Notowania

MBFGROUP: strona spółki
11.10.2018, 14:13

MBF Zawarcie umowy ramowej ze spółką Sabras Trading Sp. z o.o.

Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") zawiadamia, że w dniu 11 października 2018 roku otrzymał podpisaną zwrotnie Umowę ramową o współpracy i zachowaniu poufności ("Umowa").
Wzmiankowana Umowa zawarta została przez Emitenta ze spółką Sabras Trading Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, a jej przedmiotem jest m.in. współpraca w zakresie wzajemnej pomocy w prowadzonych projektach biznesowych i gospodarczych. W ramach prowadzonej działalności strony będą współpracować w celu osiągnięcia zysku finansowego lub zawiązania wspólnych przedsięwzięć gospodarczych. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 3 (trzy) miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od ogólnie stosowanych praktyk rynkowych. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że wzmiankowana Umowa w pierwszej kolejności zostanie wdrożona w celu podpisania strategicznych umów pośrednictwa przez spółkę Luxury Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż potencjalnie może mieć ona wpływ na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

Inne komunikaty