Notowania

PRO Zakończenie skupu akcji własnych.

Zarząd APN Promise S.A. (Spółka) informuje, że dniu 29 czerwca 2018 roku podjął uchwałę
w sprawie zakończenia skupu akcji własnych realizowanego na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki. Jednocześnie Spółka przekazuje podsumowanie zrealizowanego skupu akcji własnych: 1. Program skupu akcji własnych realizowany był w dniach od 14 grudnia 2016 roku do 29 czerwca 2018 roku. 2. Łączna liczba akcji nabytych wynosi 1 604 106 (jeden milion sześćset cztery tysiące sto sześć) sztuk akcji i odpowiada 1 604 106 (jeden milion sześćset cztery tysiące sto sześć) głosom na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 3. Łączna liczba nabytych akcji stanowi 15,87% % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 12,72% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; 4. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,10 zł, a łączna wartość nominalna skupionych akcji własnych wynosi 160.410,60 ( sto sześćdziesiąt tysięcy czterysta dziesięć 60/100) zł. 5. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji własnych wyniosła 6,98 ( sześć 98/100) zł. 6. Akcje w liczbie określonej w pkt. 2 zostały nabyte za łączną kwotę 11.192.308,35 (jedenaście milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiem 35/100) zł. Zarząd APN Promise S.A. nabyte akcje własne może przeznaczyć do: - realizacji Programu Opcji Menadżerskich, - umorzenia akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego Spółki, - dalszej odsprzedaży, - wydania akcji własnych w zamian za akcje spółki przejmowanej lub w zamian za udziały Spółki przejmowanej.

Inne komunikaty