Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
finanse
03.03.2020 08:13

BNP Paribas Bank Polska miał 614,69 mln zł zysku netto w 2019 r.

BNP Paribas Bank Polska odnotował 614,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 360,38 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Podziel się
Dodaj komentarz

"Najważniejszym wydarzeniem wpływającym na wzrost poziomu zysku netto w 2019 r. oraz na porównywalność wyników z 2018 r. była realizacja w dniu 31 października 2018 r. transakcji nabycia przez Bank Podstawowej Działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. (RBPL). W konsekwencji zastosowanej metody przeprowadzenia i rozliczenia transakcji, w rachunku zysków i strat Banku za 2018 r. ujęto przychody i koszty RBPL zrealizowane po dniu 31 października 2018 r. tj. za dwa ostatnie miesiące 2018 r." - czytamy w raporcie.

Dodatkowo na porównywalność wyników zrealizowanych w 2019 r. i 2018 r. wpłynęły następujące czynniki:

  • poniesienie przez bank w 2019 r. wyższych kosztów na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, będące rezultatem podniesienia przez Radę BFG poziomu łącznej kwoty składek na fundusz restrukturyzacji banków w porównaniu do 2018 r. W 2019 r. łączne koszty BFG poniesione przez Bank wyniosły 166 100 tys. zł i były wyższe r/r o 48 806 tys. zł (tj. o 41,6%);
  • utworzenie w ciężar wyników II półrocza 2019 r. rezerw na proporcjonalny zwrot prowizji w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu przez klienta w łącznej kwocie 69,6 mln zł. Utworzenie rezerw było rezultatem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 11 września 2019 r. w sprawie C-383/18 dotyczącej prawa konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej jego spłaty;
  • utworzenie w ciężar wyników IV kwartału 2019 r. rezerwy na ryzyko portfelowe dotyczące postępowań w sprawie kredytów mieszkaniowych w CHF w kwocie 29,5 mln zł (wyrok TSUE z 3 października 2019 r. w sprawie C-260/18),
  • realizacja w dniu 28 czerwca 2019 r. transakcji sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa banku przeznaczonej do prowadzenia działalności faktoringowej na rzecz BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. (obecnie BNP Paribas Faktoring S.A.) oraz ujęcie w wyniku finansowym brutto banku w 2019 r. kwoty 42 435 tys. zł, wymieniono w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 3 168,76 mln zł wobec 2 106,85 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 819,94 mln zł wobec 567,39 mln zł rok wcześniej.

"Wynik odsetkowy w 2019 r. był wyższy od zrealizowanego w 2018 r. m.in. z uwagi na sposób rozpoznania w rachunku zysków i strat rozliczenia korekty do wartości godziwej dla portfela kredytowego Fazy I, nabytego w ramach Podstawowej Działalności RBPL (pozytywny wpływ +78 927 tys. zł). W 2019 r. w przychodach odsetkowych rozpoznano kwotę 96 885 tys. zł (z czego: w IV kwartale: 14 247 tys. zł, w III kwartale: 21 980 tys. zł, w II kwartale: 28 370 tys. zł oraz w I kwartale: 32 288 tys. zł). W wyniku IV kwartału 2018 r. rozpoznano kwotę 17 958 tys. zł" - napisano w raporcie.

Czynnikiem pozytywnie wpływającym na poziom wyniku prowizyjnego w 2019 r., ale jednocześnie zaburzającym porównywalność z poprzednim rokiem, był fakt ujęcia w rachunku zysków i strat Banku za 2018 r. dwóch miesięcy przychodów i kosztów z tytułu opłat i prowizji nabytej 31 października 2018 r. Podstawowej Działalności RBPL, podkreślono także.

Wzrost przychodów z tytułu opłat i prowizji został odnotowany we wszystkich kategoriach. Największe wzrosty dotyczyły

przychodów z tytułu:

  • obsługi kart płatniczych i kredytowych o 97 828 tys. zł, tj. o 82,3%,
  • działalności kredytowej i leasingu o 49 722 tys. zł, tj. o 23,5%,
  • realizacji przelewów i usługi bankowości elektronicznej o 42 309 tys. zł, tj. o 71,0%,
  • obsługi rachunków o 31 320 tys. zł, tj. o 29,2%,
  • zarządzania aktywami i operacji brokerskich o 26 221 tys. zł, tj. o 42,3%, wyliczył także bank.

Aktywa razem banku wyniosły 109,95 mld zł na koniec 2019 r. wobec 109,02 mld zł na koniec 2018 r.

"Suma bilansowa banku według stanu na koniec grudnia 2019 r. wyniosła 106 592 130 tys. zł i była niższa o 219 528 tys. zł, tj. o 0,2%, w porównaniu do końca grudnia 2018 r. Zmiana ta wynikała głównie z realizacji w dniu 28 czerwca 2019 r. transakcji sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa banku przeznaczonej do prowadzenia działalności faktoringowej na rzecz BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o., w wyniku której bank przeniósł na spółkę faktoringową aktywa w kwocie 1 658 174 tys. zł. [...] Drugim czynnikiem wpływającym na spadek wielkości aktywów banku jest proces optymalizacji bilansu związany m.in. z istotną zmianą (poprawą) pozycji płynnościowej jaka miała miejsce w wyniku nabycia Podstawowej Działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. w dniu 31 października 2018 r. Prowadzona optymalizacja bazy depozytowej banku pozwala na poprawę realizowanej marży odsetkowej" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 628,7 mln zł wobec 364,74 mln zł zysku rok wcześniej.

"Wskaźnik rentowności kapitału (ROE) banku obliczony w ujęciu porównywalnym (w 2019 r.: po wyłączeniu wpływu kosztów integracji, a w 2018 również: kosztów dodatkowych odpisów z tytułu oczekiwanych strat kredytowych dla kredytów bez utraty wartości oraz zysku na okazyjnym nabyciu Podstawowej Działalności RBPL) wyniósł w 2019 r. 8,8% i był o 2,2 pkt proc. wyższy niż w 2018 r. Stopa zwrotu z aktywów (ROA) obliczona w analogiczny sposób wyniosła 0,9% i wzrosła w porównaniu z 2018 r. o 0,3 pkt proc. Wskaźniki obliczone na bazie wielkości raportowanych wyniosły odpowiednio 5,8% i 0,6% (wzrost o 0,9 pkt proc. i o 0,1 pkt proc. r/r)" - napisano dalej w raporcie.

Wskaźnik Koszty/Dochody (w 2019 r. bez kosztów integracji, a w 2018 r. również zysku na okazyjnym nabyciu Podstawowej Działalności RBPL) kształtuje się na poziomie 55,2%, niższym o 4,4 pkt proc. w porównaniu do 2018 r. Wskaźnik obliczony na bazie wielkości raportowanych wyniósł 64,3% (poziom o 2,3 pkt proc. wyższy w porównaniu z 2018 r., z uwagi na dodatkowe koszty integracji ponoszone w 2019 r.), podano także.

"Poprawa wskaźników efektywnościowych obliczonych w ujęciu porównywalnym była możliwa w rezultacie nabycia przez bank Podstawowej Działalności RBPL i realizacji w 2019 r. pierwszych synergii kosztowych i przychodowych" - wskazał bank.

Prezentacja wskaźników obliczonych na bazie kategorii rachunku zysków i strat z wyłączeniem kosztów dodatkowych odpisów z tytułu oczekiwanych strat kredytowych dla kredytów bez utraty wartości, zysku na okazyjnym nabyciu Podstawowej Działalności RBPL oraz kosztów integracji (rozumianych jako dodatkowe koszty związane z procesami połączeniowymi banków) ma na celu przekazanie dodatkowej informacji pozwalającej na ocenę aktualnego potencjału nowego, połączonego banku, wyjaśniono także.

Marża odsetkowa netto liczona w relacji do średnich aktywów wyniosła 3% i wzrosła o 0,3 pkt proc. w porównaniu do poziomu obliczonego dla 2018 r., podał również bank.

"Wskaźnik kosztów ryzyka ukształtował się na poziomie minimalnie wyższym (o 0,04 pkt proc.) w porównaniu do oczyszczonego poziomu odnotowanego w 2018 r. i wyniósł 0,57%. Z uwzględnieniem kosztów dodatkowych odpisów z tytułu oczekiwanych strat kredytowych w związku z przejęciem Podstawowej Działalności RBPL koszt ryzyka kredytowego wyniósł w 2018 r. 0,95%" - czytamy dalej w raporcie.

Wartości wskaźników stanowiących relację kredytów netto i brutto do depozytów oraz źródeł finansowania pozostały na poziomie zbliżonym do stanu na koniec 2018 r. pomimo procesów optymalizacji bazy depozytowej realizowanych z uwagi na korzystną z punktu widzenia płynności strukturę nabytych aktywów i zobowiązań Podstawowej Działalności RBPL, podkreśliła instytucja.

BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW.

Tagi: finanse, bankowość, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz