Notowania

INFRA: strona spółki
12.07.2017, 8:03

IFA Wprowadzenie akcji zwykłych serii A12 do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect

Zarząd INFRA S.A. (dalej Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 11 lipca 2017 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wydał uchwałę nr 752/2017 w sprawie w wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A12. Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 372.417 (trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii A12 spółki INFRA S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Inne komunikaty