Notowania

VER Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MPL VERBUM S.A. w dniu 28 października 2016r.

Zarząd MPL VERBUM S.A. z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się dnia 28 października 2016 roku:
Marcin Katański - 590 000 akcji uprzywilejowanych co do głosu i 541 550 akcji zwykłych na okaziciela Spółki MPL VERBUM S.A. ( 1 721 550 głosów ) co stanowi 49,98% udziału w ogólnej liczbie głosów oraz 59,07% głosów na WZA dnia 28 października 2016r. Tadeusz Zieliński - 410 000 akcji uprzywilejowanych co do głosu i 373 000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki MPL VERBUM S.A. ( 1 193 000 głosów ) co stanowi 34,64% udziału w ogólnej liczbie głosów oraz 40,93% głosów na WZA dnia 28 października 2016r.

Inne komunikaty