Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Aktywa TFI najniżej od 2006 roku

0
Podziel się:

W lutym aktywa netto zgromadzone w krajowych funduszach inwestycyjnych zmniejszyły swoją wartość 3,8 mld zł do poziomu 67,31 mld złotych.

Aktywa TFI najniżej od 2006 roku
(PAP/Mirosław Trembecki)

*W lutym aktywa netto zgromadzone w krajowych funduszach inwestycyjnych zmniejszyły swoją wartość o -5,4% (-3,8 mld PLN) do poziomu 67,31 mld PLN. Roczna dynamika środków powierzonych w zarządzanie wyniosła -39,5%. *

Tym samym pod względem wielkości rynku, cofnęliśmy się do początku 2006 roku, kiedy to w funduszach inwestycyjnych zgromadziliśmy 65,1 mld PLN.

Lutowa wartość aktywów wyrażona we wspólnej walucie wyniosła 14,4 mld EUR, czyli o -9,8% mniej niż przed miesiącem. Tak znaczny spadek jest wynikiem osłabienia się siódmy miesiąc z rzędu złotego wobec euro.

Sytuacja na rynku funduszy była w minionym miesiącu rezultatem oddziaływania dwóch tradycyjnych sił (wynik zarządzania oraz saldo wpłat umorzeń), przy czym większą rolę odegrały wynik wypracowywane przez zarządzających. Zła koniunktura na rynkach akcji, jak i obligacji uszczupliła stan posiadania funduszy wg naszych szacunków o blisko -2,7 mld PLN. Drugi z czynników - saldo wpłat i umorzeń również oddziaływa negatywnie, jednak w nieco mniejszym stopniu.

Po dość dobrym styczniu, kiedy wyniosło ono "zaledwie -0,4 mld PLN, według naszych szacunków w lutym inwestorzy wycofali z funduszy zarządzanych przez krajowe TFI o -1,1 mld PLN więcej, niż do nich wpłacili. Tym samym wartość odpływu środków z krajowych funduszy inwestycyjnych w ciągu kolejnych 17 miesięcy od października 2007 roku wyniosła blisko -31 mld PLN. W lutym pojawił się tylko jeden nowy produkt - fundusz zamknięty, którego aktywa nie przekroczyły wartości 1 mln PLN.

Lutowy spadek aktywów dotknął niemal wszystkie segmenty rynku, choć znalazły się wyjątki. Wzrost wartości zarządzanych środków odnotowały fundusze surowcowe (+2,1%), którym sprzyjała dobra koniunktura na tym rynku oraz fundusze gotówkowe i rynku pieniężnego (+0,9%).

Fundusze drugiego z wymienionych segmentów po raz pierwszy od lipca zeszłego roku odnotowały dodatnie saldo wpłat i umorzeń, wynoszące wg naszych szacunków blisko +45 mln PLN. Od sierpnia 2008 r. do stycznia tego roku inwestorzy wycofali z nich netto aż -3,8 mld PLN. Wygląda na to, iż w dobie poluzowywania polityki monetarnej spada atrakcyjność lokat, a co za tym idzie rośnie zainteresowanie innymi źródłami bezpiecznego lokowania środków. W konsekwencji rynkowy udział tych funduszy zwiększył się w ciągu miesiąca do 10,6%.

W pozostałych segmentach w największym stopniu spadła wartość zarządzanych aktywów w funduszach akcji (-9,8%). Ujemna dynamika w większym stopniu dotknęła fundusze skupione na krajowych małych i średnich spółkach (-11,1%) oraz uniwersalne fundusze polskich akcji (-10,4%). W efekcie udział funduszy lokujących a akcje polskie spadł do poziomu 17%, najniższego od wielu miesięcy. Produkty lokujące środki w akcje zagranicznych emitentów w lutym radziły sobie nieco lepiej, a dwie grupy odnotowały wręcz wzrost wartości zarządzanych aktywów.

Dzięki napływom nowego kapitału netto zwiększyła się wartość zarządzanych środków w funduszach akcji zagranicznych sektora surowców mieszanych o +69,1% do poziomu 16,9 mln PLN. Dodatnią dynamikę odnotowały również fundusze akcji globalnych rynków rozwiniętych +6,0%, którym również udało się pozyskać nowy kapitał netto w wysokości ok. +5 mln PLN. Łączny udział funduszy akcyjnych w rynku spadł w minionym miesiącu do 21,3% z 27,5% na koniec lutego 2008 roku.

Kolejny silny spadek aktywów dotknął również fundusze stabilnego wzrostu (-6,8%) oraz mieszane (-5,6%). Sporo straciły też fundusze dłużne (-4,0%), które w styczniu cieszyły się dużym zainteresowaniem inwestorów. W lutym sytuacja się odwróciła i wszystkie grupy tego segmentu odnotowały ujemne saldo wpłat i umorzeń, które w przypadku funduszy lokujących środki w złotowe obligacje wyniosło ok. -0,3 mld PLN. Nieco mniejsza ujemna dynamika dotknęła fundusze lokujące środki w instrumenty denominowane w walutach obcych (-3,2%), które mimo odpływu kapitału i słabej koniunktury, wciąż korzystają na słabnącym złotym.

Spadki wartości zarządzanych aktywów odnotowały jeszcze fundusze sekurytyzacyjne (-2,6%), ochrony kapitału (-1,5%), zaś aktywa funduszy nieruchomości pozostały na niezmienionym poziomie.

Na poziomie poszczególnych segmentów, największy udział w rynku nadal zajmują fundusze mieszane (26%), wyprzedzając fundusze akcyjne (21,3%). Pierwszą trójkę zamykają zaś fundusze obligacji, które mimo spadku aktywów umocniły pozycję na rynku (17,4%).

ZOBACZ TAKŻE:

fundusze
KOMENTARZE
(0)