Notowania

PRO Umowy sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym spółki TTS Company Sp. z o. o.

Zarząd APN Promise S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 21 sierpnia 2018 roku zawarł dwie Umowy sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym spółki TTS Company Sp. z o. o.:
1. Umowa sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym spółki TTS Company Sp. z o. o. zawarta z Panem Piotrem Sulgostowskim. Zgodnie z zapisami umowy Zarząd APN Promise S.A. sprzedał 80 (osiemdziesiąt) Udziałów stanowiących 39,80% (trzydzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki za cenę 4.229,00 PLN (cztery tysiące dwieście dwadzieścia dziewięć złotych) za jeden Udział, to jest łącznie za kwotę 338.320,00 PLN (trzysta trzydzieści osiem tysięcy trzysta dwadzieścia złotych) za wszystkie sprzedawane Udziały. 2. Umowa sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym spółki TTS Company Sp. z o. o. zawarta z Tomasz Bator Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie z zapisami umowy Zarząd APN Promise sprzedał 20 (dwadzieścia) Udziałów stanowiących 9,95% (dziewięć całych i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki za cenę 4.229,00 PLN (cztery tysiące dwieście dwadzieścia dziewięć złotych) za jeden Udział, to jest łącznie za kwotę 84.580,00 PLN (osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych) za wszystkie sprzedawane Udziały. W wyniku zawartych umów APN Promise S.A. nie posiada udziałów w kapitale zakładowym spółki TTS Company Sp. z o. o. Pozostałe zapisy umów nie odbiegają od stosowanych standardowo dla tego typu umów.

Inne komunikaty