Notowania

DELKO: strona spółki
17.05.2018, 11:49

DEL Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A.

Zarząd "DELKO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000024517 działając na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z art. 399 § 1 oraz na podstawie art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych - zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DELKO S.A. (dalej WZA, WZA DELKO S.A.), które odbędzie się w dniu 13 czerwca 2018 roku o godzinie 12.30 w Śremie, w Hotelu Metropol, adres: Plac 20 Października 43, 63-100 Śrem
Pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał znajdują się w załączonych plikach. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim _Dz.U.2018.757_

Załączniki

Inne komunikaty