Notowania

KIN Informacja o niezapłaceniu odsetek od obligacji serii GU 2017

Zarząd Prima Park S.A. (Emitent), informuje, iż Emitent nie wypłacił odsetek od obligacji serii GU 2017 za IV okres odsetkowy. Zobowiązania z tytułu odsetek od tych obligacji wynoszą łącznie 7.608,57 zł netto.
Powodem niewypłacenia należnej obligatariuszom kwot jest brak środków pieniężnych. Emitent dołoży wszelkich starań w celu niezwłocznego uregulowania zobowiązań wobec obligatariuszy.

Inne komunikaty