Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

KNF: Wynik netto domów maklerskich spadł o 82,2% r/r do 27,7 mln zł w 2019 r. 

0
Podziel się

Warszawa, 18.06.2020 (ISBnews) - Wynik finansowy sektora domów maklerskich spadł o 127,6 mln zł (o 82,2%) w 2019 r. w stosunku do roku poprzedniego i wyniósł 27,66 mln zł w 2019 r. Wynik finansowy domów maklerskich, które prowadziły działalność na koniec 2019 r., spadł o 107,5 mln zł (spadek o 79,5%) w 2019 r. w stosunku do 2018 r., podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

KNF: Wynik netto domów maklerskich spadł o 82,2% r/r do 27,7 mln zł w 2019 r. 
bEpZedWt

"Zarówno biorąc pod uwagę dane historyczne całego sektora jak i wyłącznie domów maklerskich prowadzących działalność na koniec 2019 r., rok 2019 był najgorszym rokiem pod względem wyników w całym pięcioletnim analizowanym okresie" - czytamy w raporcie.

KNF podała, że pomimo, iż w 2019 r. domy maklerskie zanotowały łącznie stratę na działalności podstawowej w wysokości prawie 265 mln zł, zyski osiągane w innych obszarach działalności, w szczególności zyski z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu, pozwoliły na wygenerowanie zysku netto sektora domów maklerskich w wysokości 27,7 mln zł.

"Wśród 37 domów maklerskich prowadzących działalność w 2019 r. 23 podmioty osiągnęły zysk, a 14 poniosło stratę. Dla porównania w 2018 r. zysk netto osiągnęło 28 domów maklerskich, a stratę poniosło 12 podmiotów. Poprawę wyników finansowych w 2019 r. odnotowało 19 spośród 37 domów maklerskich" - czytamy także.

bEpZedWv

Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 25,76 mln zł w 2019 roku wobec 157,03 mln zł rok wcześniej (spadek o 83,6% r/r).

Strata z działalności podstawowej wyniosła 264,9 mln zł wobec 217,08 mln zł strat rok wcześniej.

Przychody ogółem sektora domów maklerskich wyniosły 934,12 mln zł i były niższe o 19,3% w skali roku.

"Największy wpływ na spadek przychodów ogółem w 2019 r. w sektorze domów maklerskich miał spadek przychodów z działalności maklerskiej. W 2019 r. w porównaniu do roku poprzedniego wzrosły jedynie przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu" - wyjaśniono.

bEpZedWB

Przychody z działalności maklerskiej wyniosły 402,62 mln zł w 2019 r. i były niższe o 29,4% w skali roku.

"Do głównych przyczyn spadku przychodów domów maklerskich zaliczyć można niesprzyjającą koniunkturę na rynku kapitałowym. Na rynku ofert publicznych panował zastój - 2019 r. był kolejnym rokiem, w którym więcej spółek wycofano niż wprowadzono na giełdę. Z kolei na rynku wtórnym nastąpił spadek obrotów. Relatywnie niskie wyceny spółek na polskiej giełdzie nie zachęcały do pozyskiwania kapitału w drodze emisji akcji, ale nie były też wystarczającym argumentem dla inwestorów do większych zakupów na rynku wtórnym" - czytamy dalej.

Poza koniunkturą rynkową przyczyn spadku przychodów doszukiwać się można w spadku zaufania do rynku kapitałowego, zaznaczono

"Zdarzenia, które miały miejsce na przestrzeni 2018 r. związane z działalnością GetBack S.A., doprowadziły do podważenia zaufania inwestorów do rynku kapitałowego. W 2019 r. problem braku zaufania do rynku kapitałowego i podmiotów na nim funkcjonujących pozostawał aktualny. Także zmiany regulacyjne nie pozostają bez wpływu na działalność domów maklerskich" - czytamy także.

bEpZedWC

KNF wskazała także, że rok 2019 był pierwszym pełnym rokiem funkcjonowania pod nowymi regulacjami MiFID II, co generowało dodatkowe koszty i wymagało od podmiotów dodatkowego trudu przy zapewnieniu świadczenia usług maklerskich zgodnie z przepisami prawa. Ponadto zaszły istotne zmiany regulacyjne dotyczące emisji obligacji. Z kolei na rynku Forex odczuwalne były negatywne skutki wprowadzonej w 2018 r. interwencji ESMA, nawet pomimo złagodzenia jej formy w drugiej połowie 2019 r. pod postacią interwencji krajowej KNF.

Średnia arytmetyczna wartość wskaźnika ROE netto domów maklerskich w 2019 r. wyniosła 0,8%. Dla porównania w 2018 r. wskaźnik ten wynosił 16,9%. Natomiast średnia ważona wskaźnika ROE netto, liczona jako zysk netto całego sektora domów maklerskich za 2019 r. w odniesieniu do kapitałów własnych tego sektora na początku 2019 r. (z wyłączeniem domów maklerskich, które w trakcie roku zaprzestały działalności) wyniosła 1,8% i była mniejsza od analogicznego wskaźnika za 2018 r. w wysokości 8,9%, podano także.

W 2019 r. działalność polegającą na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, prowadziło 13 domów maklerskich. Na dzień 31.12.2019 r. podmioty te zarządzały aktywami o łącznej wartości ponad 6,5 mld zł.

"Wartość aktywów w zarządzaniu w 2019 r. nie zmieniła się istotnie w stosunku do roku poprzedniego, jednakże w ciągu pięciu ostatnich lat zaszły znaczne zmiany w wartości tych aktywów zarządzanych przez domy maklerskie. W 2016 r. wartość aktywów w zarządzaniu w sektorze domów maklerskich spadła o 32,9 mld zł (o prawie 96%) ze względu na zakończenie działalności w sektorze domów maklerskich przez duże podmioty. Następnie w 2018 r. aktywa te wzrosły o prawie 5 mld zł (wzrost prawie 3- krotny). Przyczyną tego wzrostu było rozpoczęcie przez jeden dom maklerski zarządzania aktywami dla funduszy inwestycyjnych. Sektor biur maklerskich wykazuje w tym przypadku mniejsze wartości aktywów niż sektor domów maklerskich" - zaznaczono.

bEpZedWD

Na koniec 2019 r. domy maklerskie prowadziły ponad 563 tys. rachunków klientów. Łączna liczba rachunków w domach i biurach maklerskich pozostaje na relatywnie podobnym poziomie około 1,9 mln rachunków.

"Aktywa klientów o łącznej wartości 68,1 mld zł były przechowywane na rachunkach w 20 domach maklerskich" - czytamy także.

KNF podała, że na koniec 2019 r. działalność maklerską w Polsce prowadziło 37 domów maklerskich, 9 biur maklerskich oraz 10 oddziałów zagranicznych firm inwestycyjnych. Ponadto ponad 2 tys. zagranicznych firm inwestycyjnych posiadało notyfikację do prowadzenia działalności na terytorium RP bez otwierania oddziału, jednakże nie są one nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Ponadto jeden dom maklerski w 2019 r. uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej, jednak do 31.12.2019 r. nie rozpoczął wykonywania działalności.

"Rok 2019 był kolejnym rokiem, w którym zaobserwowano zmniejszenie się liczby domów maklerskich. W przypadku dwóch podmiotów, Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. oraz Santander Securities S.A., zakończenie działalności jako domy maklerskie wynikało z włączenia tych podmiotów w struktury banków będących ich jedynymi właścicielami. Działalność tych podmiotów przeniesiono do biur maklerskich funkcjonujących w ramach Banku Pekao S.A. i Santander Bank Polska S.A. Wpisuje się to w postępujący od lat trend integracji działalności maklerskiej w ramach grup kapitałowych banków. W przypadku jednego podmiotu, Vestor Dom Maklerski S.A., Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o cofnięciu zezwolenia, w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w działaniu domu maklerskiego" - podano także.

bEpZedWW
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)