Notowania

PULAWY: strona spółki
3.10.2018, 14:01

ZAP Zwołanie oraz projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. na dzień 6 listopada 2018 roku wraz z pierwszym zawiadomieniem o zamiarze połączenia

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Spółka”), zawiadamia i ogłasza co następuje:
1. Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 399 § 1 i 402(1) Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień 6 listopada 2018 roku o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Puławach, aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), zgodnie z punktem I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA, zawartym w „Ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna wraz z pierwszym zawiadomieniem o zamiarze połączenia”, stanowiącym załącznik do niniejszego raportu. 2. Jednocześnie Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 504 KSH, zgodnie z treścią punktu II. PIERWSZE ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE POŁĄCZENIA zawartego w „Ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna wraz z pierwszym zawiadomieniem o zamiarze połączenia”, o którym mowa wyżej w punkcie 1., niniejszym zawiadamia po raz pierwszy akcjonariuszy o zamiarze połączenia Spółki ze spółką Elektrownia Puławy Spółka z o.o. z siedzibą w Puławach. 3. Zarząd Spółki w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 6 listopada 2018 roku. Walne Zgromadzenie zwoływane jest z inicjatywy Zarządu Spółki. Ogólna liczba akcji w spółce Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. wynosi 19.115.000. Z akcji tych w dniu 3 października 2018 roku przysługuje 19.115.000 głosów. INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU ZE ZWOŁANIEM NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W SPÓŁCE GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO) Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, iż w związku ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia, Spółka będzie przetwarzała dane osobowe akcjonariuszy Spółki, pełnomocników uprawnionych do głosowania, innych osób uprawnionych do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu oraz dane osobowe ujawniane w trakcie Walnego Zgromadzenia (łącznie zwanych „Akcjonariuszami” lub „Państwem”). W związku z powyższym, Spółka oświadcza, iż: a) administratorem zebranych danych osobowych jest Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach; kontakt ze Spółką jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej: biuro@pulawy.com lub korespondencyjnie pod adresem: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy; b) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Spółce możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres poczty elektronicznej Inspektora Ochrony Danych: iod.pulawy@grupaazoty.com lub adres korespondencyjny: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy; c) celem przetwarzania danych jest wypełnienie przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych, nałożonych na Spółkę jako spółkę publiczną w związku ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia, umożliwienie Akcjonariuszom wykonywania swoich praw w stosunku do Spółki, a także ustalanie faktów dla celów dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Spółkę lub obrony przed roszczeniami; d) Spółka przetwarza (i) dane osobowe identyfikujące Akcjonariusza, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres do doręczeń oraz numer PESEL, (ii) dane zawarte na pełnomocnictwach, (iii) dane dotyczące akcji i wynikających z nich uprawnień, takie jak: liczba, rodzaj i numery akcji oraz liczba przysługujących głosów, a także (iv) - w przypadkach gdy Akcjonariusze kontaktują się ze Spółką drogą elektroniczną - adres poczty elektronicznej; e) dane osobowe Akcjonariuszy mogą być zbierane przez Spółkę od podmiotów prowadzących depozyt papierów wartościowych, a także od innych Akcjonariuszy – w zakresie przekazywania danych zawartych na udzielonych pełnomocnictwach; f) podstawą prawną przetwarzania przez Spółkę Państwa danych osobowych jest: • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek wynikający z przepisów Kodeksu handlowego dotyczący: sporządzania i przechowywania list akcjonariuszy oraz list obecności na Walnym Zgromadzeniu, umożliwienia głosowania poprzez pełnomocnika oraz umożliwienia Akcjonariuszom wykonywania ich praw w stosunku do Spółki (np. zgłaszania określonych spraw do porządku obrad); • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Spółki w postaci (i) umożliwienia kontaktu z Akcjonariuszami oraz weryfikacji ich tożsamości oraz (ii) dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami; g) odbiorcami zebranych danych osobowych są podmioty świadczące usługi hostingu narzędzi informatycznych służących do kontaktu z Akcjonariuszami oraz podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów, a także inni Akcjonariusze – w zakresie udostępniania listy akcjonariuszy zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych; h) dane osobowe zawarte na listach akcjonariuszy, listach obecności oraz pełnomocnictwach są przechowywane przez okres istnienia Spółki, a następnie mogą być przekazane podmiotowi wyznaczonemu do przechowywania dokumentów zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych; dane osobowe związane z kontaktem za pomocą poczty elektronicznej są przechowywane przez okres umożliwiający Spółce wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń Spółki lub w stosunku do Spółki; i) w przypadku przekazywania danych bezpośrednio Spółce, podanie danych jest wymagane przez przepisy KSH oraz w celu umożliwienia weryfikacji tożsamości Akcjonariusza, a ich niepodanie wiąże się z brakiem możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu; w przypadku adresu poczty elektronicznej podanie takiego adresu jest dobrowolne, lecz niezbędne do umożliwienia kontaktu pomiędzy Spółką a Akcjonariuszem za pomocą poczty elektronicznej, a jego niepodanie wiąże się z brakiem możliwości podjęcia kontaktu tą drogą; j) są Państwo uprawnieni do żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także do domagania się ich sprostowania, przeniesienia usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; należy pamiętać, iż prawa te nie są bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania; k) mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli doszłoby do nieprawidłowości w procesie przetwarzania Państwa danych osobowych. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-09-25
ZAP Podpisanie umowy o kompleksową realizację inwestycji pn. „Budowa Bloku Energetycznego w oparciu o paliwo węglowe”
85,00
-0,24
2019-09-05
ZAP SA-PSr 2019
91,60
0,00
2019-08-27
ZAP Informacja o przewidywanym wpływie zdarzeń jednorazowych o charakterze niepieniężnym na wyniki finansowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. za I półrocze 2019 rok.
85,00
+3,06
2019-08-23
ZAP Zawarcie umowy sprzedaży PULREA mocznika.
87,20
+2,52
2019-08-01
ZAP Przyjęcie tekstu jednolitego statutu Spółki przez Radę Nadzorczą
97,80
-3,27
2019-07-23
ZAP Wybór generalnego realizatora inwestycji pn. "Budowa Bloku Energetycznego w oparciu o paliwo węglowe".
99,00
0,00
2019-07-23
ZAP Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w dniu 23 lipca 2019 roku.
99,00
0,00
2019-07-23
ZAP Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. w dniu 23 lipca 2019 roku
99,00
0,00
2019-07-18
ZAP Informacje uzupełniające do wniosku na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. zwołane na dzień 23 lipca 2019 r., uzasadniające podjęcie przez Zgromadzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników trwałych w celu realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Budowa bloku energetycznego w oparciu o paliwo węglowe”
99,00
+0,20
2019-07-16
ZAP Rejestracja zmian statutu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
102,00
0,00