Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Wyniki zarządzania funduszami inwestycyjnymi NN

0
Podziel się:

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Nationale-Nederlanden Polska S.A. podało do wiadomości wyniki zarządzania
funduszami inwestycyjnymi w czwartym kwartale 2000 r.

bESMeNaZ

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Nationale-Nederlanden Polska S.A. podało do wiadomości wyniki zarządzania
funduszami inwestycyjnymi w czwartym kwartale 2000 r.

Najwyższą stopę zwrotu osiągnął w tym okresie Fundusz Ubezpieczeń Grupowych: 8,99%. Równie dobre wyniki odnotowały Fundusz Obligacji (8,44%) oraz Fundusz Mieszany (8,32%). Fundusz Tradycyjny osiągnął w czwartym kwartale stopę zwrotu wysokości 3,45%.

Ujemne stopy zwrotu odnotowały fundusze lokujące swe aktywa
zagranicą: Fundusz Międzynarodowy Mieszany (-6,88%) oraz Fundusz Międzynarodowy Obligacji (-3,3%).

bESMeNbb

STOPY ZWROTU:

FUNDUSZ IV kwartale 2000 r 31.12.1999-29.12.2000
Mieszany 8,32% 8,52%
Grupowy 8,99% 10,59%
Obligacji 8,44% 8,08%
Tradycyjny 3,45% 12,97%
M. Mieszany -6,88% -4,5%
M. Obligacji -3,3% -1,99%

- W czwartym kwartale nastąpił zdecydowany wzrost wartości jednostek funduszy inwestycyjnych lokujących swe aktywa w instrumenty krajowe. Przyczyniła się do tego poprawa ogólnej sytuacji ekonomicznej, w tym spadek inflacji - powiedział Krzysztof Stupnicki, prezes ING BSK Asset ManagementS.A.

Według Stupnickiego analizując wyniki osiągnięte w jednym kwartale nie można pominąć faktu, że fundusze inwestycyjne to inwestycja długoterminowa.

bESMeNbh

- Klienci towarzystw ubezpieczeniowych lokujący część składki w ubezpieczeniowe fundusze inwestycyjne muszą pamiętać, że inwestycja ta już wzałożeniu jest inwestycją na lata. Pełną korzyść z inwestowania w fundusze osiąga się w dłuższej perspektywie - podsumował Krzysztof Stupnicki.

Dlatego na świecie wyniki zarządzania często przekazuje się w okresach kwartału, roku, trzech oraz pięciu lat. Dla porównania fundusze TUnŻ Nationale-Nederlanden Polska w ciągu ostatnich trzech lat odnotowały następujące stopy zwrotu: Fundusz Obligacji +61,52%, Fundusz Mieszany
+55,2%, a Fundusz Grupowy +66,23%. W tym okresie średnioroczna stopa inflacji wyniosła 9,03%.

W ramach swoich ubezpieczeń Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
Nationale-Nederlanden Polska S.A. posiada sześć funduszy inwestycyjnych, którymi zarządza ING BSK Asset Management S.A.

Fundusz Mieszany jest skierowany do Klientów, którzy akceptują podwyższone ryzyko inwestycyjne związane z inwestycjami w akcje. Dla nich Nationale-Nederlanden inwestuje w akcje notowane na warszawskiej giełdzie
lub rynku pozagiełdowym. Pozostała cześć funduszu inwestowana jest w krajowe dłużne papiery wartościowe.

bESMeNbi

Z Funduszu Grupowego mogą skorzystać jedynie Klienci, którzy są uczestnikami Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Funduszem Inwestycyjnym.

Fundusz Obligacji jest skierowany do Klientów zainteresowanych bezpiecznym inwestowaniem. Towarzystwo inwestuje pieniądze Klientów, którzy zdecydowali
się na ten fundusz m.in. w bony skarbowe, obligacje Skarbu Państwa, depozyty bankowe.

Fundusz Tradycyjny jest inwestowany w sposób zbliżony do Funduszu Obligacji. W jego skład wchodzą składki Klientów z tytułu ubezpieczeń tradycyjnych, jak i część z tytułu ubezpieczeń na życie z funduszem inwestycyjnym. Inne wyniki
funduszu w porównaniu z Funduszem Obligacji wynikają ze stosowania odmiennej metody wyceny (metoda księgowa).

O podwyższonym ryzyku inwestycyjnym możemy mówić także w przypadku Międzynarodowego Funduszu Mieszanego. Aktywa tego funduszu są inwestowane za granicą w akcje o wysokim standardzie oraz w akcje spółek wzrostowych, dłużne papiery wartościowe, depozyty bankowe, a także w jednostki
uczestnictwa w funduszach, które inwestują w powyższe instrumenty.

bESMeNbj

Międzynarodowy Fundusz Obligacji ma na celu zabezpieczenie wartości złotówki w stosunku do walut obcych oraz wzrost kapitału poprzez inwestycje na rynku zagranicznym i krajowym. Za granicą inwestuje m.in. w papiery wartościowe
dopuszczone do publicznego obrotu w krajach OECD, w krótko- i długoterminowe dłużne papiery wartościowe emitowane przez emitentów o wiarygodności kredytowej wyższej niż u emitentów polskich. W kraju inwestuje natomiast m.in. w bony skarbowe, obligacje Skarbu Państwa, obligacje gmin.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Nationale-Nederlanden Polska S.A. rozpoczęło działalność w Polsce 2 sierpnia 1994 roku. Firma zajmuje trzecie miejsce w rankingu towarzystw oferujących polisy na życie w Polsce. Po 3 kwartałach 2000 roku do Nationale-Nederlanden należy 10,06% polskiego rynku ubezpieczeń na życie.

bESMeNbC
fundusze
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)