Notowania

KLEBAINV: strona spółki
11.07.2018, 16:58

KIN Informacja o niezapłaceniu odsetek od obligacji A3

Zarząd Prima Park S.A. (dalej Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 11.07.2018 Emitent nie wypłacił odsetek od obligacji serii A3 za IV okres odsetkowy. Zobowiązania z tytułu odsetek wynoszą 24.028,64 zł netto.
Powodem niezapłacenia należnych obligatariuszom kwot jest brak środków pieniężnych. Emitent dołoży wszelkich starań w celu niezwłocznego uregulowania zobowiązań wobec obligatariuszy.

Inne komunikaty