PRAGMAFA: strona spółki
14.11.2017, 23:50

PRF Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji.

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii H, I, J, K, L oraz M, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 października 2017 r.:
dla serii H 26.000.048,10 zł; dla serii I 26.086.565,93 zł; dla serii J 15.600.136,22 zł; dla serii K 13.319.180,97 zł; dla serii L 19.634.095,75 zł; dla serii M 15.730.265,76 zł. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

Inne komunikaty

Notowania