Notowania

KLEBAINV: strona spółki
27.06.2018, 17:19

KIN Podjęcie przez Zarząd decyzji o złożeniu Wniosku o Restrukturyzację Spółki oraz Wniosku o Upadłość Spółki

Zarząd Prima Park S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 27.06.2018 r. podjął decyzję o złożeniu wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w trybie postępowania sanacyjnego, o którym mowa w art. 284 w zw. z art. 7 ust. ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Wniosek o Restrukturyzację) oraz wniosku o ogłoszenie upadłości (Wniosek o Upadłość).
Bezpośrednimi czynnikami, które wpłynęły na podjęcie decyzji o złożeniu ww. wniosków były ostatnie zdarzenia oraz fakty, w tym w szczególności brak środków finansowych na wykup obligacji serii U, CU 2016 o łącznej wartości 6.480.000,00 zł oraz problem z terminowym regulowaniem odsetek tytułem wyemitowanych obligacji przez Spółkę. W ocenie Zarządu Spółki, problem z płynnością finansową świadczy o istnieniu istotnej niepewności co do dalszej zdolności Spółki do kontynuacji działalności w obecnej formie. Złożenie Wniosku o Restrukturyzację oraz Wniosku o Upadłość wynika z daleko posuniętej ostrożności oraz wystąpienia potencjalnych dodatkowych okoliczności, które mogą pogłębić problem niewypłacalności Emitenta. W ocenie Zarządu Emitenta złożenie Wniosku o Restrukturyzację służyć będzie ochronie praw i interesów Spółki, jej pracowników oraz akcjonariuszy, przy jednoczesnym zagwarantowaniu i poszanowaniu praw wierzycieli Spółki, w tym obligatariuszy Spółki. Intencją Zarządu Emitenta jest restrukturyzacja Spółki w trybie postępowania sanacyjnego oraz uniknięcie upadłości Spółki. Wniosek o Upadłość zostanie złożony na okoliczność oddalenia przez Sąd Wniosku Restrukturyzację.

Inne komunikaty