Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Zapomoga na leczenie dziecka pracownika a rozliczenie PIT

0
Podziel się:

Pracownik powinien dysponować dowodami potwierdzającymi, że choroba jest długotrwała lub jest skutkiem wypadku losowego.

Zapomoga na leczenie dziecka pracownika a rozliczenie PIT
(dscott/iStockphoto)

Zgodnie z przepisem artykułu 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o PDOF wolne od podatku są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł.

Na wstępie należy wskazać, iż przytoczony powyżej przepis nie ogranicza zwolnienia do określonego kręgu osób (np. pracowników, emerytów i rencistów) ani do określonych źródeł finansowania (np. zapomogi wypłacane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych czy środków obrotowych pracodawcy).

Przepis nie wskazuje również kogo zdarzenie musi dotyczyć, aby wypłacona zapomoga mogła być wolna od podatku. Oznacza to, że zwolniona od podatku będzie zarówno zapomoga wypłacona osobie, której dane zdarzenie dotyczy bezpośrednio, np. z tytułu jej długotrwałej choroby czy wypadku, jak i zapomoga wypłacona osobie, której to zdarzenie dotyczy pośrednio, przykładowo w związku z wypadkiem jej dziecka.

Natomiast ze zwolnienia korzystają jedynie zapomogi wypłacane w związku ze zdarzeniami określonymi w powołanym artykule. W związku z powyższym należy zbadać, czy zapomoga wypłacona w celu sfinansowania leczenia jest zdarzeniem, o jakim mówi analizowany przepis.

Warunki stosowania zwolnienia

Ustawodawca nie zdefiniował pojęć uprawniających do zastosowania omawianego zwolnienia. W orzecznictwie organów podatkowych przyjmuje się, iż zdarzenie losowe to zdarzenie nagłe, niespodziewane, pojedyncze zdarzenia wywołane przyczynami zewnętrznymi, których nie można przewidzieć, a które są niezależne od człowieka, nawet przy zachowaniu należytej staranności jak np. kradzieże, włamania, zniszczenie domu lub mieszkania spowodowane zalaniem wodą lub pożarem, a także nieszczęśliwe wypadki powodujące uszczerbek na zdrowiu.

KALKULATOR ODSETEK

Wybierz rodzaj zobowiązania:
Termin płatności zobowiązania:
Dzień uregulowania zobowiązania:
Podaj kwotę:

W tym miejscu należy wskazać, że jako zdarzenie losowe nie może być kwalifikowana choroba. Jak czytamy w piśmie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w z dnia 11.02.2011r., sygn. IBPBII/1/415-889/10/MK: _ Gdyby bowiem ustawodawca chciał pod pojęciem zdarzenia losowego umieścić także choroby, to nie wymieniłby ich obok siebie w cyt. powyżej przepisie. Treść powołanego przepisu jednoznacznie wskazuje, iż oprócz zapomogi przyznanej tytułem _ zdarzeń losowych _ zwolnione z opodatkowania są również zapomogi przyznane tytułem _ długotrwałej choroby _. (...) Zwolnienie to przysługuje wówczas, gdy choroby powyższe mają charakter _ długotrwałych chorób _ _.

Przez _ długotrwałą chorobę _ należy natomiast rozumieć chorobę, która wymaga długotrwałego leczenia w sposób stały lub przez długi okres, mającą długotrwały przebieg. Przy czym to na podmiocie dokonującym wypłaty omawianego świadczenia, tj. na pracodawcy ciąży obowiązek analizowania każdego przypadku indywidualnie z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy.

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych brak jest przepisów określających sposób dokumentowania zdarzeń uprawniający do skorzystania z analizowanego zwolnienia od podatku. Jak czytamy w piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 18.02.2011r., sygn. ITPB2/415-1063/10/BK:_ Skoro zatem ustawa nie wymaga szczególnego udokumentowania tych zdarzeń należy, kierując się przepisem art. 180 ustawy Ordynacja podatkowa, jako dowód dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Zasadność wypłaty zapomogi powinna być udokumentowana aktualnymi dowodami, potwierdzającymi stan faktyczny. W przypadku długotrwałej choroby fakt jej zaistnienia może być zatem udokumentowany np. zaświadczeniem lekarskim wystawionym przez lekarza specjalistę lub lekarza rodzinnego. _ Ciężar dowodu spoczywa na pracowniku, jako osobie starającej się o świadczenie podlegające zwolnieniu z opodatkowania.

Reasumując, zapomoga przyznana przez pracodawcę może korzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o PDOF do kwoty 2280 zł. rocznie, jeżeli została przyznana w związku z długotrwałą chorobą dziecka pracownika. Dodatkowo pracownik powinien dysponować dowodami potwierdzającymi, że choroba dziecka jest długotrwała. Ewentualnie, omawiane zwolnienie miałoby zastosowanie także w sytuacji, gdyby problem zdrowotny dziecka byłby bezpośrednim efektem zdarzenia losowego (nieszczęśliwy wypadek). Okoliczność ta także powinna zostać udokumentowana stosownym materiałem dowodowym.

Czytaj więcej o prowadzeniu firmy w Polsce
Dyscyplinarka za pracę na chorobowym? Nie zawsze Jeśli lekarz na L4 nie zapisał przeciwwskazań, pracownik może zajmować się podczas choroby np. dodatkowymi zleceniem.
Czy praca małżonka w firmie jest kosztem? Ustawa zawiera ogólną definicję kosztu i całą listę wyłączeń. W orzecznictwie sądowym oraz interpretacjach można spotkać wiele tez, co jest kosztem a co nie i co gorsza nie wszystkie są spójne.
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)