Notowania

KLEBAINV: strona spółki
30.08.2018, 16:09

KIN Niewykupienie w terminie obligacji serii Y

Zarząd Prima Park S.A. (Emitent) informuje, iż nie dokonał wykupu obligacji serii Y Emitenta o łącznej wartości nominalnej 3.000.000,00 zł.
Powodem niewypłacenia należnej obligatariuszom kwot jest brak środków pieniężnych. Emitent dołoży wszelkich starań w celu niezwłocznego uregulowania zobowiązań wobec Obligatariuszy. Emitent poinformuje niezwłocznie osobnym raportem bieżącym o dokonaniu wykupu obligacji serii Y.

Inne komunikaty