Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

TFI Skarbiec - dwa miliardy w trzy lata

0
Podziel się:

Towarzystwo ma już trzy lata. Bilans tego okresu to między innymi wprowadzenie na rynek dziewięciu funduszy, w których na koniec września tego roku zgromadzone były ponad dwa miliardy zł. W najbliższych planach towarzystwa jest min. rozpoczęcie sprzedaży jednostek uczestnictwa przez Internet.

bEUAStvV

Towarzystwo ma już trzy lata. Bilans tego okresu to między innymi wprowadzenie na rynek dziewięciu funduszy (w tym kilku po raz pierwszy tworzonych w Polsce – np. fundusz zamknięty i gwarantowany), w których na koniec września tego roku zgromadzone były ponad dwa miliardy zł. W najbliższych planach towarzystwa jest rozpoczęcie sprzedaży jednostek uczestnictwa przez Internet, utworzenie kolejnych funduszy i wprowadzenie zmian do niektórych już istniejących, a także dalszy rozwój sieci dystrybucji.

Na koniec września aktywa funduszy zarządzanych przez SKARBIEC wyniosły 2,02 mld zł, z czego najwięcej - ponad 1,4 mld - zgromadzonych było w najmłodszym funduszu – dywidendowym Skarbiec-Kasa 2. Taki wynik oznacza, że Skarbiec jest najprawdopodobniej (nie wszystkie towarzystwa opublikowały informację o stanie swoich aktywów) największym towarzystwem funduszy inwestycyjnych w Polsce.

Przez pierwsze trzy lata działalności, dzięki zaufaniu naszych akcjonariuszy, którzy wyposażyli Skarbiec w niezbędny kapitał akcyjny, know-how i technologię, udało nam się stworzyć kilka innowacyjnych produktów. W konsekwencji pozwoliło nam to na zdobycie znaczącej pozycji na polskim rynku - powiedział Andrzej Dorosz, prezes zarządu TFI SKARBIEC.

bEUAStvX

Wyniki funduszy

Fundusze Skarbca od początku działalności znajdują się w czołówce pod względem osiąganych wyników. Z trzech funduszy, które rozpoczęły działalność w październiku 1997 r. największy zysk w ciągu trzech lat przyniósł fundusz Skarbiec-Kasa – 56,05%. Wyniki wszystkich trzech funduszy, które rozpoczęły działalność trzy lata temu są lepsze od ich benchmarków, czyli wyników portfela wzorcowego albo inaczej - punktów odniesienia, do których porównywane są wyniki inwestycyjne.

W trzech pierwszych kwartałach tego roku najlepsze wyniki osiągnął fundusz zaawansowanych technologii SKARBIEC NET – wartość jednostki uczestnictwa wzrosła o 20,69%. Drugi pod względem wyników jest fundusz akcyjny Skarbiec-Akcja (12,53% wzrost wartości jednostki uczestnictwa), a zaraz potem fundusz zrównoważony Skarbiec-Waga (11,70% wzrost wartości jednostki uczestnictwa). Fundusze bezpieczne – rynku pieniężnego Skarbiec-Kasa i obligacyjny Skarbiec-Obligacja przyniosły od początku roku do końca września zysk odpowiednio 11,70% oraz 11,14%, co w skali roku daje odpowiednio 15,59% i 14,84%. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu Skarbiec-III Filar wzrosła od początku roku o 3,63%. Wartość certyfikatów inwestycyjnych funduszu zamkniętego SEZAM I wzrosła w trzech pierwszych kwartałach aż o 127,46%. Natomiast liczona w skali roku rentowność funduszu dywidendowego Skarbiec-Kasa 2 wynosi od rozpoczęcia przez fundusz działalności w połowie sierpnia do końca września 17,30%.

Plany i zmiany

Już w najbliższym czasie Skarbiec zamierza złożyć w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG) wnioski dotyczące kolejnych funduszy: otwartego inwestującego w zagraniczne papiery wartościowe oraz kolejnego, po SEZAMIE I
i Skarbcu-Gwarancji 2002, funduszu zamkniętego.

bEUAStwd

Niedawno Skarbiec uzyskał zezwolenie KPWiG na wprowadzenie zmian do statutów już istniejących funduszy. Wejdą one w życie w styczniu przyszłego roku i zaowocują wprowadzeniem szeregu korzystnych dla klientów innowacji.

Najważniejsze zmiany dotyczą sposobu nabywania jednostek uczestnictwa poszczególnych funduszy. Wszystkie fundusze (z wyjątkiem funduszu Skarbiec-Kasa 2 przeznaczonego tylko dla inwestorów instytucjonalnych) można będzie nabywać przez Internet, przy użyciu karty kredytowej, a w dalszej kolejności poprzez bankomat. Wszystkie fundusze będą mogły ponadto oferować tak zwane programy systematycznego umarzania, umożliwiające regularne wypłaty części zgromadzonych oszczędności.

Istotną modyfikacją jest także zmiana struktury opłat za zarządzanie w funduszu zaawansowanych technologii SKARBIEC NET. Oprócz opłaty stałej w wysokości 2,5% wartości aktywów netto, wprowadzona zostanie opłata uzależniona od wyników zarządzania (tzw. performance fee). Opłata ta będzie przysługiwała towarzystwu tylko wtedy, gdy wartość jednostki uczestnictwa w okresie rozliczeniowym przewyższy wzrost benchmarku funduszu. Benchmark funduszu SKARBIEC NET (wartość, do której porównywane są wyniki funduszu), składa się z dwóch części. W 10% jest to średnia rentowność 13-tygodniowych bonów skarbowych. Pozostałe 90% stanowi procentowa składowa indeksów: amerykańskiego IIX (indeks spółek internetowych obliczany i publikowany przez American Stock Exchange) - w 40%, Nemax50 - w 30%, Tokyo Communications - w 10% oraz TechWIG - w 20%. Okresem rozliczeniowym będzie pół roku (od 1 stycznia do 30 czerwca oraz od 1 lipca do 31 grudnia).

bEUAStwe

Ponadto zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa funduszu Skarbiec-Kasa złożone do godziny 16.00, a funduszu Skarbiec-Obligacja do 13.00, będą realizowane z wyceną z tego samego dnia. Dotychczas – aby zlecenie było zrealizowane z taką wyceną - musiało być złożone do 11.00.

Zdecydowaliśmy się na wprowadzenie zmian w statutach naszych funduszy, ponieważ jest to niezbędny warunek do zaoferowania klientom większego zakresu usług - mówi Andrzej Dorosz. Zmiany wejdą w życie dopiero w styczniu, potrzebujemy bowiem czasu na podpisanie odpowiednich umów i wprowadzenie niezbędnych procedur, aby na przykład umożliwić nabywanie jednostek uczestnictwa przez Internet - dodał prezes Dorosz.

Niewykluczona jest także modyfikacja funduszu Skarbiec-III Filar, przeznaczonego dotąd wyłącznie do obsługi Pracowniczych Programów Emerytalnych w III filarze systemu emerytalnego. Pod uwagę brane są dwie możliwości. Fundusz będzie dostępny również dla inwestorów indywidualnych, może też zostać przekształcony w fundusz dedykowany – to znaczy przeznaczony tylko dla wybranej grupy osób (np. tylko dla pracowników dużego przedsiębiorstwa – jako instrument trzeciofilarowy). Jednostka uczestnictwa tego funduszu wyceniana będzie codziennie (dotychczas raz w tygodniu).

Skarbiec planuje dalszy rozwój sieci dystrybucji. Myślimy o sprzedaży jednostek uczestnictwa naszych funduszy za pośrednictwem multiagencji zajmujących się sprzedażą różnych produktów i usług finansowych. Planujemy także sprzedaż przez Multibank – detaliczne ramię BRE Banku SA. Nie wykluczamy również współpracy z powstającymi coraz liczniej portalami internetowymi zajmującymi się dystrybucją produktów finansowych, a także firmami ubezpieczeniowymi, mówi prezes Dorosz. Przypomnijmy, że jednostki uczestnictwa funduszy Skarbca można już kupić nie tylko w biurach maklerskich i siedzibie towarzystwa, ale również za pośrednictwem specjalnej firmy dystrybucyjnej BRE-Hestia Service, zajmującej się bezpośrednią sprzedażą produktów finansowych poprzez sieć agentów – konsultantów klienta.

bEUAStwy
KOMENTARZE
(0)