Notowania

PANOVA: strona spółki
14.02.2018, 15:31

NVA Zawarcie warunkowych przedwstępnych umów sprzedaży udziałów w spółkach celowych

Zarząd P.A. NOVA S.A. („Spółka”, "Emitent") informuje, że w dniu 14.02.2018 r. do siedziby Spółki wpłynęły następujące warunkowe przedwstępne umowy sprzedaży udziałów zawarte pomiędzy P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach jako Sprzedającym i Peppercorn Properties Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie jako Kupującym:
1) warunkowa przedwstępna umowa sprzedaży 100% udziałów w spółce P.A. NOVA INVEST Krosno Sp. z o.o., która jest właścicielem parku handlowego w Krośnie, 2) warunkowa przedwstępna umowa sprzedaży 100% udziałów w spółce P.A. NOVA INVEST 3 Sp. z o.o., która jest właścicielem parku handlowego w Myszkowie. Zawarcie w/w umów stanowi następstwo listu intencyjnego, o podpisaniu którego Emitent informował w raporcie bieżącym nr 19/2017 z dnia 22.05.2017 r. Nabywcą udziałów w spółkach zostanie Peppercorn Properties Sp. z o.o. lub inna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wskazana przez Kupującego. Strony ustaliły, że wartość transakcji zostanie określona w oparciu o uzgodnioną wartość nieruchomości skorygowaną o saldo pozostałych aktywów i zobowiązań spółek, w tym zobowiązań z tytułu kredytów bankowych i z tytułu pożyczek otrzymanych od Emitenta według stanu na dzień zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży. Strony ustaliły, że przyrzeczone umowy sprzedaży zostaną zawarte do dnia 30.04.2018 r. Warunkiem zawarcia przyrzeczonych umów sprzedaży udziałów jest między innymi pozytywne zakończenie procesu due diligence oraz akceptacja transakcji przez bank kredytujący spółkę celową. Szczegółowe warunki przedmiotowych Umów nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Inne komunikaty