Notowania

AILLERON: strona spółki
10.10.2018, 18:59

ALL Rezygnacja członka Zarządu i członka Rady Nadzorczej

Zarząd Ailleron SA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym:
- Pan Tomasz Kiser złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki z dniem 10 października 2018 roku. Pan Tomasz Kiser jako powód rezygnacji wskazał przyczyny osobiste. - Pan Igor Bokun złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 10 października 2018 roku. Pan Igor Bokun jako powód rezygnacji podał względy osobiste. W związku z powyższym od dnia 10 października 2018 roku Zarząd Ailleron SA działa w następującym składzie: Rafał Styczeń - Prezes Zarządu Grzegorz Młynarczyk - Wiceprezes Zarządu Piotr Skrabski - Członek Zarządu Łukasz Juśkiewicz - Członek Zarządu. W związku z powyższym Spółka niezwłocznie podejmie działania, mające na celu uzupełnienie składu Rady Nadzorczej. Podstawa prawna szczegółowa: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Inne komunikaty