Notowania

CZK Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Ciasteczka z Krakowa S.A. w dniu 8 czerwca 2018 roku

Zarząd Ciasteczka z Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie podaje do publicznej wiadomości, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 8 czerwca 2018 roku akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu była spółka OMEGIA S.A.
Liczba głosów na ZWZ 5.177.000; udział w liczbie głosów na ZWZ 100%; udział w ogólnej liczbie głosów 65,72%.

Inne komunikaty