Notowania

MILKPOL: strona spółki
4.01.2017, 16:22

MLP Zwarcie przez Spółkę z ARiMR umowy o przyznanie pomocy finansowej na realizację inwestycji.

Zarząd "Milkpol" SA z siedzibą w Czarnocinie ("Spółka") informuje niniejszym, że w dniu 4 stycznia 2017 roku Spółka zawarła z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie ("ARiMR") umowę o przyznanie przez ARiMR pomocy finansowej na realizację przez Spółkę inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój".
Zgodnie z treścią zawartej umowy, Spółka zobowiązała się do realizacji operacji o zakresie rzeczowo-finansowym określonym szczegółowo w treści umowy, a polegającej na modernizacji zakładu przetwórstwa mleka poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń służących efektywności produkcji, zespołu mierników wody oraz pompy ciepła. Łączne koszty planowanej inwestycji (koszty kwalifikowane operacji) wynoszą 758.747,00 zł (netto). Na podstawie zawartej umowy ARiMR zobowiązała się do wypłacenia Spółce, na warunkach szczegółowo określonych w umowie, pomocy finansowej w wysokości 379.373,50 zł, jednak nie więcej niż 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. Spółka zobowiązała się do złożenia stosownego wniosku o płatność kwoty pomocy przewidzianej przedmiotową umową po zakończeniu realizacji całości operacji (inwestycji), w terminie od dnia 15 lipca 2017 roku do dnia 25 lipca 2017 roku.

Inne komunikaty