Notowania

ARCTIC: strona spółki
14.06.2018, 12:00

ATC Powołanie dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A na kolejną kadencję

Zarząd Arctic Paper S.A. („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
w dniu 13 czerwca 2018 roku postanowiło o powołaniu Rady Nadzorczej w dotychczasowym składzie na kolejną wspólną kadencję ze skutkiem od dnia 21 grudnia 2018 roku. W skład Rady Nadzorczej wchodzą: Per Lundeen, Thomas Onstad, Mariusz Cezary Grendowicz, Maciej Georg, Roger Mattsson. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami powołani Członkowie Rady Nadzorczej nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej, nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu oraz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. W załączeniu Spółka przekazuje życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty