Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Zezwolenie, koncesja, a może licencja?

0
Podziel się:

Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej może wiązać się dodatkowo z obowiązkiem uzyskania przez przedsiębiorcę: koncesji, licencji, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub zgody lub zezwolenia na prowadzenie określonego rodzaju działalności gospodarczej.

aktualizacja 2010-12-21

Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej może wiązać się dodatkowo z obowiązkiem uzyskania przez przedsiębiorcę np.: koncesji, licencji, wpisu do rejestru działalności regulowanej, zgody lub zezwolenia na prowadzenie określonego rodzaju działalności gospodarczej.

Ponadto w niektórych przypadkach prowadzenie działalność gospodarczej uzależnione jest od posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodowych przez przedsiębiorcę lub zatrudnionego pracownika.

Osoby zmierzające rozpocząć działalność objętą koncesjonowaniem lub licencjonowaniem - powinny przed podjęciem jakichkolwiek inwestycji związanych z przystosowaniem firmy do tego rodzaju działalności - wystąpić do odpowiednich organów o uzyskanie promesy (przyrzeczenia wydania koncesji).

Koncesja

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej ustanawia wymóg uzyskania koncesji w następujących dziedzinach:

- poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych

- wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

- wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią

- ochrony osób i mienia

- rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych

- przewozów lotniczych.

Szczegółowy zakres i warunki wykonywania działalności gospodarczej podlegającej koncesjonowaniu określają przepisy odrębnych ustaw.

Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana i cofnięcie koncesji lub ograniczenie jej zakresu należy do ministra właściwego ze względu na przedmiot działalności gospodarczej wymagającej uzyskania koncesji.

Koncesji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 50 lat, chyba że przedsiębiorca złoży wniosek o udzielenie koncesji na czas krótszy.

Licencja

Uzyskania licencji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie

określonym w przepisach:

- ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

- ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

- ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka

Rejestr działalności regulowanej

Rejestr działalności regulowanej zastąpił w niektórych przypadkach konieczność uzyskiwania zezwolenia.

Jeżeli przepis odrębnej ustawy stanowi, że dany rodzaj działalności jest działalnością regulowaną, przedsiębiorca może wykonywać tę działalność, jeżeli spełni szczególne warunki określone przepisami tej odrębnej ustawy i uzyska wpis w rejestrze działalności regulowanej.

By uzyskać wpis przedsiębiorca powinien złożyć stosowny wniosek oraz oświadczenie o spełnieniu wymaganych przez prawo warunków.

Do działalności regulowanej należą następujące rodzaje działalności gospodarczej:

- przechowywanie dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania

- konfekcjonowanie i obrót środkami ochrony roślin

- usługi detektywistyczne

- prowadzenie przedsiębiorstwa składowego (domu składowego)

- organizowanie wyścigów konnych

- prowadzenie indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, grupowej praktyki lekarskiej, oraz kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów

- obrót materiałem siewnym

- wytwarzanie i magazynowanie biokomponentów

- prowadzenie indywidualnej praktyki pielęgniarek, położnych, indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarek, położnych albo grupowej praktyki pielęgniarek, położnych, a także kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

- działalność pocztowa nie wymagająca zezwolenia

- prowadzenie stacji kontroli pojazdów i ośrodka szkolenia kierowców, pracowni psychologicznej dla instruktorów, egzaminatorów i kierowców

- organizacja profesjonalnego współzawodnictwa sportowego

- działalność telekomunikacyjna

- organizowanie imprez turystycznych oraz pośredniczenie na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych

- usługi turystyczne obejmujące polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium RP oraz polowania za granicą

- działalność kantorowa

- wyrób i rozlew wyrobów winiarskich, wyrób i rozlew napojów spirytusowych, wyrób, oczyszczanie, skażanie, odwadnianie alkoholu etylowego

- organizowanie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

Zgoda

Uzyskania zgody wymaga prowadzenie systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami

Zezwolenie

Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie określonym w niektórych przepisach wymaga uprzedniego uzyskania zezwolenia.

Zezwolenie należy uzyskać w zakresie określonym w przepisach: \

- ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

- ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych

- ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych

- ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

- ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych

- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowym

- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

- ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe

- ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne

- ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

- ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach

- ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

- ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, w zakresie prowadzenia laboratorium referencyjnego

- ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne

- ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

- ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie

- ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze

- ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych

- ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej

- ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym

- ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe

- ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym

- ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych

- ustawy z dnia 21 stycznia 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach

- w art. 19a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach

Uzyskania zezwolenia albo dokonania zgłoszenia wymaga wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego, określonej w ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe

Uzyskania zezwolenia wymaga także prowadzenie warsztatu w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych.

JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ - PRZEWODNIK KROK PO KROKU!

porady
baza wiedzy
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)