
(alonzo76ok/CC/Flickr)

Przedsiębiorcy wspierający finansowo stowarzyszenia lub organizacje nieposiadające statusu organizacji pożytku publicznego mogą skorzystać z przywileju w podatku dochodowym.

Jeżeli bowiem przekazana darowizna spełnia określone w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych warunki, przedsiębiorca może o pewną jej część obniżyć podstawę opodatkowania, a co za tym idzie zmniejszyć wysokość należnego fiskusowi podatku.

Co prawo rozumie pod pojęciem darowizny

Na wstępie należy określić, jakie świadczenie przedsiębiorcy będzie mogło być uznane za darowiznę, a jakie nią nie będzie. Zgodnie z kodeksem cywilnym przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Nieodpłatność darowizny oznacza, że darczyńca nie otrzymuje i nie oczekuje w przyszłości od obdarowanego żadnych rekompensat ani wzajemnych świadczeń. Darowizna jest więc odrębnym zdarzeniem i nie jest powiązana z innymi przejawami aktywności gospodarczej podatnika.

Tym samym za darowiznę nie będzie mogło być uznane świadczenie pieniężne przedsiębiorcy na rzecz organizacji (stowarzyszenia) w sytuacji, gdy w zamian za to świadczenie organizacja zobowiąże się do podjęcia jakichkolwiek działań (przykładowo o charakterze reklamowym) na rzecz darczyńcy.

Jakie rodzaje darowizn podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania

Zgodnie z przepisem art. 18 ust. 1 ustawy o PDOP podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem art. 21 i 22, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 7 albo w art. 7a ust. 1, po odliczeniu darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o którym mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom, określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego, obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele – łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10 proc. dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1.

Jak wynika z przytoczonego przepisu, aby można było dokonać odliczenia od dochodu, darowizna musi spełniać łącznie dwie przesłanki:

  • powinna być przekazana na cele enumeratywnie określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej: ustawa o PPiW);
    • obdarowanym musi być organizacja określona w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadząca działalność pożytku publicznego w sferze działań publicznych.

Kwota darowizny nie może przekroczyć 10 proc. dochodu. Ponadto, dokonanie darowizny powinno zostać udokumentowane dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego (art. 18 ust. 1c ustawy o PDOP).

Jakie działania stanowią działalność pożytku publicznego

W ustawie o PPiW działalność pożytku publicznego została zdefiniowana jako działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie. Sfera działań publicznych obejmuje zadania w zakresie, m.in.: pomocy społecznej, działalności charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Darowizna na rzecz jakich organizacji korzysta z odliczenia

Organizacjami na rzecz których można przekazać darowizny, aby skorzystać z odliczenia, są zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o PPiW, organizacje pozarządowe niebędące jednostkami sektora finansów publicznych *- *osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia.

Jednostkami sektora finansów publiczny są m.in.: jednostki samorządu terytorialnego, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie publiczne, a także państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz państwowe instytucje filmowe.

Jednocześnie w żadnym przepisie ustaw podatkowych nie ma wskazania, iż obdarowane organizacje muszą posiadać status organizacji pożytku publicznego. Jeżeli zatem ani przepisy ustawy o PPiW, do których odwołuje się art.18 ust. 1 ustawy o PDOP ani same przepisy ustawy podatkowej takiego wymagania nie nakładają, uznaje się, iż obdarowana organizacja nie musi posiadać takiego statusu.

_ _

Strona formalna

W odniesieniu do zasad prawidłowego udokumentowania przekazanej darowizny, ustawa o PDOP wskazuje, iż wysokość darowizny pieniężnej musi być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Ponadto, w celu uniknięcia wątpliwości co do charakteru darowizny i możliwości jej odliczenia, z dokumentów potwierdzających jej dokonanie powinno wynikać, iż darowizna została przekazana na cele statutowe organizacji.

Wskazać również należy na pewne wątpliwości dotyczące obowiązku posiadania przez darczyńcę oświadczenia obdarowanego o jej przyjęciu. Konstrukcja przepisu art. 18 ust. 1c ustawy o PDOP mówiąca o tym oświadczeniu wskazywałaby, iż dotyczy ono wyłącznie darowizn innych niż pieniężne. Niektóre urzędy skarbowe wymagają jednakże tego oświadczenia niezależnie od formy, w której darowizna została przekazana.

Darczyńcy wykazują w zeznaniu rocznym kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane identyfikujące obdarowanego. W tym celu obowiązani są do złożenia wraz z zeznaniem rocznym informacji na formularzu CIT-D.

Podsumowując, podatnicy przekazujący darowizny na rzecz organizacji, stowarzyszeń lub fundacji, nieposiadających statusu organizacji pożytku publicznego (będącymi organizacjami pozarządowymi niezaliczanymi do jednostek sektora finansów publicznych), a jednocześnie prowadzącymi działalność społecznie użyteczną, mają prawo do pomniejszenie podstawy opodatkowania o kwotę dokonanej darowizny, jednak nie więcej niż 10 proc. dochodu.

Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/48/t35120.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/odliczenie;podatku;przy;prenumeracie;czasopisma,135,0,841863.html) Odliczenie podatku przy prenumeracie czasopisma Wielu podatników ma problemy z prawidłowym rozliczeniem podatku VAT z faktur związanych z prenumeratą czasopism.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/228/t84708.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/polska;ma;jedna;z;najnizszych;stawek;cit,249,0,837113.html) Polska ma jedną z najniższych stawek CIT Sama wysokość stawek nie decyduje jednak o chęci prowadzenia biznesu w Polsce. Przyjazność polskiego systemu podatkowego jest oceniana bardzo nisko.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/97/t115553.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/przy;podatku;liniowym;mozna;korzystac;z;ulg,20,0,818964.html) Przy podatku liniowym można korzystać z ulg Wszystko zależy od formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej, a także innych dochodów uzyskiwanych przez przedsiębiorcę.
kraj
wiadomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)